Stāvoklis Eiropas Savienības reģionos un pilsētās 

2022. gada 11. oktobrī 

2022. gada 11. oktobrī Reģionu komiteja publicēs gadskārtējo ziņojumu par stāvokli ES reģionos un pilsētās, kas ir pārskats par vissteidzamāk risināmajām problēmām, ar kurām saskaras reģioni un pilsētas visā Eiropas Savienībā, un kas palīdz pieņemt ES politiskos lēmumus.

 
Saturs

Izprast Eiropu no vietējā un reģionālā skatpunkta

Šajā ziņojumā, pamatojoties uz Eiropas Reģionu komitejas pasūtītajiem sākotnējiem pētījumiem, akadēmiskiem pētījumiem, citu Eiropas iestāžu ieguldījumu un brīvi pieejamos avotos atrodamo dokumentāciju, ir sniegti fakti un dati politikas veidotājiem un attiecīgajām ieinteresētajām personām. Galvenie konstatējumi un ieteikumi tiks atspoguļoti ikgadējā runā par stāvokli Eiropas Savienības reģionos un pilsētās, ko 2022. gada oktobra plenārsesijā teiks Eiropas Reģionu komitejas priekšsēdētājs Vasco Alves Cordeiro.

Šogad ziņojums pievēršas vissteidzamāk risināmajām problēmām, ar kurām saskaras ES pilsētas un reģioni: pret Ukrainu vērstā Krievijas kara ekonomiskās un sociālās sekas, Covid-19 pandēmijas ilgstošās sekas un nepieciešamā atveseļošana, ārkārtas situācija klimata jomā un enerģētikas pārkārtošana, cīņa pret nevienlīdzību un demokrātijas nākotne, kas jāveido, balstoties uz konferences par Eiropas nākotni secinājumiem.

Ziņojumā ir iekļauts arī Komitejas reģionālais un vietējais barometrs, kurā izklāstīts visas Eiropas vēlēto pārstāvju paustais viedoklis, kas iegūts sadarbībā ar IPSOS veiktā aptaujā.

Iepriekšējie izdevumi

Kopīgot :
 
Back to top