Netværket af regionale knudepunkter 

En lokal og regional vurdering af EU's lovgivning 

RU har lanceret en ny generation af sit netværk af regionale knudepunkter (RegHub). Netværkets medlemmer overvåger gennemførelsen af EU's politikker lokalt og sikrer, at der bliver lyttet til hundredvis af regionale og lokale interessenter, når disse politikker skal evalueres på EU-niveau.

RegHub-netværket omfatter i øjeblikket 46 medlemmer, 10 observatører og ét tilknyttet organ. RegHub er også en etableret undergruppe i Kommissionens Fit for Future-platform (F4F).

Liste over knudepunkter

Interaktivt kort

Indhold

Vores mål

De lokale og regionale myndigheder gennemfører mere end 70 % af EU's lovgivning og har således gode forudsætninger for at vurdere, om den rammer rigtigt og er effektiv. Gennemførelsen af EU's lovgivning og politikker kan kun forbedres i praksis, og målene nås, hvis EU's lovgivere tager hensyn til det regionale og lokale perspektiv.

RegHub-netværket har til formål at:

 • bidrage til EU's indsats for bedre lovgivning ved at tilføre vurderingen af EU's lovgivning en lokal og regional dimension
 • øge de lokale og regionale myndigheders inddragelse i udformningen af EU's lovgivning og i forbedringen af dens gennemførelse
 • styrke forbindelserne mellem lokale og regionale myndigheder og EU-institutionerne ved at fremme den subnationale dimension og skabe muligheder for dialog
 • præsentere og udbrede eksempler på god praksis for gennemførelsen af EU's lovgivning i regioner, byer og kommuner.

RegHub forfølger disse mål, bl.a. inden for rammerne af sin rolle som undergruppe i Kommissionens Fit for Future-platform (F4F), der omfatter afholdelse af målrettede høringer og samarbejde med platformens ordførere samt udveksling af rapporter med platformen. Desuden indgår RegHub i et tæt samarbejde med institutionelle partnere og forskningsinstitutter, og det afholder workshopper og seminarer inden for rammerne af den europæiske uge for regioner og byer.​

Vores metode

Lige siden RegHub blev inddraget i Kommissionens Fit for Future-platform (F4F), har dets arbejde været tilrettelagt i følgende trin:

1. Bidrage til Fit for Future-platformens årlige arbejdsprogram ved at høre knudepunkterne om relevante lovtekster, der skal revideres af Kommissionen

2. Afholde målrettede interessenthøringer gennem RegHub-netværket og stille resultaterne af disse høringer til rådighed for platformens ordførere

3. Fremme platformens udtalelser i EU-institutionerne.

RegHubs unikke arbejdsmetode med målrettede interessenthøringer har vist sig at være et effektivt redskab til at indsamle entydige og detaljerede oplysninger om gennemførelsen af EU's lovgivning.

Det første skridt i processen består i at fremsende spørgeskemaer til knudepunkterne (kontaktpunkter i de lokale og regionale forvaltninger), som derefter tager kontakt til de berørte interessenter, som gennemfører den EU-politik, der er genstand for høringen.

Efter at have indsamlet alle tilbagemeldinger sammendrager knudepunkterne interessenternes oplysninger og sender deres svar til RU's RegHub-sekretariat. RU udarbejder herefter anbefalinger på grundlag af dette input.

RegHub og Fit for Future 2021

I 2021 hørte RegHub sine medlemmer om gennemførelsen af e-indkøb og Inspire-direktivet på lokalt og regionalt plan. Svarene blev analyseret og indarbejdet i to Fit for Future-udtalelser om disse emner. Derudover blev også resultaterne af to tidligere RegHub-høringer (om luftkvalitet og grænseoverskridende sundhedsydelser) indarbejdet i Fit for Future-udtalelser. Alle udtalelser, der blev vedtaget af Fit for Future-platformen i 2021, er offentliggjort på platformen.

I 2021 gennemførte RegHub også sin totrinshøring om Ajourføring af reglerne med henblik på en tilpasning af infrastrukturen i det 21. århundrede. Resultaterne indgår i en særlig RegHub-rapport, som vil blive fremlagt for Fit for Future-platformens formand, Kommissionens næstformand Maroš Šefčovič.

RegHub og Fit for Future 2022

Fit for Future-platformen har for så vidt angår sit arbejdsprogram for 2022 udpeget RU-medlemmerne Mark Speich (EPP/DE) og Anne Karjalainen (PES/FI) til ordførere for udtalelserne om direktivet om udrangerede køretøjer (Mark Speich) og strategien for interoperabilitet mellem EU's regeringer (Anne Karjalainen). RegHub vil gennemføre to målrettede høringer om disse emner i 2022. De relevante "Fit for Future"-udtalelser forventes vedtaget i fjerde kvartal af 2022.

Seneste nyt

Multimedier

RegHub 2.0 - Maroš Šefčovič

 

Se flere

 • RegHub 2.0 - Maroš Šefčovič
  RegHub 2.0 - Maroš Šefčovič
 • Regional Hubs: checking if EU legislation works on the ground!
  Regional Hubs: checking if EU legislation works on the ground!
 • RegHub 2.0 - Why it matters
  RegHub 2.0 - Why it matters
 • Executive Summary First Implementation Report on Public Procurement

  Tilgængelige sprog (22)
  1. български(45.85 KB-DOCX)Download
  2. Čeština(114.15 KB-DOCX)Download
  3. Deutsch(107.27 KB-DOCX)Download
  4. ελληνικά(114.53 KB-DOCX)Download
  5. English(111.55 KB-DOCX)Download
  6. español(119.83 KB-DOCX)Download
  7. eesti(112.95 KB-DOCX)Download
  8. suomi(112.56 KB-DOCX)Download
  9. français(107.89 KB-DOCX)Download
  10. hrvatski(112.33 KB-DOCX)Download
  11. magyar(113.97 KB-DOCX)Download
  12. italiano(117.08 KB-DOCX)Download
  13. lietuvių(112.34 KB-DOCX)Download
  14. latviešu(111.37 KB-DOCX)Download
  15. Malti(112.25 KB-DOCX)Download
  16. Nederlands(112.72 KB-DOCX)Download
  17. polski(112 KB-DOCX)Download
  18. português(112.27 KB-DOCX)Download
  19. română(111.47 KB-DOCX)Download
  20. slovenčina(108.1 KB-DOCX)Download
  21. slovenščina(117.23 KB-DOCX)Download
  22. svenska(112.75 KB-DOCX)Download
  Mangler det sprog, du søger, på listen?  Find ud af, hvorfor.
 • Resumé af den anden RegHub-gennemførelsesrapport om luftkvalitetsdirektiverne

  Tilgængelige sprog (22)
  1. български(112.97 KB-DOCX)Download
   Доклад за прилагането на Втората консултация относно директивите за качеството на въздуха
  2. Čeština(117.93 KB-DOCX)Download
   Shrnutí druhé zprávy o provádění sítě RegHub týkající se směrnic o kvalitě ovzduší
  3. Deutsch(113.85 KB-DOCX)Download
   Zusammenfassung des zweiten RegHub-Umsetzungsberichts_Luftqualitätsrichtlinien
  4. ελληνικά(119.01 KB-DOCX)Download
   Έκθεση εφαρμογής Δεύτερη διαβούλευση - Οδηγίες για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα
  5. English(120.39 KB-DOCX)Download
   Executive Summary Second RegHub Implementation Report on Air Quality
  6. español(121.4 KB-DOCX)Download
   Informe de aplicación de la Segunda consulta sobre las Directivas relativas a la calidad del aire ambiente
  7. eesti(117.21 KB-DOCX)Download
   Rakendusaruanne Teine konsultatsioon, teema: õhukvaliteedi direktiivid
  8. suomi(111.65 KB-DOCX)Download
   Alueellisten keskusten verkoston toinen kuuleminen, aiheena ilmanlaatudirektiivit - Tiivistelmä täytäntööpanoraportista
  9. français(117.96 KB-DOCX)Download
   Synthèse du second rapport de mise en oeuvre du réseau des pôles régionaux sur les directives sur la qualité de l'air ambiant
  10. hrvatski(112.55 KB-DOCX)Download
   Izvješće o provedbi Drugo savjetovanje, o direktivama o kvaliteti zraka
  11. magyar(112.21 KB-DOCX)Download
   Összefoglaló a regionális központok hálózatának második végrehajtási jelentéséről, a levegőminőségi irányelvek témájában
  12. italiano(117.21 KB-DOCX)Download
   Sintesi della seconda relazione di attuazione della rete RegHub - Direttiva sulla qualità dell'aria
  13. lietuvių(113.77 KB-DOCX)Download
   Įgyvendinimo ataskaita. Antroji konsultacija dėl oro kokybės direktyvų
  14. latviešu(117.44 KB-DOCX)Download
   Īstenošanas ziņojums Otrā apspriešanās: Gaisa kvalitātes direktīvas
  15. Malti(117.78 KB-DOCX)Download
   Sommarju eżekuttiv tat-tieni Rapport ta' Implimentazzjoni taċ-Ċentri Reġjonali, dwar id-Direttivi dwar il-Kwalità tal-Arja
  16. Nederlands(111.3 KB-DOCX)Download
   Uitvoeringsverslag van de tweede raadpleging over de luchtkwaliteitsrichtlijnen
  17. polski(121.71 KB-DOCX)Download
   Sprawozdanie z wdrażania - Druga konsultacja dotycząca dyrektyw w sprawie jakości powietrza
  18. português(117.27 KB-DOCX)Download
   Síntese do segundo relatório de execução da Rede de Polos Regionais sobre as Diretivas Qualidade do Ar
  19. română(117.54 KB-DOCX)Download
   Rezumatul celui de-al doilea raport de implementare al rețelei de centre regionale cu privire la directivele privind calitatea aerului înconjurător
  20. slovenčina(121.2 KB-DOCX)Download
   Zhrnutie druhej vykonávacej správy siete regionálnych centier o smerniciach o kvalite ovzdušia
  21. slovenščina(109.75 KB-DOCX)Download
   Poročilo o izvajanju - Drugo posvetovanje o direktivah o kakovosti zraka
  22. svenska(113.64 KB-DOCX)Download
   Sammanfattning av RegHubs andra genomföranderapport, om luftkvalitetsdirektiven
  Mangler det sprog, du søger, på listen?  Find ud af, hvorfor.
 • Resumé - RegHub - Gennemførelsesrapport - Tredje høring om grænseoverskridende sundhedsydelser

  Tilgængelige sprog (22)
  1. български(113 KB-DOCX)Download
   Обобщение RegHub Доклад за прилагането относно трансграничното здравно обслужване
  2. Čeština(117.68 KB-DOCX)Download
   Shrnutí Zpráva o provádění směrnice o přeshraniční zdravotní péči v evropských regionech
  3. Deutsch(117.29 KB-DOCX)Download
   Dritte Konsultation zur grenzüberschreitenden Gesundheitsversorgung Zusammenfassung wichtigste Ergebnisse
  4. ελληνικά(119.17 KB-DOCX)Download
   Έκθεση εφαρμογής Τρίτη διαβούλευση σχετικά με τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη
  5. English(116.62 KB-DOCX)Download
   Executive Summary Third RegHub Implementation Report on Cross-border Healthcare
  6. español(117.09 KB-DOCX)Download
   Resumen - RegHub informe de aplicación sobre asistencia sanitaria transfronteriza
  7. eesti(111.02 KB-DOCX)Download
   Rakendusaruanne - Kolmas konsultatsioon teemal Piiriülene tervishoid
  8. suomi(113.35 KB-DOCX)Download
   Tiivistelmä - Alueellisten keskusten verkoston täytäntöönpanoraportti rajatylittävästä terveydenhuollosta
  9. français(113.94 KB-DOCX)Download
   Synthèse sur le rapport de mise en oeuvre par les pôles régionaux des soins de santé transfrontaliers
  10. hrvatski(111.01 KB-DOCX)Download
   Izvješće o provedbi -Treće savjetovanje o prekograničnoj zdravstvenoj skrbi
  11. magyar(117.73 KB-DOCX)Download
   Összefoglaló RegHub végrehajtási jelentés a határon átnyúló egészségügyi ellátásról
  12. italiano(117.44 KB-DOCX)Download
   Sintesi - Relazione RegHub sull'attuazione dell'assistenza sanitaria transfrontaliera
  13. lietuvių(117.31 KB-DOCX)Download
   Įgyvendinimo ataskaita - Trečioji konsultacija dėl tarpvalstybinių sveikatos priežiūros paslaugų
  14. latviešu(111.11 KB-DOCX)Download
   Īstenošanas ziņojums Trešā apspriešanās par pārrobežu veselības aprūpi
  15. Malti(117.43 KB-DOCX)Download
   Sommarju Eżekuttiv - Rapport ta' implimentazzjoni tar-RegHub dwar il-kura tas-saħħa transkonfinali
  16. Nederlands(116.89 KB-DOCX)Download
   Uitvoeringsverslag - Derde raadpleging - Grensoverschrijdende gezondheidszorg
  17. polski(117.59 KB-DOCX)Download
   Sprawozdanie z realizacji - Trzecie konsultacje w sprawie transgranicznej opieki zdrowotnej
  18. português(117.65 KB-DOCX)Download
   Síntese - Relatório de execução sobre cuidados de saúde transfronteiriços
  19. română(111.59 KB-DOCX)Download
   Executive Summary - RegHub implementation report on Cross-Border Healthcare
  20. slovenčina(115.39 KB-DOCX)Download
   Zhrnutie Správa RegHub o vykonávaní smernice o cezhraničnej zdravotnej starostlivosti
  21. slovenščina(110.09 KB-DOCX)Download
   Poročilo o izvajanju Tretje posvetovanje: čezmejno zdravstveno varstvo - RegHub
  22. svenska(110.62 KB-DOCX)Download
   Sammanfattning - RegHub-genomföranderapport om gränsöverskridande hälso- och sjukvård
  Mangler det sprog, du søger, på listen?  Find ud af, hvorfor.
 • Resumé - Fjerde RegHub gennemførelsesrapport om statsstøtte

  Tilgængelige sprog (22)
  1. български(140.56 KB-DOCX)Download
   Обобщение на основните констатации - Доклад за изпълнението: четвърта консултация на RegHub във връзка с държавната помощ
  2. Čeština(142.95 KB-DOCX)Download
   Zpráva o provádění: čtvrtá konzultace o státní podpoře
  3. Deutsch(142.53 KB-DOCX)Download
   Zusammenfassung Vierter Umsetzungsbericht des RegHub über staatliche Beihilfe
  4. ελληνικά(143.32 KB-DOCX)Download
   Σύνοψη - κύρια πορίσματα - Τέταρτη έκθεση εφαρμογής του RegHub για τις κρατικές ενισχύσεις
  5. English(139.77 KB-DOCX)Download
   Executive Summary Fourth Implementation Report on State Aid
  6. español(191.48 KB-DOCX)Download
   Sumario - Informe de ejecución: cuarta consulta, sobre ayudas estatales RegHub
  7. eesti(139.71 KB-DOCX)Download
   Kokkuvõte - peamised järeldused - Neljas RegHub aruanne riigiabi teemal
  8. suomi(137.87 KB-DOCX)Download
   Tiivistelmä - Valtiontukea käsitelleen RegHub-verkoston neljännen kuulemisen täytäntöönpanoraportti
  9. français(143.05 KB-DOCX)Download
   Synthèse: RegHub - quatrième rapport de mise en oeuvre sur les aides dÉtat
  10. hrvatski(138.98 KB-DOCX)Download
   Izvješće o provedbi: četvrto savjetovanje o državnim potporama
  11. magyar(137.39 KB-DOCX)Download
   Összefoglaló - A RegHub negyedik jelentése az állami támogatásokról
  12. italiano(138.76 KB-DOCX)Download
   Sintesi esecutiva - quarta relazione di attuazione RegHub sugli aiuti di Stato
  13. lietuvių(135.91 KB-DOCX)Download
   Įgyvendinimo ataskaita - Ketvirtoji konsultacija dėl valstybės pagalbos
  14. latviešu(142.13 KB-DOCX)Download
   Kopsavilkums svarīgākie secinājumi Divas apspriešanas un pētījums
  15. Malti(139.63 KB-DOCX)Download
   Sommarju Eżekuttiv - Ir-Raba' Rapport dwar l-Implimentazzjoni tar-RegHub dwar l-Għajnuna mill-Istat
  16. Nederlands(141.41 KB-DOCX)Download
   Samenvatting Uitvoeringsverslag: Vierde raadpleging over staatssteun
  17. polski(136.97 KB-DOCX)Download
   Sprawozdanie z realizacji: Czwarte konsultacje dotyczące pomocy państwa
  18. português(133.47 KB-DOCX)Download
   Relatório de execução - Quarta consulta sobre auxílios estatais
  19. română(140.75 KB-DOCX)Download
   Raport privind punerea în aplicare: a patra consultare privind ajutoarele de stat
  20. slovenčina(135.63 KB-DOCX)Download
   Zhrnutie - Správa RegHub o vykonávaní: Štvrtá konzultácia o štátnej pomoci
  21. slovenščina(137.03 KB-DOCX)Download
   Povzetek glavne ugotovitve - Poročilo o izvajanju: četrto posvetovanje, o državni pomoči
  22. svenska(141.91 KB-DOCX)Download
   Sammanfattning - RegHub:s fjärde genomföranderapport om statligt stöd
  Mangler det sprog, du søger, på listen?  Find ud af, hvorfor.
 • Vigtigste konklusioner - Vejledningen om offentlige udbud i kølvandet på covid-19

  Tilgængelige sprog (22)
  1. български(141.76 KB-DOCX)Download
   Експресна консултация относно обществените поръчки след COVID-19
  2. Čeština(139.36 KB-DOCX)Download
   Zpráva o provádění pokynů k zadávání veřejných zakázek v návaznosti na krizi COVID-19
  3. Deutsch(142.07 KB-DOCX)Download
   Vermerk zur Umsetzung der Leitlinien für die öffentliche Auftragsvergabe vor dem Hintergrund von COVID-19
  4. ελληνικά(144.17 KB-DOCX)Download
   Έκτακτη διαβούλευση του δικτύου RegHub με θέμα τις Οδηγίες για τις δημόσιες συμβάσεις στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19
  5. English(144.19 KB-DOCX)Download
   Implementation Note of the Guidance on Public Procurement in the wake of Covid-19
  6. español(144.37 KB-DOCX)Download
   Orientaciones sobre contratación pública a raíz de la pandemia de COVID-19 Conclusiones principales
  7. eesti(139.84 KB-DOCX)Download
   RegHubi kiirkonsultatsioon teemal Riigiabi ja riigihanked COVID-19 taustal
  8. suomi(143.46 KB-DOCX)Download
   Muistio covid-19:n takia annettujen julkisia hankintoja koskevien ohjeiden täytäntöönpanosta
  9. français(138.28 KB-DOCX)Download
   Note relative à la mise en oeuvre des orientations relatives aux marchés publics à la suite de lépidémie de COVID-19
  10. hrvatski(137.9 KB-DOCX)Download
   Brzo savjetovanje mreže RegHub o Smjernicama o javnoj nabavi nakon COVID-a 19
  11. magyar(144.33 KB-DOCX)Download
   Végrehajtási feljegyzés a Covid19 összefüggésében a közbeszerzésről szóló iránymutatásról
  12. italiano(144.94 KB-DOCX)Download
   Consultazione sul tema Orientamenti in materia di appalti pubblici a seguito della pandemia di COVID-19
  13. lietuvių(137.94 KB-DOCX)Download
   RegHub greitosios konsultacijos dėl Viešųjų pirkimų gairių kilus COVID-19 pandemijai
  14. latviešu(141.69 KB-DOCX)Download
   RegHub apspriešanās Norādījumi par publisko iepirkumu Covid-19 saistībā Svarīgākās atziņas
  15. Malti(143.97 KB-DOCX)Download
   Nota ta' implimentazzjoni dwar il-Gwida dwar l-Akkwist Pubbliku bsegwitu għall-COVID-19
  16. Nederlands(143.91 KB-DOCX)Download
   Implementatienota over de richtsnoeren inzake overheidsopdrachten in de nasleep van COVID-19
  17. polski(144.52 KB-DOCX)Download
   Konsultacje RegHub na temat wytycznych w sprawie zamówień publicznych w obliczu COVID-19
  18. português(140.93 KB-DOCX)Download
   Nota de aplicação sobre as orientações em matéria de contratos públicos na sequência da COVID-19
  19. română(139.7 KB-DOCX)Download
   Notă privind punerea în aplicare a Orientărilor privind achizițiile publice ca urmare a Covid-19
  20. slovenčina(138.32 KB-DOCX)Download
   Vykonávanie usmernení k verejnému obstarávaniu v súvislosti s pandémiou COVID-19
  21. slovenščina(242.03 KB-DOCX)Download
   Obvestilo o izvajanju smernic za javna naročila po pandemiji COVID-19
  22. svenska(138.02 KB-DOCX)Download
   Genomförandenot om vägledningen om offentlig upphandling i kölvattnet av covid-19
  Mangler det sprog, du søger, på listen?  Find ud af, hvorfor.
 • Resumé - Femte RegHub-gennemførelsesrapport om indvirkningen af den fælles landbrugspolitik på territorial udvikling

  Tilgængelige sprog (22)
  1. български(176.56 KB-DOCX)Download
   Кратко изложение - Пети доклад за изпълнението: въздействие на общата селскостопанска политика върху териториалното развитие
  2. Čeština(172.51 KB-DOCX)Download
   Shrnutí - Pátá zpráva o provádění: dopad společné zemědělské politiky na územní rozvoj
  3. Deutsch(177.99 KB-DOCX)Download
   Zusammenfassung - Fünfter Umsetzungsbericht: Die Wirkung der gemeinsamen Agrarpolitik auf die territoriale Entwicklung
  4. ελληνικά(180.84 KB-DOCX)Download
   Σύνοψη - Πέμπτη έκθεση εφαρμογής: αντίκτυπος της κοινής γεωργικής πολιτικής στην εδαφική ανάπτυξη
  5. English(176.88 KB-DOCX)Download
   Executive Summary Fifth Implementation Report on CAP and Rural Development
  6. español(176.84 KB-DOCX)Download
   Quinto informe de ejecución: impacto de la política agrícola común en el desarrollo territorial
  7. eesti(174.02 KB-DOCX)Download
   Viies rakendusaruanne: ühise põllumajanduspoliitika mõju territoriaalsele arengule
  8. suomi(174.21 KB-DOCX)Download
   Tiivistelmä - Viides täytäntöönpanokertomus: yhteisen maatalouspolitiikan vaikutus alueelliseen kehitykseen
  9. français(177.6 KB-DOCX)Download
   Résumé - Cinquième rapport de mise en œuvre: incidence de la politique agricole commune sur le développement territorial
  10. hrvatski(170.96 KB-DOCX)Download
   Peto izvješće o provedbi: utjecaj zajedničke poljoprivredne politike na teritorijalni razvoj
  11. magyar(179.29 KB-DOCX)Download
   Összefoglaló - Ötödik RegHub végrehajtási jelentés: A közös agrárpolitika területi fejlődésre gyakorolt hatása
  12. italiano(172.3 KB-DOCX)Download
   Quinta relazione di attuazione: impatto della politica agricola comune sull'assetto territoriale
  13. lietuvių(171.51 KB-DOCX)Download
   Santrauka - Penktoji įgyvendinimo ataskaita: bendrosios žemės ūkio politikos poveikis teritorinei plėtrai
  14. latviešu(172.59 KB-DOCX)Download
   Kopsavilkums - Piektais īstenošanas ziņojums. Kopējās lauksaimniecības politikas ietekme uz teritoriālo attīstību
  15. Malti(175.11 KB-DOCX)Download
   Sommarju eżekuttiv - Il-Ħames Rapport ta' Implimentazzjoni tar-RegHub dwar il-PAK u l-iżvilupp territorjali
  16. Nederlands(171.34 KB-DOCX)Download
   Samenvatting - Vijfde uitvoeringsverslag: effect van het gemeenschappelijk landbouwbeleid op de territoriale ontwikkeling
  17. polski(175.73 KB-DOCX)Download
   Piąte sprawozdanie na temat stanu realizacji działań: wpływ wspólnej polityki rolnej na rozwój terytorialny
  18. português(172.05 KB-DOCX)Download
   Resumo - Quinto relatório de execução: o impacto da política agrícola comum no desenvolvimento territorial
  19. română(173.08 KB-DOCX)Download
   Cel de al cincilea raport de punere în aplicare: impactul politicii agricole comune asupra dezvoltării teritoriale
  20. slovenčina(171.82 KB-DOCX)Download
   Zhrnutie - Piata správa o vykonávaní: vplyv spoločnej poľnohospodárskej politiky na územný rozvoj
  21. slovenščina(166.54 KB-DOCX)Download
   Peto poročilo o izvajanju: vpliv skupne kmetijske politike na teritorialni razvoj
  22. svenska(172 KB-DOCX)Download
   Sammanfattning - RegHub:s femte genomföranderapport om den gemensamma jordbrukspolitiken och territoriell utveckling
  Mangler det sprog, du søger, på listen?  Find ud af, hvorfor.

Se også

Kontakt

Kontakt venligst RegHub-sekretariatet for yderligere spørgsmål
Del:
 
Back to top