Utskott 

Sex tematiska utskott hanterar Europeiska regionkommitténs lagstiftningsarbete, som omfattar ett brett spektrum av områden av betydelse för lokala och regionala myndigheter.

Inom utskotten utarbetar ReK:s ledamöter yttranden om EU:s lagstiftningsförslag och initiativ och diskuterar andra frågor som är relevanta för det arbete som utförs av Europas mer än en miljon lokala politiker.

 • civex banner

  CIVEX

  Utskottet för medborgarskap, styresformer, institutionella frågor och yttre förbindelser (CIVEX) arbetar med konstitutionella frågor, demokrati, decentralisering, subsidiaritet, rättvisa, Europas framtid, migration, integration, grundläggande rättigheter, utvidgning, grannskap och utvecklingssamarbete.

  Läs mer
 • COTER logo

  COTER

  Förutom sammanhållningspolitiken följer COTER-utskottet noga den fleråriga budgetramen och EU:s budget, samt områdena transportpolitik, territoriell utveckling, gränsöverskridande samarbete, fysisk planering och stadsfrågor.

  Läs mer
 • ECON logo

  ECON

  Utskottet för ekonomisk politik (ECON) samordnar utskottsmedlemmarnas synpunkter i frågor som rör ekonomisk politik och industripolitik. Det kan till exempel handla om konkurrenspolitik och politik för statligt stöd, offentlig upphandling, politik för små och medelstora företag och entreprenörskap, ekonomisk styrning och den europeiska planeringsterminen, målen för hållbar utveckling, den inre marknaden samt den digitala inre marknaden. Utskottets verksamhet omfattar också ekonomisk och monetär politik, skattepolitik, internationell handel och tullar (inbegripet WTO-frågor) samt lokala och regionala finanser.

  Läs mer
 • ENVE logo

  ENVE

  Utskottet för miljö, klimatförändringar och energi (ENVE) ansvarar för att samordna Europeiska regionkommitténs arbete på områden med anknytning till den europeiska gröna given, som inbegriper politiken för miljö, biologisk mångfald, cirkulär ekonomi och nollförorening, klimatförändringar, energi och rymden. Utskottet ansvarar också för arbetsgruppen om den gröna given på lokal nivå och andra nätverk och plattformar såsom de nationella ambassadörerna för borgmästaravtalet, ReK:s ambassadörer för klimatpakten och intressentplattformen för nollförorening. På global nivå spelar utskottet en ledande roll i ReK:s deltagande i FN:s konferenser om klimatförändringar och biologisk mångfald.

  Läs mer
 • NAT logo

  NAT

  NAT-utskottet samlar över 100 borgmästare, fullmäktigeledamöter och regionpresidenter, och behandlar en bred uppsättning frågor som rör landsbygdsutveckling, hälsa, jordbruk, skogsbruk, fiske, civilskydd, konsumentskydd och turism. Landsbygdsagendan för Europa och folkhälsan är de viktigaste politiska frågorna under innevarande mandatperiod.

  Läs mer
 • SEDEC logo

  SEDEC

  The SEDEC commission is in charge of employment, social policies, education, training (including lifelong learning), sports and culture related dossiers. SEDEC is also responsible for equality, social economy and youth files, as well as research, innovation and artificial intelligence.

  Läs mer
Dela:
 
Back to top