Nätverket av regionala nav  

Banner

De lokala och regionala myndigheterna står i främsta ledet när det gäller att genomföra EU:s politik. RegHub är en plattform som syftar till att involvera viktiga lokala och regionala aktörer genom effektiva samråd för att samla in deras erfarenheter av att genomföra EU:s politik. På så sätt kan EU-institutionerna dra nytta av deras värdefulla synpunkter genom att utarbeta effektivare politiska strategier och i slutändan föra unionen närmare medborgarna.


Vad är nätverket av regionala nav, även kallat #RegHub?

Vilka är våra målsättningar?

Konkret strävar vi efter att

 • stärka fokus på att förbättra befintlig EU-lagstiftning och dess genomförande på lokal och regional nivå
 • ge teknisk återkoppling om genomförandet av EU:s lagstiftning på lokal och regional nivå
 • säkerställa att lokala och regionala aktörer involveras bättre i ett tidigt skede av EU:s lagstiftningsprocess
 • främja förenkling och mellanregionalt lärande i samband med genomförande och vidareutveckling av EU-lagstiftningen

Vad exakt är ett regionalt nav?

I likhet med en navflygplats där många avdelningar är verksamma och där anslutningsresor kan göras fungerar ett regionalt nav som en kontaktpunkt som kan kontakta, involvera, bilda partnerskap och upprätthålla nära kontakter med olika aktörer som är involverade i genomförandet av EU:s politik.

Eftersom kontaktpunkten befinner sig på subnationell nivå kommer den att fungera som mellanhand mellan Europeiska regionkommittén (ReK) och de lokala och regionala myndigheterna och den kommer i god tid att ge återkoppling om effektiviteten i EU:s lagstiftning. Den förväntas gradvis utveckla sin funktion som informationspunkt för alla frågor som rör EU:s agenda för bättre lagstiftning.

Ett regionalt nav kan förstås i bredare bemärkelse som varje territoriell myndighet under medlemsstatsnivån som genomför EU-politik. Det kan således omfatta samhällen, departement, delstater, provinser, distrikt, storstadsområden, större städer eller grupper av mindre städer, större lokala myndigheter eller grupper av mindre lokala myndigheter, gränsöverskridande territorier såsom EGTS-grupperingar och euroregioner.

Vilka är naven?

Naven har valts ut med utgångspunkt från tre kriterier: geografisk balans, politiskt och administrativt åtagande och erfarenheter av att genomföra EU:s politik. På grund av förvånansvärt många ansökningar av hög kvalitet beslutade ReK att utöka antalet deltagare och projektet omfattar nu 36 nav under pilotfasen (2019–2020). På lång sikt är tanken att denna pilotåtgärd ska bana väg för ett större nätverk, som skulle vara operativt från och med 2021 och stå öppet för alla regioner i EU som vill delta samt täcka alla politikområden där den lokala och regionala återkopplingen är relevant.

Medlemmar i RegHub

Vår nya interaktiva karta ger dig en överblick över alla regioner i RegHub-nätverket. Den visar också kontaktuppgifterna för vart och ett av våra regionala nav: Gå till ”Details and Region members” för att få en överblick över de ReK-ledamöter som företräder de deltagande regionerna.

map
 

Hur fungerar det i praktiken?

   Metod i tre steg   

Metod i tre steg

 1. ReK kommer att bjuda in de regionala naven till en workshop i Bryssel för att se över det senaste samrådet och rapporten om det tekniska genomförandet, följa upp nätverkets interinstitutionella påverkan, utbyta bästa praxis eller diskutera utmaningar, och gå över till nästa politikområde för samråd.


 2. För vart och ett av de utvalda EU-politikområdena kommer nätverkssekretariatet att skicka ett frågeformulär till de regionala naven med nyckelfrågor som EU-institutionerna och ReK anser bör besvaras under processen. De regionala naven kommer i sin tur att lämna uttömmande svar på frågeformuläret efter att ha tagit kontakt med och intervjuat nyckelaktörer och viktiga organ som deltar i genomförandet av denna EU-politik på lokal/regional nivå.

 3. Resultaten från frågeformulären kommer att sammanställas av nätverkets sekretariat i en teknisk genomföranderapport, som kommer att överlämnas till det ReK-utskott som ansvarar för politikområdet samt till de övriga EU-institutionerna. Rapporten kommer även att offentliggöras på en särskild ReK-webbplats. Under pilotfasen kommer nätverket att anordna cirka tre workshoppar och samråd per år för att testa sin arbetsmetod och återkopplingsmekanism.

Hur började det hela?

 1. Under ledning av kommissionens förste vice ordförande, Frans Timmermans, sammanträdde arbetsgruppen för subsidiaritet, proportionalitet och ”göra mindre men göra det effektivare” en gång i månaden från januari till juli 2018 för att ge rekommendationer om ”hur man bättre tillämpar principerna om subsidiaritet och proportionalitet och kartlägger vilka politikområden länderna själva kan ansvara för”. Tre politiker från ReK, Karl-Heinz Lambertz (BE–PES), Michael Schneider (DE–EPP) och François Decoster (FR–ALDE), utsågs till medlemmar i arbetsgruppen för att ”se hur regionala och lokala myndigheter kan bli mer delaktiga i att utforma och genomföra EU-politiken”.

 2. Efter offentliggörandet av arbetsgruppens rapport genomförde ReK en konkret uppföljningsåtgärd utifrån arbetsgruppens rekommendationer och inrättade nätverket av regionala nav (RegHub).

  ”Europeiska regionkommittén bör upprätta ett nytt pilotnätverk med regionala nav för att stödja granskningen av politikens genomförande”.
       
 3. Inom ReK kommer RegHub att utgöra en extra plattform för nätverket för övervakning av subsidiaritetsprincipen. IDet kommer att stärka ReK:s och de lokala och regionala myndigheternas roll i genomförande- och utvärderingsfasen av EU:s beslutsfattande.

 4. Den 14 november 2018 träffade ReK:s ordförande, Karl-Heinz Lambertz, företrädare för EU:s regioner i Brysse för att presentera det nya nätverket av regionala nav (#RegHub) och diskutera urvalsförfarandet för de deltagande regionerna under pilotfasen (2019–2020). Ansökningsomgången för pilotfasen pågick mellan den 19 oktober 2018 och den 30 november 2018. Inom projektet var man stolt över att få in 53 ansökningar från mer än 88 regioner i EU, vilket visar att lokala och regionala myndigheter vill bidra till EU:s beslutsfattande.

RegHub blir en del av den nya plattformen Fit for Future​

Den 11 maj beslutade Europeiska kommissionen att utöka Europeiska regionkommitténs roll i sin nya plattform Fit for Future (som är en del av Refit-programmet) och att göra RegHub till en officiell del av plattformen.

Plattformen Fit for Future är en expertgrupp på hög nivå som kommer att hjälpa kommissionen att förenkla gällande EU-lagstiftning, minska den administrativa bördan för medborgare och företag, samt se till att EU-lagstiftningen förblir framtidssäkrad.

Detta innebär ett stort steg framåt för RegHub, och utgör ett viktigt institutionellt erkännande av dess resultat under pilotfasen.

Denna bekräftelse av RegHub:s betydelse skulle inte ha varit möjlig utan engagemanget från de berörda aktörer som hittills har deltagit i våra samråd. Tack, och bra jobbat! 

 
 

Kontakt:
Rainer Steffens
Europeiska regionkommittén
Tfn +32 22822377
RegHub@cor.europa.eu


 

Banner
​​

Adopted Opinions

Opinions currently in discussion

No results.
Ytterligare information
Länkar