Mellanregionala grupper  

Sedan de inrättades i februari 2007 utgör de mellanregionala grupperna plattformar för utbyte av åsikter och skapande av nya idéer mellan lokala och regionala myndigheter i medlemsstaterna och omvärlden.

Grupperna ska bestå av

 • minst 10 ordinarie ReK-ledamöter,
 • minst fyra olika nationella delegationer, eller
 • en grupp av regioner som företräder ett gränsöverskridande samarbete.

De befintliga mellanregionala grupperna: 


Innehåll

​​Östersjöregioner

Inrättades i februari 2008.

Uppdrag:

 • Att göra Östersjöregionerna till den ledande innovativa och människocentrerade makroregionen senast 2030.
 • Att göra makroregionen Östersjöområdet till den mest hållbara föregångaren i Europa.
 • Att göra Östersjön till det första plastfria havet i världen.

Ordförande: Sari Rautio (FI/EPP)  

Denna mellanregionala grupp är kopplad till en makroregional strategi. De tillhandahåller en ram som stöds av Europeiska rådet med syftet att stärka den ekonomiska, sociala och territoriella sammanhållningen i ett specifikt geografiskt område (även: makroregioner).

Kontakt:
Mellanregionala gruppens sekretariat

Ulla Karvo
Association of Finnish Local and Regional Authorities
Square de Meeûs 1
1000 Brussels, Belgium
Tel. +32 474 540 851
ulla.karvo@kuntaliitto.fi

Anu Wikman-Immonen
Association of Finnish Local and Regional Authorities
Toinen Linja 14
00530 Helsinki
Suomi/Finland

Tel.: +358 50 5252 874
anu.wikman-immonen@kuntaliitto.fi

Brexit

Uppdrag:

 • Bidra till debatten inom kommittén i syfte att få en helhetsbild av konsekvenserna av brexit för de lokala och regionala myndigheterna.
 • Utbyta idéer om lösningar som ska inrättas för att stödja de lokala och regionala myndigheter som påverkas mest.
 • Kartlägga gemensamma projekt som lokala och regionala myndigheter skulle kunna utveckla efter brexit.
 • Förse EU:s rättsliga förhandlare med regionala och lokala synpunkter och förmedla lokala och regionala myndigheters synpunkter till EU-institutionerna.

Ordförande: Mr François DECOSTER (Renew Europe, France)
 

Kontakt:
Mellanregionala gruppens sekretariat

Hauts-de-France Region
Mission to the EU
Mr. Romain NIVELLE
Tel.: +32(0)22343080
romain.nivelle​@hautsdefrance.fr

Karpaterna

Inrättades i februari 2016.

U​ppdrag:

  • Främjande av Europeiska regionkommitténs yttrande om den makroregionala strategin för Karpaterna.
  • Främjande, uppbyggnad och utveckling av partnerskap mellan lokala och regionala myndigheter för att säkerställa en djupare integration av karpatiska samhällen och identifiera gemensamma mål och åtaganden.
  • Att mobilisera de karpatiska staternas regeringar att ta initiativ till att skapa en makroregional strategi för Karpaterna genom att lämna en formell ansökan till Europeiska rådet.
  • Att organisera debatter, åtgärder och projekt med företrädare för lokala myndigheter i de två länder utanför EU som omfattas av den karpatiska regionen (Serbien och Ukraina), med syftet att inkludera dem i en framtida "makroregional strategi för Karpaterna", eftersom deras samarbete är nära kopplat till EU:s mål i fråga om utveckling och säkerhet.
  • Att stödja dialogen med intressenter i Donaustrategin i syfte att se till att åtgärder som vidtas inom ramen för Donaustrategin och den makroregionala strategin för Karpaterna kompletterar varandra.
  • Att säkerställa en samordningsmekanism mellan ReK-ledamöter i den karpatiska regionen för att garantera ett gemensamt tillvägagångssätt inom ReK:s behöriga organ när det gäller frågor av gemensamt intresse med koppling till EU:s politik.
  • Att vidta åtgärder som syftar till att säkerställa EU:s anslutning till Karpatkonventionen som part.
  • Att intensifiera lobbyverksamheten för regionen Karpaterna på EU-nivå i syfte att uppmuntra ett politiskt engagemang och göra den makroregionala strategin till en prioritering.

Ordförande: Wladyslaw Ortyl (PL/ECR)

Kontakt:
Mellanregionala gruppens sekretariat

​Justyna Rog
Representation of the Podkarpackie Region to Brussels
Avenue de Tervuren 48
1040 Bruxelles
Tel.:  +32479041359
bruksela@podkarpackie.pl 

Gränsöverskridande samarbete

Inrättades i juli 2015.

Uppdrag:

  • Att utbyta åsikter och erfarenheter: Gruppen kommer att fungera som en plattform för utbyte av åsikter, erfarenheter och god praxis för att främja gränsöverskridande samarbete mellan de ReK-ledamöter som företräder gränsregioner (utvärdering av genomförandet av gränsöverskridande samarbetsprogram, fastställande av huvudsakliga utmaningar osv.).
  • Att påverka: Med tanke på ovannämnda kunskapsreserv kommer gruppen att analysera ReK:s yttranden, identifiera de som har relevans för gränsöverskridande frågor och se till att gränsöverskridande lösningar inkluderas. I detta syfte kommer gruppen att ha ett nära samarbete med föredragandena och även formulera potentiella ändringar utifrån gränsregionernas verkliga behov. Gruppen kommer också att bidra till diskussionen om sammanhållningspolitikens roll för att säkerställa att gränsöverskridande samarbete fortfarande är en integrerad och viktig del av den.
  • Att ta initiativ: Gruppen kommer att identifiera gränsöverskridande ämnen som ska behandlas på EU-nivå. Den kommer att lägga fram förslag till evenemang för EGTS‑plattformen, AEBR, Europeiska veckan för regioner och städer och slutligen sina egna konferenser eller seminarier.
  • Att främja dialog: Gruppen kommer att fungera som en kommunikationsplattform som underlättar dialogen med kommissionen (särskilt GD Regional- och stadspolitik), arbetsgruppen vid Europaparlamentet, europeiska sammanslutningar och andra intressenter (t.ex. AEBR och MOT).

Ordförande: Pavel Branda, (CZ/ECR)


Kontakt:
Mellanregionala gruppens sekretariat

Marek Polach
Delegation of Prague to the EU
Avenue Palmerston 16
1000 Bruxelles
Tel: +32 2 230 15 84
Marek.Polach@praha.eu

Bilindustrins framtid

Inrättades 2009.

Uppdrag:

  • Att utbyta erfarenheter mellan territorierna om olika frågor som rör bilindustrin och framtidens rörlighet (t.ex. självkörande fordon, hållbara drivmedel, kompetens, industripolitik, infrastruktur, utveckling av regioner med bil- eller leverantörs­industri).
  • Att kontakta och utbyta åsikter och bästa praxis med EU-institutionerna och andra berörda parter.
  • Att främja kontakter mellan bil- och mobilitetskluster, regioner och städer. 

Or​dförande: Christopher Drexler (AT/EPP)

Vice-Ordförande: Ximo Puig I Ferrer (ES/ES)

Kontakt:
Mellanregionala gruppens sekretariat

Claudia Suppan
Steiermark office in Brussels
Avenue de Tervueren 82
1040 Etterbeek
Tel: +32 (0)2 7320361
automotive@stmk.gv.at
www.europa.steiermark.at/automotive 


Hälsa och välbefinnande

Inrättades i november 2010.

Uppdrag:

  • Att främja förståelsen av hur alla sektorer påverkar medborgarnas och samhällenas hälsa och för att det följaktligen krävs en strategi för flernivåstyre för att förbättra och upprätthålla hälsan och välbefinnandet i Europa.
  • Att dela med sig av idéer och kunskap om effektiva investeringar som kan göras för att stödja anpassningsbara hälso- och sjukvårdssystem och förbättra hälsan i samhället. I detta sammanhang bör man framhålla de lokala och regionala myndigheternas roll, och särskilt genomförandet av de europeiska struktur- och investeringsfonderna.
  • Att utbyta erfarenheter om rådande utmaningar när det gäller att genomföra reformer av hälso- och sjukvårdssystemen i ett klimat av begränsade resurser och ökande efterfrågan.
  • Att möjliggöra diskussioner om lokala politiska initiativ för att bygga sammanhängande och hållbara samhällen som främjar och möjliggör hälsosamma beteenden.
  • Att ägna stor uppmärksamhet åt utsatta grupper i samhället, bl.a. personer med funktionsnedsättning, och att behandla psykisk hälsa på samma sätt som fysisk hälsa, genom att integrera ett perspektiv för jämlikhet i hälsa i gruppens arbete.
  • Att informera ReK-ledamöterna om den senaste forskningen och innovativa metoder när det gäller att ta itu med de vanligaste kroniska sjukdomarna och multisjukligheten hos en åldrande befolkning.

Ordfö​rande: Birgitta Sacrédeus (SE/EPP)

Kontakt:
Mellanregionala gruppens sekretariat

Valentina Polylas
European Regional and Local Health Authorities
Rond-point Robert Schuman, 11
1040 Etterbeek
Bruxelles (Belgium)
secretariat@euregha.net

Öregioner​

Skapad i april 2015, avbruten i maj 2017 och återaktiverad i december 2018

Uppdrag:

  • Att utarbeta och anta en vitbok om artikel 174 tredje stycket i den konsoliderade lagen om öar.
  • Att stärka den territoriella dimensionen genom att säkerställa lika utvecklings­möjligheter för öar.
  • Att sätta frågor som rör ökaraktär och brist på territoriell kontinuitet i centrum för den europeiska transportpolitiken.
  • Att förse Europa med en investeringspolitik som omfattar särskilda åtgärder och instrument för öars förvaltningar.
  • Att ändra de befintliga bestämmelserna om statligt regionalstöd för att harmonisera bestämmelserna om europeiska öterritorier.
  • Att tillhandahålla åtgärder för att kompensera för öterritoriernas särskilda sårbarhet för effekterna av klimatförändringarna.
  • Att uppmuntra öarna att övergå till en cirkulär ekonomisk modell.
  • Att göra entreprenörskap på öar mer konkurrenskraftigt.
  • Att stärka de europeiska verktygen för territoriell analys genom att skapa en statistisk kategori för öar.
  • Att inrätta särskilda organ med ansvar för öfrågor inom det europeiska sammanhanget. 

Ordförande: Gaetano Armao (IT/EPP)

Kontakt:
Mellanregionala gruppens sekretariat

​Leonardo di Giovanna
Brussels office of the region of Sicily
Rue Belliard 12, 1040 Bruxelles
Tel: +32 26392574
leonardo.digiovanna@regione.sicilia.it


Share:
Back to top