Den regionala och lokala barometern 

I Europeiska unionens 27 medlemsstater finns mer än en miljon folkvalda politiker på subnationell nivå. Dessa lokala politiker företräder ett stort antal valkretsar på olika förvaltningsnivåer, däribland delstater, regioner, provinser, län, distrikt och kommuner. Flash Eurobarometer-undersökningen är en viktig plattform där lokala politiker i EU kan föra fram sina synpunkter i fråga om EU:s utmaningar och prioriteringar.

Av svaren framgår vad de lokala politikerna skulle prioritera på EU-nivå, vilken kännedom de har om EU-omfattande initiativ och om EU-finansieringsmöjligheter, hur de ser på Europas framtid och hur de hanterar den kris som kriget i Ukraina har gett upphov till. 

Innehåll

De viktigaste resultaten 

 • Av de lokala politikerna uppgav 76 % att deras myndigheter tar emot flyktingar från Ukraina, och minst hälften av dem uppgav att deras myndigheter skickar materiellt bistånd till Ukraina.
 • Hälften av uppgiftslämnarna uppgav att återuppbyggnaden av Ukraina blir effektivast om EU:s regioner involveras i återuppbyggnadsplanen.
 • 88 % av de lokala politiker som intervjuades höll helt med om eller lutade mot att ”sammanhållning” bör ses som ett av EU:s grundläggande värden. Spannet gick från 68 % i Finland till 100 % i Portugal.
 • På frågan om sammanhållningspolitikens mervärde i förhållande till andra finansieringsflöden (nationella eller regionala) svarade fler än sex uppgiftslämnare av tio att de sammanhållningspolitiska medlen används för att stödja särskilda typer av projekt (62 %). Nästan var tredje lokal politiker sade att de sammanhållningspolitiska medlen används för att integrera EU:s politik i strategier som utvecklats på regional nivå (31 %), medan omkring var femte politiker sade att de understöder partnerskap mellan aktörer på alla institutionella nivåer (20 %) och stabiliteten i finansieringen på lång sikt (16 %).
 • När det gäller de lokala politikernas kännedom om huruvida EU-finansiering (inom ramen för sammanhållningspolitiken eller NextGenerationEU) har mottagits av deras kommuner eller regioner under de senaste två åren uppgav 35 % att de har kännedom om att EU-finansiering mottagits.
 • En svarande av tio uppgav sig ha deltagit antingen fullt ut (1 %) eller delvis (9 %) i utarbetandet av de nationella planerna för återhämtning och resiliens.
 • 51 % av dem som svarade ansåg att det viktigaste målet för EU-finansieringen bör vara att stödja omställningen till en grön ekonomi.
 • 77 % av uppgiftslämnarna ansåg att EU:s politik och finansiering bör anpassas till följd av de sociala och ekonomiska konsekvenserna av kriget.
 • 89 % av uppgiftslämnarna höll med om att regioner och kommuner borde ha ett större inflytande över EU:s framtid.
 • Mer än sex svarande av tio (65 %) sade att det bästa sättet att göra regioner och kommuner delaktiga i debatten om Europas framtid är att se till att hålla debatten i gång på regional och lokal nivå.

Undersökningen bland EU:s lokala politiker om Europas framtid genomfördes av Ipsos. Mellan den 25 juli och den 11 september 2022 genomfördes 2 698 intervjuer med lokala och regionala politiker i EU. De kompletterar slutsatserna i rapporten om tillståndet i EU:s regioner och kommuner 2022, som offentliggjorts av Europeiska regionkommittén.

National Factsheets

 1. Austria

 2. Belgium

 3. Bulgaria

 4. Croatia

 5. Cyprus

 6. Czech Republic

 7. Denmark

 8. Estonia

 9. Finland

 10. France

 11. Germany

 12. Greece

 13. Hungary

 14. Ireland

 15. Italy

 16. Latvia

 17. Lithuania

 18. Luxembourg

 19. Malta

 20. Netherlands

 21. Poland

 22. Portugal

 23. Romania

 24. Slovakia

 25. Slovenia

 26. Spain

 27. Sweden

Dela:
 
Back to top