Arbetsgruppen för Ukraina  

Arbetsgruppen för Ukraina inrättades 2015 av Europeiska regionkommittén och syftar till att fördjupa de bilaterala förbindelserna och tillhandahålla både politiskt och tekniskt stöd för att våra ukrainska partner ska uppnå goda styresformer på alla nivåer.

I mars 2018 lanserades ett peer-to-peer-initiativ för samarbete med stöd från U-LEAD-programmet och dess genomförare, den tyska utvecklingsbyrån GIZ.

CoR Stands in Solidarity with Ukraine

Innehåll

​ Hur fungerar den?

ReK:s arbetsgrupp för Ukraina inrättades av ReK:s presidium den 12 februari 2015, efter en begäran från den ukrainska sidan, sedan en komplex decentraliseringsreform inletts i Ukraina.

Arbetsgruppen har sedan dess sammanträtt fyra gånger, antingen i Bryssel eller i Ukraina. Under sammanträdena utbyter medlemmarna erfarenheter om decentraliseringsprocessen i allmänhet, om reformen av den offentliga sektorn, om övergripande frågor som handlar om hur de lokala och regionala myndigheterna i Ukraina bör fungera (det politiska beslutsfattandet, sociala och ekonomiska aspekter, rättsstaten och goda styresformer) samt om den lokala och regionala dimensionen i genomförandet av associeringsavtalet mellan EU och Ukraina.

Arbetsgruppens verksamhet har också bidragit till verksamheten i kommissionens stödgrupp för Ukraina och den har kopplats till Europaparlamentets delegation till den parlamentariska samarbetskommittén EU–Ukraina.

Arbetsgruppen strävar efter att

  • tillhandahålla stöd till reformarbetet genom utbyte av erfarenheter och god praxis i fråga om decentralisering, befogenhetsfördelning och lokalt självstyre,
  • stimulera debatten på lokal nivå, med det civila samhällets organisationer, regeringsföreträdare och andra berörda parter,
  • tillgodose de ukrainska lokala och regionala myndigheternas behov med den sakkunskap som erbjuds av ReK:s ledamöter.

Arbetsgruppens verksamhet har under åren utvecklats från allmän politisk rådgivning till mer konkreta projekt med inriktning på att utveckla kapacitetsuppbyggnaden till stöd för en reform av den offentliga förvaltningen. Genom en matchning 2017 fastställdes de första fem lokala partnerskapen mellan EU och Ukraina med hjälp av Europeiska kommissionens program "U-LEAD with Europe". Lanseringen av peer-to-peer-initiativet ägde rum i Bryssel den 8 mars 2018, där de utvalda deltagarna fördes samman för första gången. Med stöd från U-LEAD kom parterna överens om årets handlingsplaner och fastställde konkreta samarbetsområden: lokal ekonomisk utveckling, turism, energieffektivitet, landsbygdsutveckling och medborgarnas delaktighet. Vid nästa sammanträde i arbetsgruppen, som äger rum i Kiev den 25 september 2018, kommer berörda aktörer att diskutera de framsteg som uppnåtts i peer-to-peer-samarbetet efter halva tiden.​

Hur är den uppbyggd?

Arbetsgruppen leds av Europeiska regionkommitténs ordförande. Dess medlemmar är ordförandena för ReK:s fem politiska grupper.​


Senaste nytt

Multimedia

CoR Working Group on Ukraine Meeting (30/03/2022)

 

Titta vidare

  • CoR Working Group on Ukraine Meeting (30/03/2022)
    CoR Working Group on Ukraine Meeting (30/03/2022)

Kontakt

For more details please contact CoR Working Group on Ukraine secretariat at
corleap@cor.europa.eu  Phone: +32 2282 2545
Dela :
 
Back to top