Libyen–Nicosia-initiativet  

Varför Europeiska regionkommittén arbetar med libyska städer

Sedan 2015 har Europeiska regionkommittén utvecklat nära politiska och, i allt högre grad, mycket praktiskt orienterade förbindelser med olika libyska städer. Förbindelserna har ett dubbelt syfte: att bidra till att förbättra de offentliga tjänsterna i Libyen och att hjälpa libyska städer att komma in i världssamfundet. Samarbetet är ett svar på den politiska oro och osäkerhet som Libyen har erfarit sedan 2011 och som har lett till att de kommunala tjänsterna i Libyen urholkats, att libyska städer hållits isolerade internationellt och att landet förvandlats till en viktig transitväg för irreguljära migranter.

På begäran av olika libyska städer har Europeiska regionkommittén sedan januari 2016 satt i gång partnerskap för Libyens lokala myndigheter. ReK håller på att matcha förfrågningar från libyska städer mot erbjudanden om expertis från EU:s städer och regioner. Syftet är att förbättra vanliga libyers liv genom att hjälpa kommunerna att erbjuda bättre tjänster inom allt från primärvård till avfallshantering. Initiativet är också ett bidrag – genom stadsdiplomati – till stabiliseringen av Libyen vid en tidpunkt då politisk oro och osäkerhet har lett till att samarbetet med libyerna frysts.

Detta är en nedifrån och upp-process – bland deltagarna känd som "Nicosiainitiativet" – och är ett svar på behoven hos en av EU:s närmaste och mest sårbara grannar. ReK:s engagemang återspeglar plenarförsamlingens övertygelse om att stadsdiplomati och peer to peer-diplomati måste sättas in för att ta itu med stora och långsiktiga internationella utmaningar. Det ligger också i linje med EU:s globala strategi och en övertygelse om att EU bör tänka globalt och agera lokalt.

Med vem samarbetar ReK?

Bl.a. följande libyska städer deltar i Nicosiainitiativet eller har haft kontakt med ReK:

 • Tripoli (uppskattad folkmängd: 1,1 miljon)
 • Benghazi (uppskattad folkmängd: 630 000)
 • Gharyan (190 000)
 • Tobruk (120 000)
 • Sabha (97 000)
 • Surt (80 000)
 • Zintan (82 000)
 • Zliten (270 000)

Tripolis borgmästare, Abdelrauf Beitelmal, och al-Zintans borgmästare, Mustafa al‑Baruni, företräder de libyska borgmästarna som kontaktpunkt för partnerskapen och som observatörer i församlingen för lokala och regionala myndigheter i EU och Medelhavsområdet (Arlem). De flesta europeiska medlemmarna i Arlem, som sammanför politiker och politiska företrädare från EU och Medelhavsområdet, är ledamöter av ReK.

ReK fungerar som sekretariat för Arlem och av Nicosiainitiativet.

Hur stöder ReK libyska städer?

ReK är en politisk församling. Den långsiktiga grunden för ReK:s förbindelser med Libyen är politisk – en önskan om att hjälpa libyska städer att komma in i världssamfundet och dra nytta av de partnerskap och gemensamma mål som ofta formas av städer och regioner genom regelbunden kontakt.

Sedan 2011 har Libyen på nationell nivå dock lidit av politisk oro, och den säkerhetsmässiga och politiska situationen är fortfarande bräcklig. Krisen har påverkat libyernas hälsa, utbildning, försörjningsmöjligheter och framtidsutsikter över hela landet. Många lokala myndigheter har dock lyckats upprätthålla grundläggande tjänster, och många har ett fortsatt mandat och stark folklig legitimitet. Under krisen har de kunnat erbjuda sina befolkningar viss stabilitet.

ReK har därför dragit slutsatsen att stöd för Libyens kommuner och regioner är ett lovande sätt för EU att hjälpa Libyen. EU:s städer och regioner har redan visat att de har den politiska erfarenhet, den institutionella kapacitet och de tekniska färdigheter som krävs för att hjälpa motparter runtom i världen. Genom Nicosiainitiativet försöker ReK att främja stödet till Libyen på områden som av Libyens lokala förvaltningar identifierats som livsviktiga.

Vilken typ av stöd behöver de libyska städerna?

EU:s regioner och städer har tillhandahållit eller utlovat stöd på följande områden:

 • Vattenförvaltning: Murcia (ES)
 • Avfallshantering: Antwerpen (BE)
 • Primärvård: Vila Real (PT)
 • Offentlig förvaltning: Nicosia (CY)
 • Engelskundervisning: maltesiska lokala myndigheter (MT)
 • Budget: Flandern (BE)

Under studieresor till EU har libyska experter besökt olika operativa anläggningar på plats och deltagit i olika workshoppar och debatter.

Libyska och europeiska borgmästare har följt med på varje studiebesök och hållit möten i syfte att lägga grunden för mer långsiktiga förbindelser.

ReK arbetar för närvarande på att

 • matcha förfrågningar och erbjudanden på följande områden: budgetering, ungdomsarbete, arbete mot radikalisering, fiskeri och internationellt samarbete,
 • utveckla ett nätverk av europeiska skolor för lokal förvaltning som är beredda att tillhandahålla utbildning för libyer, med målet att det i framtiden ska kunna inrättas en skola för offentlig förvaltning i Libyen,
 • främja utvecklingen av omfattande projekt som omfattar libyska städer och städer i EU.
   

Förbindelsernas utveckling över tiden

 • Juli 2015: En delegation bestående av fem libyska borgmästare besöker Regionkommittén i Bryssel
 • Oktober 2015: Församlingen för lokala och regionala myndigheter i EU och Medelhavsområdet (Arlem) bjuder in borgmästare Beitelmal till Bryssel för att som observatör närvara vid ett sammanträde i Arlems utskott för hållbar utveckling
 • Januari 2016: En delegation bestående av libyska borgmästare bjuds in till Nicosia, Cypern, för att som observatörer närvara vid Arlems årliga plenarsammanträde. Borgmästare Beitelmal lägger fram en skrivelse med en begäran om stöd på sex områden. Arlem svarar med att lansera "Nicosiainitiativet"
 • Maj 2016: Det första resultatet av ReK:s matchningar är ett studiebesök om vattenförvaltning, där regionen Murcia står som värd och organisatör
 • Juni 2016: Ett studiebesök med fokus på avfallshantering anordnas tillsammans med staden Antwerpen Under studiebesöket träffar en delegation bestående av libyska borgmästare Federica Mogherini, unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik och vice ordförande för Europeiska kommissionen
 • September 2016: Ett studiebesök anordnas i samarbete med kommunen Vila Real, Portugal, i syfte att utbyta god praxis på primärvårdens område
 • September–oktober 2016: Utbildningar anordnas i samarbete med Nicosia kommun, Cypern, på sådana områden som förvaltning av mänskliga resurser, administrativ kontroll och omvandling av historiska platser
 • Februari 2017: Ett utbyte anordnas i samarbete med Flanderns regering om ekonomisk förvaltning och öppenhet
 • Mars 2017: Workshop på fältet och studieresa till Tozeur, Tunisien, i syfte att fastställa bästa teknik för installation av enheter för kompostering av organiskt avfall i sex libyska kommuner
 • April 2017: Pilotutbildning av 20 unga opinionsbildare i "Positiv fred", som anordnas i samarbete med Unicef och IEP (institutet för ekonomi och fred)
 • Maj 2017: Första mötet i nätverket av skolor för offentlig förvaltning för Libyen med libyska universitet och kommuner. Syftet med mötet var att göra en första bedömning av de libyska kommunernas behov och utforska olika sätt för universiteten att bistå dem i deras kapacitetsuppbyggnad
 • Juni 2017: Ett studieutbyte som anordnas av regionen Friuli-Venezia-Giulia, Italien, med fokus på fiskeri och fiskerikooperativ
 • Oktober 2017: Internationellt seminarium om urbana strategier, verktyg och teknik i hållbarhetens tidevarv i staden Sfax
 • November 2017: Första blocket av tre utbildningsmoduler om angelägna frågor för företrädare för libyska lokala och regionala myndigheter
 • November 2017: Två dagars utbildning/handledning för lokala forskare i Tunisien om öppenhet och goda styrelseformer
 • November/december 2017: 100 timmars utbildning för 20 libyska tekniker i hantering av avloppsvatten och återanvändning av detta för bevattning.

Detta initiativ från Regionkommittén skulle inte vara möjligt utan ekonomiskt och politiskt stöd från Europeiska utrikestjänsten och Europeiska kommissionens GD NEAR (generaldirektoratet för grannskapspolitik och utvidgningsförhandlingar), via EU:s enhet för offentlig förvaltning i Libyen.

Logistiskt stöd tillhandahålls av Crown Agents, en internationell organisation för utveckling

Unionen för Medelhavsområdet, som samlar EU:s 28 medlemsstater och 15 andra stater i Medelhavsområdet, har också gett ett starkt politiskt stöd. Libyen är inte medlem i unionen för Medelhavsområdet.

Federica Mogherini, EU:s utrikesrepresentant, har beskrivit ReK:s samarbete med libyska städer som ett exempel på "stadsdiplomati när den är som bäst". Hon har hävdat att "kommunerna kan spela en central roll i återuppbyggnaden av Libyen, och vi behöver [ReK] för att upprätthålla våra förbindelser med dem. De behöver er som partner under denna svåra tid." Hon har uttryckt sin övertygelse om att städer och regioner måste spela en aktiv roll i "nya strukturer" i utrikespolitiken.


   

ReK anser att denna nedifrån och upp-strategi lämpar sig för omvandling till långsiktiga projekt och program som förvaltas av Europeiska kommissionen, med politiskt stöd från ReK. Unionen för Medelhavet skulle också kunna förvandla några av dessa småskaliga initiativ till mer långsiktiga projekt.