Mellanregionala grupper  

Sedan de inrättades i februari 2007 utgör de mellanregionala grupperna plattformar för utbyte av åsikter och skapande av nya idéer mellan lokala och regionala myndigheter i medlemsstaterna och omvärlden.

Grupperna ska bestå av

 • minst 10 ordinarie ReK-ledamöter,
 • minst fyra olika nationella delegationer, eller
 • en grupp av regioner som företräder ett gränsöverskridande samarbete.

Förnyelsen av de mellanregionala grupperna inför ReK:s nya mandatperiod pågår. De ​mellanregionala grupperna under ReK:s förra mandatperiod var:

Adriatisk-joniska regionen

 • Inrättades i januari 2013.
 • Huvudverksamhet:
  • Utbyte mellan ReK-ledamöter, den adriatisk-joniska regionen samt länder inom och utanför EU; myndigheter i åtta stater deltar i EU:s strategi för den adriatisk-joniska regionen (Eusair).
  • Deltagande som en nyckelaktör i flernivåstyre i samband med utformningen, uppföljningen och genomförandet av Eusair och dess handlingsplan.
  • Effektivt hantering av gemensamma utmaningar och befästande av regionens identitet och fulla potential.
  • Skapande av synergier med de befintliga strategierna för Östersjön och Donauregionen.
 • Ordförande: Paolo di Laura Frattura (IT–PES)
 • Denna mellanregionala grupp är kopplad till en makroregional strategi.De utgör en ram som stöds av Europeiska rådet och som stärker den ekonomiska, sociala och territoriella sammanhållningen i ett specifikt geografiskt område (även: makroregioner).

   

  Kontakt: 

  Mellanregionala gruppens sekretariat

  Francesco Cocco

  https://www.adriatic-ionian.eu/about-eusair/

  Makroregionen Alperna

 • Inrättades i juni 2014.
 • Uppdrag:
  • Bidra i enlighet med flernivåstyreprincipen i samband med utformningen, uppföljningen och genomförandet av den makroregionala strategin för Alpområdet och dess handlingsplan.
  • Förbättra konkurrenskraften och se till att Alpområdet har goda förbindelser samt göra regionen miljömässigt hållbar och attraktiv.
  • Maximera synergier och utbytet av god praxis med befintliga makroregionala strategier.
 • Ordförande: Franco Iacop (IT–PES)

 • Denna mellanregionala grupp är kopplad till en makroregional strategi. De tillhandahåller en ram som stöds av Europeiska rådet med syftet att stärka den ekonomiska, sociala och territoriella sammanhållningen i ett specifikt geografiskt område (även: makroregioner).

          

  Kontakt:

  Mellanregionala gruppens sekretariat

  Raffaella Viviani

  raffaella.viviani@regione.fvg.it

   

  Friuli Venezia Giulia Autonomous Region

  Rue du Commerce 49 - 1000 Bruxelles

  Tfn +32 25008840

  http://www.alpine-region.eu/

  Östersjöregioner

 • Inrättades i februari 2008.
 • Uppdrag:
  • Se till att samarbetet inom Östersjöområdet avspeglas inom ReK, samt bidra till denna regions utveckling i vidaste bemärkelse.
  • Utvärdera effekterna av EU:s olika politiska strategier, i synnerhet i fråga om havspolitikens ekonomiska och miljömässiga dimension.
  • Bidra till EU:s strategi för Östersjöregionen, som antogs i juni 2009.
 • Ordförande: Pauliina Haijanen (FI–EPP)
 • Denna mellanregionala grupp är kopplad till en makroregional strategi. De tillhandahåller en ram som stöds av Europeiska rådet med syftet att stärka den ekonomiska, sociala och territoriella sammanhållningen i ett specifikt geografiskt område (även: makroregioner).

  Kontakt:

  Mellanregionala gruppens sekretariat

  Åsa Bjering

  Executive Secretary CPMR Baltic Sea Commission

  Tfn +32 470696266

  Brexit

  • Inrättades i januari 2018.
  • Uppdrag:
   • Ge möjlighet att utbyta åsikter och få information om konsekvenserna av brexit efter Förenade kungarikets utträde ur EU.
   • Utbyta idéer om lösningar för att stödja de lokala och regionala myndigheter som påverkas mest och anpassa de respektive regionala ekonomierna.
   • Kartlägga gemensamma projekt som skulle kunna utvecklas mellan lokala och regionala myndigheter efter brexit.
   • Bidra till debatten inom kommittén i syfte att få en helhetsbild av konsekvenserna av brexit för de lokala och regionala myndigheterna.
  • Ordförande: François Decoster (FR/ALDE)

   

  Kontakt:

  Mellanregionala gruppens sekretariat

  Jennifer Rousselle

  jennifer-rousselle@ville-saint-omer.fr

  Ville de Saint Omer

  Tfn +33 321986653

  Karpaterna

 • Inrättades i februari 2016.
 • Uppdrag:
  • Att undersöka möjligheten att upprätta en makroregional strategi för Karpaterna.
  • Att organisera debatter, åtgärder och projekt med företrädare för lokala myndigheter i de två länder utanför EU som ingår i den karpatiska regionen (Serbien och Ukraina), med syftet att inkludera dem i en framtida "makroregional strategi för den karpatiska regionen".
  • Att lyfta fram de lokala och regionala myndigheternas roll i syfte att stödja hållbar utveckling.
 • Ordförande: Władysław Ortyl (PL–ECR)
 •  

  Kontakt:

  Mellanregionala gruppens sekretariat

  Representation of the Podkarpackie Region to Brussels

  Avenue de Tervueren 48

  1040 Brussels, Belgium

  Tfn +32 2 738 02 23
  bruksela@podkarpackie.pl

  Gränsöverskridande samarbete

 • Inrättades i juli 2015.
 • Uppdrag:
  • Att påverka EU-lagstiftningen genom att analysera ReK:s yttranden och se till att gränsöverskridande lösningar inkluderas.
  • Att bidra till debatten om den framtida sammanhållningspolitiken.
  • Att identifiera gränsöverskridande frågor som ska tas upp på EU-nivå.
  • Att lämna förslag till evenemang för EGTS-plattformen, Europeiska gränsregionförbundet, Europeiska veckan för regioner och städer.
 • Ordförande: Pavel Branda (CZ–ECR)
 •  

  Kontakt:

  Mellanregionala gruppens sekretariat

  Marek Polach

  Marek.Polach@praha.eu  

   

  Delegation of Prague to the EU

  Avenue Palmerston 16

  1000 Bruxelles

  Tfn +32 22301584

  Bilindustrins framtid

 • Inrättades 2009.
 • Uppdrag:
  • Att försvara intressena i regioner med en betydande bilindustri och att hitta gemensamma lösningar på de utmaningar de står inför.
  • Att främja kontakter mellan branschorganisationer i de olika deltagande regionerna.
 • Ordförande: Barbara Eibinger-Miedl (AT–EPP)
 •  

  Kontakt:

  Mellanregionala gruppens sekretariat

  Claudia Suppan
  Steiermark office in Brussels
  Avenue de Tervueren 82
  1040 Etterbeek
  Tel.: +32 (0)2 7320361
  automotive@stmk.gv.at

  Hälsa

 • Inrättades i november 2010.
 • Uppdrag:
  • Att främja en konstruktiv dialog med Europeiska kommissionen och Europaparlamentet och därmed förstärka arbetet inom lokala och regionala hälsonätverk på tjänstemannanivå (dvs. Euregha, ENRICH).
  • Att diskutera bland annat strukturfondernas användning, hälso- och sjukvårdspersonal, patientrörlighet, näring och fetma samt indikatorer på ojämlikheter på hälsoområdet.
 • Ordförande: Birgitta Sacrédeus (SE–EPP)
 •  

  Kontakt:

  EUREGHA Secretariat

  Rue du Luxembourg, 3

  1000 Bruxelles

  secretariat@euregha.net

  Öregioner

  • Gruppen inrättades i april 2015, upphävdes i maj 2017 och återinrättades i december 2018
  • Uppdrag:
  • Att ta itu med gemensamma frågor i syfte att samarbeta och hitta utvecklingsstrategier på områdena turism och kultur samt inom industri, jordbruk, hälsa, energi och utbildning.
  • Att bidra till genomförandet av överläggningarna om öar i Europeiska regionkommittén och Europaparlamentet.
  • Att vidta proaktiva åtgärder och samarbeta på migrationsområdet, som mer än någonsin tidigare påverkar de öregioner dit människor flyr från krig och fattigdom för en chans till överlevad och hopp.
 • Ordförande: Gaetano Armao (IT/EPP)
 • Kontakt:
  Mellanregionala gruppens sekretariat
  Leonardo di Giovanna

  Tfn +32 26392574

  leonardo.digiovanna@regione.sicilia.it

   

  Mindre utvecklade regioner

 • Inrättades i mars 2015.
 • Uppdrag:
  • Delta i utarbetandet av ståndpunktsdokument samt ändringsförslag och rapporter om frågor av särskild betydelse.
  • Övervaka EU:s ekonomiska, sociala och territoriella sammanhållningspolitik.
  • Delta i utvecklingen av europeiska projekt och göra nya investeringar i dessa regioner mer attraktiva.
 • Ordförande: Tadeusz Truskolaski (PL–EA)
 •  

  Kontakt:

  Mellanregionala gruppens sekretariat

  Michal Szczepura

  Regional Office of the Podlaskie Voivodeship in Brussels

  Avenue de Tervueren 48

  1040 Bruxelles

  Tfn +32 27380222

  Fax +32 27353320

  info@podlaskie.eu

  Nord Stream 2

 • Inrättades i december 2017.
 • Uppdrag:
  • Diskutera miljökonsekvenserna av ledningen.
  • Redogöra för den regionala utvecklingen ur de lokala företagarnas och samhällenas perspektiv.
  • Integrera den regionala dimensionen av energisäkerhet.
  • Fokusera särskilt på den europeiska grannskapspolitiken och andra yttre förbindelser.
 • Ordförande: Olgierd Geblewicz (PL–EPP)
 •  

  Kontakt:

  Mellanregionala gruppens sekretariat

  Sebastian Gojdz

  sgojdz@wzp.pl

   

  Regional Office of Westpomeranian Region in Brussels

  Rue Montoyer 31

  1000 Bruxelles

  Tfn +32 24149604 

  Regioner med lagstiftningsbefogenheter

 • Inrättades i juni 2007.
 • Uppdrag:
  • Ta initiativ inom politikområden som t.ex. bättre lagstiftning och styrelseformer.
  • Främja den lokala och regionala nivåns rättigheter vid genomförandet av subsidiaritet.
  • Ge ReK:s ledamöter möjlighet att utnyttja den yrkeserfarenhet och sakkunskap som finns i regioner med lagstiftningsbefogenheter.
  • Fokusera på flernivåstyre i Europa och genomförandet av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna.
  • Utbyta goda metoder i fråga om övervakningsmekanismer för subsidiaritetsprincipen.
 • Ordförande: Jean-François Istasse (BE–PES)
 •  

  Kontakt:

  Mellanregionala gruppens sekretariat

  Raffaella Viviani


  Raffaelle.viviani@regione.fvg.it 

   

  Saar-Lor-Lux

 • Inrättades i juni 2007.
 • Uppdrag:
  • Samordna frågeställningar och synpunkter i EU-politiska frågor från de ReK-ledamöter som kommer från dessa regioner i syfte att hantera frågorna gemensamt inom de relevanta ReK-organen.
  • Utveckla egna EU-politiska initiativ i frågor som är av särskild betydelse för regionen, och verka för genomförandet av dessa initiativ.
 • Ordförande: Karl-Heinz Lambertz (BE–PES)
 • Kontakt:

  Mellanregionala gruppens sekretariat