Utvidgningsländerna  

ReK:s CIVEX-utskott svarar framför allt för den institutionella ståndpunkten i fråga om EU:s utvidgningspolitik. För att främja dialog och samarbete mellan lokala och regionala myndigheter inom EU och i utvidgningsländerna och för att stödja dem på deras väg mot EU har två slags institutionella plattformar skapats:

 • De gemensamma rådgivande kommittéerna.
 • Arbetsgrupperna.

Gemensamma rådgivande kommittéer

Uppdragsbeskrivning

En gemensam rådgivande kommitté är en stabil och enhetlig form av samarbete med de lokala och regionala myndigheterna i ett land som vill ansluta sig till EU. De gemensamma rådgivande kommittéernas verksamhet bidrar bland annat till

 • att förbereda lokala och regionala företrädare för EU-medlemskap,
 • att bedöma EU-politikens konsekvenser ur ett lokalt och regionalt perspektiv,
 • ett direkt dubbelriktat informationsutbyte om den politiska utvecklingen i länderna och i EU,
 • att övervaka förhandlingarna med inriktning på områden som är av särskild betydelse för lokala och regionala myndigheter.

Hur inrättas en gemensam rådgivande kommitté?

 • På begäran av regeringen i det berörda landet.
 • På grundval av "stabiliserings- och associeringsavtalet".
 • Eller i en officiell förklaring av stabiliserings- och associeringsrådet mellan Europeiska unionens råd och kandidatlandet.

Vem deltar i de gemensamma rådgivande kommittéerna?  

 • Hälften av företrädarna är lokala eller regionala företrädare från det berörda landet.
 • Den andra hälften är ledamöter av Europeiska regionkommittén.
 • Det finns två medordförande, som representerar ovan nämnda kategorier.


 Hur arbetar de gemensamma rådgivande kommittéerna?

 • Besluten fattas gemensamt.
 • Varje kommitté fastställer sin egen arbetsordning.
 • De gemensamma rådgivande kommittéerna sammanträder två gånger om året, en gång i Bryssel inom ramen för evenemanget Utvidgningsdagen och en gång i partnerlandet.

Gemensamma rådgivande kommittén EU–Montenegro

 • Rättslig grund: Beslut av stabiliserings- och associeringsrådet EU–Montenegro, 21 juni 2011.

Medordförande

 
 

Medlemmar

 
 

Gemensamma rådgivande kommittén EU–Nordmakedonien

 • Rättslig grund: Beslut av stabiliserings- och associeringsrådet EU–f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, 24 juli 2007.

Medordförande

 
 

Medlemmar

 
 

Gemensamma rådgivande kommittén EU–Serbien

 • Rättslig grund: EU:s stabiliserings- och associeringsavtal med Serbien, 2014.

Medordförande

 
 

Medlemmar

 
 

Gemensamma rådgivande kommittén EU–Island

 • Gemensamma rådgivande kommittén EU-Island lades på is efter inrättandet i maj 2013, på begäran av Island.

Arbetsgrupper

Arbetsgruppernas verksamhet bidrar bl.a. till

 • att främja samarbete med lokala och regionala myndigheter i det land eller de länder de täcker
 • att bedöma EU-politikens konsekvenser ur ett lokalt och regionalt perspektiv,
 • ett direkt dubbelriktat informationsutbyte om den politiska utvecklingen i länderna och i EU,
 • utbyte av god praxis inom specifika samarbetsområden.
Hur inrättas en arbetsgrupp?
 • Genom ett beslut i ReK:s presidium i enlighet med ReK:s arbetsordning.
Vem deltar i arbetsgrupperna?
 • Medlemmar av ReK.
 • Deltagandet från partnerländernas lokala och regionala företrädares sida varierar beroende på vilka frågor som diskuteras och var gruppen sammanträder.

Arbetsgrupperna sammanträder två gånger om året, en gång i Bryssel inom ramen för evenemanget Utvidgningsdagen och en gång i ett partnerland.

Arbetsgruppen för Turkiet

 • Inrättades 2006.

Medordförande

 
 

Medlemmar

 
 

Arbetsgruppen för västra Balkan

 • Inrättades 2006.
 • Omfattar för närvarande: Albanien, Bosnien och Hercegovina och Kosovo (enligt FN:s säkerhetsråds resolution 1244).

Medordförande

 
 

Medlemmar

 
 

Adopted Opinions

Opinions currently in discussion

No results.
Share:
Länkar