Församlingen för lokala och regionala myndigheter i EU och Medelhavsområdet (Arlem)  

Församlingen för lokala och regionala myndigheter i EU och Medelhavsområdet (Arlem) är en församling av lokala och regionala folkvalda företrädare från Europeiska unionen och dess partner i Medelhavsområdet.

Den inrättades 2010 av Europeiska regionkommittén (ReK) och gör det tillsammans med territoriella sammanslutningar verksamma i detta sammanhang möjligt för folkvalda i samtliga länder runt Medelhavet att

 • företräda de lokala och regionala myndigheterna politiskt, bland annat gentemot EU och unionen för Medelhavsområdet,
 • upprätthålla en politisk dialog, och
 • främja mellanregionalt samarbete.

Vilka länder deltar?

Egypten, Turkiet, Algeriet, Marocko, Syrien (för närvarande avstängt), Tunisien, Albanien, Bosnien och Hercegovina, Israel, Jordanien, Libanon, Mauretanien, Palestina, Monaco och Montenegro. Dessutom deltar Libyen som observatör.

Vad är syftet med Arlem?

Arlem syftar till att

 • ge unionen för Medelhavsområdet en territoriell dimension,
 • främja lokal demokrati, flernivåstyre och decentraliserat samarbete längs Medelhavets alla kuster,
 • främja nord-syd- och syd-syd-dialogen mellan lokala och regionala myndigheter,
 • främja utbytet av bästa praxis, kunskap och teknisk erfarenhet inom de områden som de lokala och regionala myndigheterna ansvarar för,
 • främja regional integration och sammanhållning.

Hur fungerar Arlem?

Politiskt utgör Arlem ett forum för löpande politisk dialog. Det bidrar till ReK:s rådgivande arbete genom tematiska rapporter. Det representerar också den lokala och regionala nivån vid toppmöten i unionen för Medelhavsområdet.

I sitt arbete skapar Arlem synergier med sina partner, däribland unionen för Medelhavsområdet (en avsiktsförklaring undertecknades 2013), de europeiska sammanslutningarna av lokala och regionala myndigheter som är företrädda i Arlem, Europarådets kongress för lokala och regionala myndigheter (observatörsstatus), den parlamentariska församlingen för unionen för Medelhavsområdet (observatörsstatus), Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen (en avsiktsförklaring undertecknades 2013) och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (observatörsstatus).

Arlems medlemmar samlas vid församlingens årliga plenarsession, under vilken de tematiska rapporterna antas, och vid utskotts- och presidiesammanträden. Dessutom kan särskilda seminarier eller konferenser anordnas och fördjupning i särskilda aspekter ske genom studier.

Hur är Arlem sammansatt?

I Arlem samlas 80 ledamöter och 2 observatörer från EU och partnerländerna i Medelhavsområdet. Ledamöterna företräder regioner och lokala organ och innehar ett regionalt eller lokalt mandat.

Arlem leds av ett delat ordförandeskap som företräder såväl Medelhavspartnerna som EU. Medordföranden från Medelhavspartnernas grupp bekräftas genom konsensusbeslut inom denna grupp för en period på två och ett halvt år. Medordföranden från EU är ReK:s sittande ordförande. De nuvarande medordförandena är ReK:s ordförande Apostolos Tzitzikostas och Musa Hadid, borgmästare i Ramallah, Palestina.

Arlems presidium fastställer församlingens strategi och verksamhetens utsträckning.

Inom utskottet för hållbar territoriell utveckling utarbetar Arlems föredragande tematiska rapporter i frågor som rör

 • decentralisering,
 • stadsutveckling och territoriell utveckling,
 • kulturellt samarbete,
 • informationssamhället,
 • migration och integration,
 • små och medelstora företag,
 • handel,
 • hållbar utveckling,
 • vattenförvaltning,
 • avfallshantering,
 • energi, särskilt solenergi,
 • transporter,
 • jordbruk och turism,
 • osv.


 

Adopted Opinions

Opinions currently in discussion

Share: