Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
EU måste stödja varenda region, stad och by för att se till att nollutsläppsmålet för transporter förverkligas senast 2050  

EU:s satsning på alternativa koldioxidsnåla bränslen är ett mycket viktigt vapen i kampen mot klimatförändringarna, men omställningen måste också bli rättvis

Europeiska regionkommittén (ReK) varnar för att stödet för den gröna given bland EU:s lokala och regionala folkvalda riskerar att undergrävas om nyckelsektorer i den lokala ekonomin lämnas på efterkälken i omställningen till en mer hållbar framtid . Under sin plenardebatt om framtidens transporter, och i sitt yttrande angående skärpning av utsläppsnormerna för koldioxid från personbilar och lätta nyttofordon och utbyggnaden av infrastruktur för alternativa bränslen i städer och regioner i EU, betonade ReK:s ledamöter särskilt vikten av att stads- och landsbygdsområden behandlas lika .

Under plenardebatten med transportkommissionären Adina Vălean framhöll de lokalt och regionalt folkvalda att alla regioner och städer behöver stöd för att ställa om till mer hållbara transporter – en nyckelfaktor för att EU ska kunna nå sitt rättsligt bindande mål om klimatneutralitet senast 2050. Debatten fokuserade på hur man kan göra transporterna mer hållbara mot bakgrund av EU:s mål i den gröna given om att minska utsläppen från transporter med 90 % fram till 2050. Regionerna och städerna ställer sig till fullo bakom kommissionens utsläppsminskningar, men betonar behovet av en rättvis och jämlik ansats, särskilt mellan stads- och landsbygdsområden, i samband med de betydande investeringar i laddnings- och tankstationer som Europeiska kommissionen föreslår i syfte att uppmuntra övergången till eldrivna eller hållbara transporter.

Europeiska regionkommitténs ordförande Apostolos Tzitzikostas , regionpresident i Mellersta Makedonien i Grekland, noterade: ”Det är nödvändigt att vi helt fasar ut fossila bränslen från våra transporter, och det kan vi göra om de särskilda behoven hos varenda region, stad och by tillgodoses. Alla förvaltningsnivåer måste gå samman och investera tillsammans inom ramen för de nationella återhämtningsplanerna, med särskild medfinansiering från EU till lokala och regionala myndigheter. Många regioner är beroende av bilindustrin, så för att påskynda den gröna omställningen måste vi satsa på omskolning av den lokala arbetskraften. Denna europeiska omställning till grön mobilitet måste ses som en möjlighet, inte en börda, för regeringar, industrier och människor.”

Transportkommissionären, Adina Vălean, framhöll: ”Senast 2030 förväntar vi oss att minst 30 miljoner elektriska bilar ska rulla på EU:s vägar, jämfört med dagens omkring en miljon. Infrastrukturen måste dock svara mot efterfrågan. Vårt förslag till förordning om utbyggnad av infrastruktur för alternativa bränslen bygger på en marknadsbaserad strategi där vi ser till att vi har de laddnings- och tankstationer vi behöver för att både tillgodose denna efterfrågan och uppmuntra ännu fler privatpersoner och företag att byta till elfordon eller vätgasbränslecellsfordon. Våra avståndsbaserade mål kommer att göra det möjligt för bilförare att färdas i hela unionen utan oroa sig för räckvidden, och de fordonsparksbaserade målen kommer att säkerställa att vi har tillräckligt många laddningsstationer, samtidigt som medlemsstaterna och regionerna kan välja var de ska placeras.”

I sitt yttrande angående skärpning av utsläppsnormerna för koldioxid från personbilar och lätta nyttofordon och utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen efterlyser ReK en europeisk medfinansieringsmekanism som gör det möjligt för varje region att uppgradera sin infrastruktur för att erbjuda miljövänligare bränslen och stimulera efterfrågan på mer hållbara fordon. ReK betonade dock att det behövs en mer integrerad planeringsstrategi, framför allt för att mer effektivt koppla samman stads- och landsbygdsområden. Tillgången till alternativa bränslen i hela EU är också en viktig fråga, särskilt i mer landsbygdsbetonade och avlägsna områden som saknar nödvändig infrastruktur. År 2020 var 70 % av alla laddningspunkter för elbilar belägna i endast tre europeiska länder – Nederländerna, Frankrike och Tyskland – och detta i kombination med den relativt enklare tillgången till mer förorenande fordon i andra delar av Europa, särskilt de centrala och östra delarna av EU, leder till ojämlikhet.

Adrian Teban (RO–EPP), borgmästare i Cugir och föredragande för yttrandet, betonade: ” Det behövs en mekanism för rättvis omställning på europeisk nivå så att regioner som är beroende av bilindustrin kan hantera förändringarna i sektorn, så att man ser till att det nya hållbara mobilitetssystemet som bygger på alternativa bränslen är ekonomiskt överkomligt och tillgängligt för alla medborgare samt garanterar att ingen region lämnas på efterkälken”.

ReK-ledamöterna underströk behovet av att analysera de ekonomiska effekterna på regionerna av omställningen till utsläppsfria vägfordon för att säkerställa att EU tillhandahåller stöd för en rättvis omställning i alla regioner. ReK håller för närvarande på att bilda en allians av regioner för att försäkra sig om en rättvis och jämlik omställning, särskilt för regioner där bilindustrin utgör en stor del av den lokala ekonomin.

Bakgrundsinformation

För att säkerställa en rättvis omställning till klimatneutralitet för alla europeiska städer och regioner har Europeiska regionkommittén lanserat kampanjen för den gröna given på lokal nivå . Detta initiativ syftar till att sätta regioner och städer i centrum för den europeiska gröna given för att ge lokala och regionala ledare egenmakt att vidta åtgärder mot klimatförändringarna och öka genomförandet av hållbara EU-finansierade projekt i lokalsamhällen runt om i EU.

Kontaktperson:

Theresa Sostmann

Tfn +32 22822457

Theresa.Sostmann@cor.europa.eu

Dela :
 
Relaterade nyheter

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EUROPEAN-POLICIES-FIGHT-SOCIAL-TERRITORIAL-DISPARITIES-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/ZERO-TRANSPORT-EMISSIONS.ASPX

All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/ZERO-TRANSPORT-EMISSIONS.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EU-TARGETS-FOR-WASTEWATER-TREATMENT-AND-AIR-QUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/ZERO-TRANSPORT-EMISSIONS.ASPX

Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
11.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/KIRUNA-DECLARATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/ZERO-TRANSPORT-EMISSIONS.ASPX

I Kirunadeklarationen efterlyses mer stöd till avlägsna områden ‎ för att garantera en rättvis omställning
I Kirunadeklarationen efterlyses mer stöd till avlägsna områden ‎ för att garantera en rättvis omställning
28.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-APRIL-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/ZERO-TRANSPORT-EMISSIONS.ASPX

Green Deal Funding Alert - April 2023
Green Deal Funding Alert - April 2023
28.04.2023