Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
Plastavfallsproblemet kan inte lösas enbart med ett förbud mot plastsugrör och engångsartiklar  

Den 10 oktober antog Europeiska regionkommittén (ReK) ett yttrande utarbetat av Sirpa Hertell, stadsfullmäktigeledamot i Esbo (De Gröna–EPP), om direktivet om plast för engångsbruk. Kommittén anser att de föreslagna begränsningarna och förbuden mot försäljning av engångsartiklar av plast, sugrör, bomullspinnar och vissa andra plastartiklar för engångsbruk är ett steg i rätt riktning, men det finns också ett behov av mer omfattande och effektivare åtgärder för återvinning av plastavfall.

Kommittén anser att direktivets tillämpningsområde bör omfatta alla kortlivade plastprodukter för engångsbruk. Särskilt för produkter för vilka det är lätt att hitta alternativ bör betydligt mer omfattande begränsningar införas än de som föreslås. I det yttrande som utarbetats av Sirpa Hertell uppmanar kommittén också till att ägna särskild uppmärksamhet åt serveringsförpackningar för snabbmat och föreslår marknadsbegränsningar för engångsplast som importeras till EU. Åtgärder för att städa upp miljön från avfall från engångsartiklar av plast bör finansieras genom skatter på import och tillverkning av detta slag av plastmaterial.

Sirpa Hertell anser dock att enbart förbud och begränsningar inte är tillräckliga. Utöver dem behövs incitament och stödåtgärder för mer än 50 000 små och medelstora företag inom plastsektorn för att ta fram alternativa produkter till icke-nedbrytbara engångsartiklar av plast.

"Det är viktigt att underlätta marknadstillträdet för nya alternativa material och alternativa produktutformningar genom innovationsprogram och investeringsstöd för att ändra tillvägagångssätten. Också frivilliga avtal med återförsäljare för att begränsa försäljningen av engångsartiklar i plast bör främjas", noterar Sirpa Hertell.

"De nationella myndigheterna bör också tillåtas att begränsa användningen av alla typer av engångsartiklar av plast av särskilda skäl inom tydligt angivna områden, i syfte att skydda de mest känsliga ekosystemen och specifika biotyper såsom naturreservat, skärgårdar, floddeltan eller den naturliga miljön i Arktis", säger Sirpa Hertell.

Kommittén anser att medlemsstaterna bör sträva efter att harmonisera pantsystemen för plastförpackningar, särskilt plastflaskor. I syfte att förhindra att avfall dumpas till havs krävs ett särskilt insamlingssystem för det plastavfall som uppstår eller samlas in under verksamhet till havs (t.ex. fiske).

Användningen av plast har tjugofaldigats globalt sett under de senaste 50 åren, och upp till 13 miljoner ton plastavfall hamnar i haven varje år. I ett yttrande utarbetat av André van de Nadort (NL–PES), borgmästare i Weststellingwerf i Nederländerna, behandlas mer allmänt Europeiska unionens strategi för plast, som syftar till att minska plastavfallet och öka återvinningen av plast. För närvarande samlas mindre än 30 procent av plastavfallet in för återvinning i EU.

"Att förebygga plastavfall bör vara en prioriterad uppgift. Vi måste börja med att begränsa användningen av plastprodukter och stärka de obligatoriska kriterierna för ekodesign. Vi behöver mindre och bättre plast. Vi måste undanröja de befintliga subventionerna för fossila bränslen och avlägsna hindren för en inre marknad för sekundära råvaror. Dessa båda gör att obearbetad plast är billigare än återvunnen plast eller biobaserad plast och hämmar utvecklingen av en cirkulär ekonomi för plast", sade föredraganden André van de Nadort.

I yttrandet stöder kommittén åtgärder för att uppmuntra ekodesign, med tanke på att 80 % av en produkts miljöpåverkan bestäms vid designstadiet. Med hjälp av belöningar som grundar sig på uppnådda resultat samt finansiella incitament bör man uppmuntra användning av återvunnen plast. Kommittén efterlyser också ett förbud mot plaster som kan brytas ned genom oxidation (oxo-plaster) och mot avsiktligt tillsatta mikroplaster i alla produkter där de inte behövs av hänsyn till människors hälsa.

Bakgrund:

I sitt meddelande om En europeisk strategi för plast, som offentliggjordes i januari 2018, fokuserar Europeiska kommissionen på fyra åtgärdsområden: lönsammare och bättre plaståtervinning, åtgärder mot plastavfall och nedskräpning, främjande av innovation och investeringar och globala åtgärder.

Europeiska kommissionen lade i maj 2018 fram ett förslag till direktiv om plast för engångsbruk. Enligt det föreslagna direktivet ska plastartiklar för engångsbruk förbjudas på marknaden om det finns lätt tillgängliga alternativ till överkomligt pris. Sådana produkter är bomullspinnar, bestick, tallrikar, sugrör, dyckesomrörare och ballongpinnar av plast. För produkter som inte lika enkelt kan ersättas med alternativa produkter ligger fokus på att begränsa deras användning genom en minskad konsumtion på medlemsstatsnivå, krav vad gäller produktutformning och märkning samt skyldigheter vad gäller avfallshantering och uppstädning för producenter.

Kontaktperson: Lauri Ouvinen | lauri.ouvinen@cor.europa.eu | +32 22822063

Dela :