Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
”Vi måste agera nu, tillsammans” ‎ Lokala och regionala ledare lägger fram sin vision för genomförandet av den europeiska gröna given  
ReK ska lansera ett forum med städerna och regionerna, kommissionen och medlemsstaterna för att genomföra den gröna given

Europeiska regionkommittén (ReK) har fastställt de krav på den europeiska gröna given som man anser måste tillmötesgås för att klimatneutralitet ska kunna uppnås senast 2050. I fråga om allt från energi till rörlighet, jordbruk, biologisk mångfald, digitalisering och den cirkulära ekonomin menar kommittén att den gröna given, om EU ska kunna hantera klimatnödläget, behöver en tydlig handlingsplan med mätbara mål, riktade åtgärder och lämpliga medel, som utarbetas tillsammans med de lokala och regionala myndigheterna.

I en debatt med Frans Timmermans, nyutnämnd verkställande vice kommissionsordförande med ansvar för den europeiska gröna given, uppmanade ReK EU att hålla den globala uppvärmningen under 1,5 °C med hjälp av ett ambitiöst lagstiftnings- och finansieringspaket som stöder alla regioner och städer vid genomförandet av omställningar och sätta hållbarheten i centrum för all politik. I den resolution som antogs i Bryssel strax innan kommissionen den 11 december avslöjar sina planer för den gröna given uppmanas EU att i lag fastställa ett åtagande att bli klimatneutralt senast 2050 genom att höja sina energi-, klimat- och miljömål och ge regionerna och städerna stöd.

Karl-Heinz Lambertz , Europeiska regionkommitténs ordförande, sade: ”Vi kan inte längre blunda för klimatnödläget. Den europeiska gröna given är EU:s sista möjlighet att bli trovärdigt, fullgöra sina internationella åtaganden och erbjuda en tydlig väg mot koldioxidneutralitet senast 2050. EU måste miljöanpassa all sin politik och alla sina investeringar för att sörja för en rättvis omställning som stöder alla regioner och städer. De lokala och regionala myndigheterna måste vara fullfjädrade partner och aktörer, med stöd av verkliga investeringar. De nuvarande EU-budgetförslagen, bl.a. nedskärningar inom sammanhållningspolitiken, kommer att undergräva regionernas och städernas insatser för att påskynda klimatåtgärderna. Tiden håller på att rinna ut, vi får inte tveka och vi måste agera tillsammans. Om den gröna omställningen inte börjar i våra städer och regioner kommer den inte att äga rum alls.”

Frans Timmermans , kommissionens verkställande vice ordförande, varnade för overksamhet och sade: ”Alla förvaltningsnivåer måste spela sin roll om vi vill utforma vår kollektiva framtid med framgång: Detta är inte något som de nationella regeringarna kan göra på egen hand. Städerna och regionerna har en mycket viktig roll att spela i den genomgripande omställning som den gröna given ska ge upphov till i vårt samhälle. I allt från utsläppsfria transporter till skydd av den biologiska mångfalden, från byggnaders energieffektivitet till grönare städer och återbeskogning, behöver vi er alla. Vi kommer inte att nå den gröna givens mål utan de lokala och regionala myndigheterna.”

Unga folkvalda politiker lägger fram sina krav

Under debatten vid plenarsessionen lade en grupp unga folkvalda politiker fram sina krav på EU för verkställande vice ordförande Timmermans och ordförande Lambertz. En företrädare för programmet Young Elected Politicians United 4 Climate , Martina Grech , ledamot av stadsfullmäktige i Qormi, Malta, sade: ”Vi unga ledare arbetar hårt i våra lokalsamhällen för att skapa en dräglig och hållbar framtid för oss själva och våra barn. Vi förenas över parti- och landsgränserna. Om jag som 19-åring kan vidta åtgärder och stå här i dag för att göra vår röst hörd så kan ni också göra det.

ReK kommer att närvara vid COP25 i Madrid denna vecka för att framhålla städernas och regionernas roll när det gäller att påskynda klimatåtgärderna.

Se den fullständiga debatten . Foton från plenarsessionen finns här .

Den gröna given i partnerskap med lokala och regionala myndigheter: viktiga rekommendationer

Höj EU:s mål och ambitionsnivå

Begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 °C, fastställ ett rättsligt åtagande om ett koldioxidneutralt EU senast 2050 och höj EU:s 2030-mål för minskade växthusgasutsläpp till minst 55 %, för energieffektivitet till 40 % och för förnybar energi till 40 %.

2030-målen för avfall: återvinn 70 % av det kommunala avfallet, minska livsmedelsavfallet med 50 % och deponera högst 5 %.

Integrera hållbarhet och arbeta med de lokala och regionala myndigheterna

En tydlig plan: En handlingsplan för den gröna given med mätbara mål och riktade åtgärder och medel, som utarbetas tillsammans med städerna och regionerna inom ramen för genomförandet av FN:s mål för hållbar utveckling. Framstegen bör övervakas genom EU:s process för tillståndet i unionen.

Klimat- och energidialoger på flera nivåer: gör de lokala och regionala myndigheterna delaktiga i de nationella energi- och klimatplanerna, samtidigt som lokalt och regionalt fastställda bidrag utarbetas.

Ett nytt forum för den gröna given: ReK kommer att lansera ett forum där de lokala och regionala myndigheterna kan samarbeta med kommissionen och medlemsstaterna för att se över genomförandet av den gröna given.

Ett hållbart EU: hållbarhet bör integreras i alla EU:s politikområden, makroekonomiska prioriteringar och finansieringsinstrument, den europeiska planeringsterminen och EU:s budget efter 2020.

Handel: EU:s handelsavtal bör bedömas i förhållande till målet om minskade växthusgasutsläpp samt hållbarhet.

Hållbart jordbruk: stärk det finansiella stödet till klimatvänliga metoder inom den gemensamma jordbrukspolitikens båda pelare.

Rörlighet: EU-åtgärder för att säkerställa mer lika villkor, bl.a. en översyn av skatteordningarna för vissa bränslen.

Miljöomställning: ReK efterlyser ett åttonde miljöhandlingsprogram som är anpassat till den gröna given. För att uppnå noll föroreningar behöver EU en ambitiösare politik i fråga om luft- och vattenkvalitet, farliga kemikalier och bekämpningsmedel.

Finansiering av den gröna given

Nya medel: stöd en gränsskatt på koldioxid, utvidga utsläppshandelssystemet och beskatta flygbränsle.

En fond för rättvis omställning: nya medel utöver EU:s sammanhållningspolitiska medel.

En grön EU-budget efter 2020: Minst 30 % av EU:s budget efter 2020 bör öronmärkas för klimatåtgärder och åtgärder för biologisk mångfald. Subventioner för fossila bränslen bör avvecklas och de sammanhållningspolitiska medlen bör förbli oförändrade.

Beredskapsmedel: finansiella stöd till den gröna given om EU-budgeten inte antas senast 2020.

Statligt stöd: öka det tillåtna statliga stödet och se över energiskattedirektivet för att främja bränslen med låga utsläpp.

EU:s subventioner, stöd och finansieringsprogram som är skadliga för miljön bör avskaffas.

Finansiering av bostadsrenovering: ReK efterlyser en EU-handlingsplan om bostäder till rimliga priser för att bekämpa energifattigdom, tillsammans med en ambitiös finansieringsplan för bostadsrenovering.

Kommunikation med medborgarna

Konferensen om Europas framtid: kommissionen bör anordna medborgardialoger tillsammans med ReK med inriktning på den gröna given och klimatförändringarna.

Kontakt: PresseCdr@cor.europa.eu

Dela :
 
Relaterade nyheter

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/WE-MUST-ACT-NOW-TOGETHER-.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/WE-MUST-ACT-NOW-TOGETHER-.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EU-TARGETS-FOR-WASTEWATER-TREATMENT-AND-AIR-QUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/WE-MUST-ACT-NOW-TOGETHER-.ASPX

Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
11.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-APRIL-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/WE-MUST-ACT-NOW-TOGETHER-.ASPX

Green Deal Funding Alert - April 2023
Green Deal Funding Alert - April 2023
28.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/HAVE-YOUR-SAY-ROLE-LOCAL-REGIONAL-AUTHORITIES-NATIONAL-ENERGY-CLIMATE-PLANS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/WE-MUST-ACT-NOW-TOGETHER-.ASPX

Have your say: The role of local and regional authorities in defining and implementing National Energy and Climate Plans
Have your say: The role of local and regional authorities in defining and implementing National Energy and Climate Plans
27.04.2023