Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
USA:s tullar på livsmedelsprodukter från EU: ‎ regionerna efterlyser brådskande kompensationsåtgärder  
Ett brett stöd från EU:s regioner för kompensation av jordbruksbaserade livsmedelsföretag ‎ som berörs av de 25-procentiga tullarna på mer än 1 400 regionala produkter ‎ såsom vin, ost, olivolja och starksprit.

Handelstvisterna mellan EU och USA har inneburit ett hårt slag mot regionala livsmedelsprodukter från det europeiska jordbruket. EU:s städer och regioner har under en plenardebatt uttryckt stark oro eftersom USA:s tullar skadar produktionssektorer, stör lokala ekonomier och påverkar ett stort antal familjeföretag. Europeiska regionkommittén (ReK) kommer, på initiativ av den spanska delegationen, att framföra ett antal uppmaningar avseende handelsavtal i ett kommande yttrande i maj 2020. Som svar på EU:s stöd till Airbus tar USA sedan den 18 oktober 2019 ut tullavgifter till ett värde av 6,9 miljarder euro på över 1 400 produkter.

Europeiska regionkommittén har i dag fört en intensiv debatt om behovet av att snabbt kompensera de sektorer som berörs av de tullar som nyligen införts av Trumpadministrationen. Utgångspunkten för debatten är ett ståndpunktsdokument som lagts fram av den spanska delegationen.

Åtskilliga regioner stöder det spanska ståndpunktsdokumentet, i vilket EU uppmanas att hitta en lösning på hur man kan åtgärda den nuvarande situationen, kompensera drabbade företag och planera mildrande åtgärder för sektorer och produkter som skulle kunna påverkas av utfallet av kommande tvistlösningsförhandlingar mellan EU och USA inom Världshandelsorganisationen (WTO).

Å ReK:s spanska delegations vägnar sade Joan Calabuig (ES–PES) , regionen Valencias regionsekreterare med ansvar för Europeiska unionen och förbindelser med utlandet, att ”Det är ytterst viktigt att EU inför brådskande kompensationsåtgärder för att hjälpa alla jordbruks- och livsmedelssektorer i Europa som påverkas negativt av USA:s motåtgärder, som infördes som ett svar på EU:s stöd till flygplanstillverkaren Airbus. USA:s införande av tullar kommer att drabba de lokala ekonomierna, på bekostnad av ett stort antal små familjeföretag. Eftersom det finns flera oavgjorda ärenden inom WTO uppmanar ReK Europeiska kommissionen att arbeta på ett mer framsynt sätt när den utarbetar mildrande åtgärder för sektorer som direkt kan komma att påverkas av resultaten av kommande rättsprocesser.” Det sammanlagda värdet av de spanska regionernas handel med jordbruksbaserade livsmedelsprodukter med USA uppgår till 930 miljoner euro per år.

USA-marknaden är en av de viktigaste destinationerna för EU:s export av jordbruks- och livsmedelsprodukter. Tullarna på produkter från luftfartsindustrin ligger på 10 %, medan övriga varor, huvudsakligen jordbruksbaserade livsmedel, omfattas av en skattesats på 25 %.

Michael Murphy (IE–EPP), Tipperary County Council, chef för den irländska delegationen och föredragande för ReK:s kommande yttrande om handelsavtal, sade: ” Jag är mycket orolig över konsekvenserna av dessa sanktioner för regioner i Irland som är starkt beroende av jordbrukssektorn, inklusive min egen region. Regioner i såväl EU som USA förlorar på denna situation. Handelstvister destabiliserar produktionsekosystemen och deras effekter är allra mest kännbara på lokal nivå. På samma sätt som i Spanien utgör de tullar som USA har infört en särskilt stor börda för de irländska regionerna. Det är viktigt att akuta stödåtgärder vidtas för att mildra dessa förluster, samtidigt som EU arbetar med att försöka lösa denna tvist genom förhandlingar. Som föredragande för ett ReK-yttrande om genomförandet av frihandelsavtal ser jag fram emot att samarbeta med berörda aktörer och främja diskussioner om utvecklingen av verktyg och metoder som kan användas för att öka utnyttjandet och förståelsen av frihandelsavtal, särskilt bland mikroföretag och små och medelstora företag runt om i EU:s regioner ”.

Värdet av Irlands registrerade varuexport till USA uppgick till 39,4 miljarder euro 2018. Det totala värdet av den irländska export under 2018 som omfattades av USA:s åtgärder beräknades till 366 miljoner euro, vilket med en tullsats på 25 % skulle innebära ytterligare tullar på 91,6 miljoner euro. Exporten från de irländska regionerna av irländsk gräddlikör och smör svarar för 44 % respektive 95 % av det totala värdet av tullarna på dessa berörda varor.

Guillaume Cros, vice ordförande i regionfullmäktige i Occitanie och ReK:s föredragande om den gemensamma jordbrukspolitiken, kommenterade: ”EU:s jordbrukssektor undergrävs av att man både prioriterar export och import. EU:s klimatmål innebär också att vi måste se över vår handelspolitik, prioritera den europeiska marknaden och ge den internationella handeln sin rättmätiga plats. ReK har därför uppmanat EU att utnyttja sin position som världens största importör och exportör av livsmedel för att ändra reglerna för den internationella handeln med jordbruksprodukter i syfte att få till stånd rättvisare och mer solidariska handelsförbindelser”.

Med undantag för champagne kommer den franska vinsektorn att påverkas avsevärt av de nya amerikanska tullarna, eftersom USA-marknaden står för 20 % av den franska vinexporten och 1 miljard euro i årliga intäkter. Den  tyska livsmedelsindustrins export till den amerikanska marknaden uppgår till sammanlagt 1,7 miljarder euro. Den italienska lantbrukarorganisationen uppger att exporten av varor till ett värde av 500 miljoner euro kommer att påverkas. I Österrike berörs exporten av ost till ett värde av 4 miljoner euro och fruktjuice till ett värde av 11 miljoner euro.

I det spanska ståndpunktsdokumentet varnar man för att införandet av tullar kan leda till en upptrappning av skatteåtgärder som kommer att skada andra produktionssektorer i både USA och EU.

Man erinrar om att det inom WTO finns flera oavgjorda ärenden som rör Airbus och Boeings handelstvister, och uppmanar Europeiska kommissionen att fastställa en övergripande grund för stöd till flygindustrin och planera mildrande åtgärder för sektorer och produkter som skulle kunna påverkas av kommande utfall av rättsprocesser.

I dokumentet efterlyses en omedelbar förstärkning av kommunikationskanalen mellan USA:s regering och EU, i syfte att nå en positiv lösning som kommer till rätta med den nuvarande situationen.

Man betonar också att handelsavtal mellan EU och tredjeländer är avgörande för jordbruks- och livsmedelssektorernas utveckling i de europeiska regionerna.

Bakgrund

Klicka här för att få tillgång till den fullständiga listan över produkter och länder som berörs av USA:s tullar.

Kontaktperson: David Crous / david.crous@cor.europa.eu / +32 470881037