Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
Att frigöra potentialen hos lokala energisamhällen  
Europeiska regionkommittén begär att man avlägsnar befintliga hinder för ett fullt utnyttjande av lokala energisamhällen i Europa

De lokala och regionala myndigheterna är viktiga aktörer när det gäller att föra Europa närmare sina energi- och klimatmål. Energiproduktion på lokal nivå är avgörande för att främja produktion av förnybar energi, sprida energidemokrati och minska energifattigdomen. I dag kämpar omkring 50 miljoner hushåll i Europa för att få tillräcklig värme ( EPOV ). Det krävs omkring 180 miljarder euro i ytterligare investeringar per år för att uppnå EU:s mål för 2030 som man enades om i Paris , inklusive en minskning av växthusgasutsläppen med 40 % (från 1990 års nivåer).

De olika aspekterna av EU:s paket för ren energi tar gradvis form, och två veckor efter Europeiska kommissionens strategi för att uppnå koldioxidneutralitet 2050 har Europeiska Regionkommittén antagit ett yttrande med rekommendationer för ett fullständigt genomförande av lokala energisamhällen, inbegripet energikooperativ.

Ledamöterna antog yttrandet av föredraganden Mariana Gâju (RO–PES) om Modeller för lokalt egenansvar för energiförsörjningen och de lokala energisamhällenas roll i Europas energiomställning . Europeiska städer och regioner noterar att energisamhällen fortfarande möter många hinder för sin utveckling, t.ex. begränsande nationella rättsliga ramar och begränsad tillgång till nationella elnät och finansiering, och de måste hantera motstridiga stödsystem mellan olika medlemsstater samt en allmän brist på politiskt stöd.

Borgmästaren i Cumpǎna (i distriktet Constanța, Rumänien), Mariana Gâju (RO–PES), sade: ”Vi tror att energiproduktionens framtid ligger i medborgarnas händer. Vi måste se till att lokala energisamhällen kan bidra fullt ut till decentraliseringen och demokratiseringen av energisystemen och främja hållbar ekonomisk och social utveckling på lokal nivå. Lokal produktion, distribution och förbrukning av energi är nyckeln till att bekämpa energifattigdom”.

Städerna och regionerna begär förenklade regler och administrativa förfaranden för små producenter av förnybar energi och lokala energisamhällen, i syfte att se till att de inte utsätts för diskriminerande administrativa bördor eller kostnader i jämförelse med etablerade energiföretag.

Ledamöterna efterlyser en närmare samordning mellan EU:s och medlemsstaternas regionalpolitik och energipolitik. Rationalisering av de olika stödsystemen för förnybar energi är viktigt för att nå målen för energiunionen och Parisavtalet samt FN:s mål för hållbar utveckling, påminner ledamöterna.

EU:s ledamotsförsamling för regioner och städer uppmanar EU och dess medlemsstater att tillhandahålla en bättre politik för planering och långsiktiga investeringar för förnybara energiprojekt, med garanterade finansiella stödmekanismer så att det lokala egenansvaret för energiförsörjningen kan placeras på en stabilare grund.

ReK uppmanar därför medlemsstaterna att inrätta särskilda finansiella stödsystem för lokala energisamhällen, i synnerhet i samband med planering och inledande av projekt. EU:s städer och regioner rekommenderar att man utvecklar en omvandling av bidrag till lån, garantier och möjligheter till lån till minskad kostnad med enkel tillgång till teknisk information och vägledning om inledande, finansiering och genomförande av samhällsbaserade projekt och innovativa ägarstrukturer.

Företrädare för lokala och regionala myndigheter uppmanar alla styresnivåer att förbättra informationen till medborgarna om potentialen hos lokala energisamhällen och möjligheterna att delta i dem. Ledamöterna välkomnar hänvisningen till de lokala energisamhällenas roll i ny EU-lagstiftning, men efterlyser större klarhet och gemensamma regler i syfte att utnyttja deras fulla potential.

ReK-ledamöterna rekommenderar att lokala och regionala myndigheter i hela Europa identifierar energisamhällen och stöder deras utveckling genom rådgivningstjänster.

Bakgrundsinformation

Europeiska regionkommittén har reagerat på de olika aspekterna av paketet för ren energi i följande yttranden:  

En ny giv för energikonsumenterna , föredragande Michel Lebrun (BE–EPP), ledamot av kommunfullmäktige i Viroinval (april 2016).

Styrningen av energiunionen och ren energi , föredragande Bruno Hranić (HR–EPP), borgmästare i Vidovec (juli 2017).

Energieffektivitet och byggnader , föredragande Michiel Rijsberman (NL–ALDE), ledamot av provinsstyrelsen i Flevoland (juli 2017).

Förnybara energikällor och den inre marknaden för el , föredragande Daiva Matonienė (LT–ECR), ledamot av stadsfullmäktige i Šiauliai.

EU:s observationsgrupp för energifattigdom (EPOV) är ett projekt som sträcker sig över 40 månader och inleddes i december 2016. Dess huvudsakliga uppdrag är att skapa betydande förändringar i kunskapen om energifattigdomens omfattning i Europa och utarbeta innovativa strategier och metoder för att bekämpa den.

Europeiska kommissionen (mars 2018). Det krävs omkring 180 miljarder euro i ytterligare investeringar per år för att uppnå EU:s mål för 2030 som man enades om i Paris, inklusive en minskning av växthusgasutsläppen med 40 %.

Bilder från plenarsessionen finns här .

Kontaktperson: David Crous | david.crous@cor.europa.eu | +32 470881037

Dela :
 
Relaterade nyheter

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/ZERO-POLLUTION-EU-LOCAL-AND-REGIONAL-GOVERNMENTS-URGE-TO-TIGHTEN-EMISSIONS-AT-SOURCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/UNLOCKING-THE-POTENTIAL-OF-LOCAL-ENERGY-COMMUNITIES-.ASPX

Zero pollution - EU local and regional governments urge to tighten emissions at source
Zero pollution - EU local and regional governments urge to tighten emissions at source
02.07.2020

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-CALL-FOR-COLLECTIVE-RESPONSIBILITY-OVER-THE-TRAJECTORY-TOWARDS-2050-CLIMATE-NEUTRALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/UNLOCKING-THE-POTENTIAL-OF-LOCAL-ENERGY-COMMUNITIES-.ASPX

Cities and regions call for collective responsibility over the trajectory towards 2050 climate neutrality
Cities and regions call for collective responsibility over the trajectory towards 2050 climate neutrality
02.07.2020

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-SUPPORT-AN-AMBITIOUS-EU-HYDROGEN-STRATEGY-TO-REACH-CLIMATE-NEUTRALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/UNLOCKING-THE-POTENTIAL-OF-LOCAL-ENERGY-COMMUNITIES-.ASPX

Cities and regions support an ambitious EU hydrogen strategy to reach climate-neutrality
Cities and regions support an ambitious EU hydrogen strategy to reach climate-neutrality
01.07.2020

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/THE-EUROPEAN-WEEK-FOR-WASTE-REDUCTION-REWARDS-ITS-BEST-ACTIONS-IMPLEMENTED-IN-2019.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/UNLOCKING-THE-POTENTIAL-OF-LOCAL-ENERGY-COMMUNITIES-.ASPX

The European Week for Waste Reduction rewards its best actions implemented in 2019
The European Week for Waste Reduction rewards its best actions implemented in 2019
25.06.2020

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/-EUROPEAN-WEEK-OF-WASTE-REDUCTION-AWARDS-CEREMONY-COMING-UP-25-JUNE-2020--.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/UNLOCKING-THE-POTENTIAL-OF-LOCAL-ENERGY-COMMUNITIES-.ASPX

Prisutdelningen vid Europeiska veckan för avfallsminskning den 25 juni 2020
Prisutdelningen vid Europeiska veckan för avfallsminskning den 25 juni 2020
18.06.2020