Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
Lokala myndigheter uppmanar till högre ambitioner och ett hållbart skogsbruk för att bekämpa avskogningen  

Vid plenarsessionen i juli antog Europeiska regionkommittén nästan enhälligt ett yttrande av Roby Biwer med titeln ” Intensifiera EU:s insatser för att skydda och återställa världens skogar . Föredraganden för ReK:s yttrande efterlyser ett starkt certifieringssystem och informationssystem på EU-nivå som garanterar hållbara skogsbruksprodukter och transparenta försörjningskedjor från länder utanför EU.

”Skogarna är vår planets gröna lungor, och vi måste ta hand om dem på samma sätt som vi tar hand om våra egna lungor. Vi kommer inte att kunna uppnå våra mål i fråga om klimat och biologisk mångfald utan att intensifiera insatserna för att skydda och återställa världens skogar. Vi uppmanar kommissionen att bli mer ambitiös. Det räcker inte att bara uppmuntra, utan vi måste också garantera att de produkter från länder utanför EU som förbrukas i EU kommer från hållbara försörjningskedjor inom skogsbruket, eftersom världens största primärskogar ligger utanför EU. Att förebygga skogsförlust kan innebära många fördelar för människor och ekosystem, bland annat bevarande av den biologiska mångfalden, minskade utsläpp genom koldioxidupptag och tillhandahållande av ekosystemtjänster som kan driva en hållbar tillväxt. Städer och regioner kommer att spela en avgörande roll när det gäller att öka dessa insatser”, sade Roby Biwer (LU–PES) , ledamot i kommunfullmäktige i Bettembourg, Luxemburg.

Föredragaren betonar att våra företags importer, våra individuella handlingar och våra politiska val har stor inverkan på skogarna. Offentlig upphandling kan vara en viktig hävstång för att få den privata sektorn att säkerställa mer hållbara leveransavtal. Införandet av ett förbud, inom ramen för direktiv 2014/24/EU om offentlig upphandling, mot offentliga inköp av produkter som härrör från avskogning kan bidra till att främja produkter som inte orsakar avskogning.

I yttrandet uppmanas till politisk samstämmighet för att anpassa insatserna, målen och resultaten från EU:s olika politikområden till en övergripande hållbarhetsstrategi. Detta inbegriper den europeiska gröna given med dess två nya strategier om biologisk mångfald och från jord till bord, den nya gemensamma jordbrukspolitiken och alla EU:s internationella åtaganden, inbegripet Agenda 2030 för hållbar utveckling, Parisavtalet om klimatförändringar samt EU:s handelspolitik.

”När EU förhandlar fram handelsavtal måste kapitlen om hållbart skogsbruk och kampen mot avskogning stärkas. Om våra partner inte uppfyller sina miljö- och klimatåtaganden ska vi vara beredda att agera! Den dramatiska avskogningen i Amazonas i Brasilien visar att handelsavtalen mellan EU och Mercosur hittills har misslyckats i detta avseende”, menade Roby Biwer.

Befolkningsökningen och den ökande efterfrågan på livsmedel leder till att skogar omvandlas till jordbruksmark och till ett större fokus på produktivitet inom jordbruket. Världens skogar är hotade – en skogsareal på 1,3 miljoner kvadratkilometer gick förlorad mellan 1990 och 2016. Detta motsvarar en förlust av ungefär 800 fotbollsplaner skog i timmen.

I yttrandet betonas att det är viktigt att stärka informations- och utbildningsåtgärderna för att se till att konsumenterna är medvetna om de ekonomiska, sociala och miljömässiga konsekvenserna av sina matvanor. I samma syfte måste lokala myndigheter också främja hälsosammare och etiskt korrekta kostvanor, med betoning på både den näringsmässiga och den socioekonomiska nyttan med växtbaserad kost som till stor del består av frukt och grönsaker som certifieras som ett resultat av avskogningsfria försörjningskedjor.

Genom yttrandet uppmanas kommissionen att överväga att inrätta en europeisk skogsbruksmyndighet med tanke på vikten av att skydda och återställa världens skogar.

Yttrandet antogs i samband med en högnivådebatt om den europeiska gröna given, som är EU:s tillväxtstrategi med syfte att nå klimatneutralitet senast 2050. Den 15 juni inrättade ReK arbetsgruppen om den gröna given på lokal nivå . Gruppen består av 13 folkvalda företrädare på lokal och regional nivå och har som målsättning att omvandla den gröna överenskommelsen till konkreta projekt och direkt finansiering till städer och regioner för att åstadkomma en hållbar övergång i praktiken.  

Bakgrund:

EU har nästan 182 miljoner hektar skog, vilket motsvarar 43 % av dess landyta och gör regionen till en av de skogrikaste i världen. Jordbrukets expansion fortsätter att vara den främsta orsaken till avskogning, skogsförstörelse och den därmed förknippade förlusten av skogens biologiska mångfald. Dessa och andra insikter kan du läsa om i rapporten

”The State of the World’s Forests. 2020”.
Sedan 1990 har uppskattningsvis 420 miljoner hektar skog gått förlorade i världen genom omställning till annan markanvändning, även om avskogningstakten har minskat under de tre senaste årtiondena. Mellan 2015 och 2020 uppskattades avskogningen uppgå till 10 miljoner hektar per år, vilket är en minskning från 16 miljoner hektar per år under 1990-talet.

Klicka här för att läsa en färsk intervju med Roby Biwer.

Kontakt:

Wioletta Wojewodzka

Tfn +32 22822289

Mobil +32 473843986

wioletta.wojewodzka@cor.europa.eu

Dela :
 
Relaterade nyheter

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/ENVE-SEMINAR-IN-TALLINN-ON-CIRCULAR-ECONOMY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/TO-COMBAT-DEFORESTATION-LOCAL-GOVERNMENTS-CALL-FOR-MORE-AMBITION-AND-SUSTAINABLE-FORESTRY-.ASPX

Local and regional representatives gather in Tallinn to accelerate the transition towards circular economy
Local and regional representatives gather in Tallinn to accelerate the transition towards circular economy
07.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/WE-NEED-TO-BUILD-A-RESILIENT-AGRICULTURAL-SYSTEM-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-URGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/TO-COMBAT-DEFORESTATION-LOCAL-GOVERNMENTS-CALL-FOR-MORE-AMBITION-AND-SUSTAINABLE-FORESTRY-.ASPX

We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
02.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL-WORKING-GROUP-ON-MULTIGOVERNANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/TO-COMBAT-DEFORESTATION-LOCAL-GOVERNMENTS-CALL-FOR-MORE-AMBITION-AND-SUSTAINABLE-FORESTRY-.ASPX

Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/TO-COMBAT-DEFORESTATION-LOCAL-GOVERNMENTS-CALL-FOR-MORE-AMBITION-AND-SUSTAINABLE-FORESTRY-.ASPX

Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/TO-COMBAT-DEFORESTATION-LOCAL-GOVERNMENTS-CALL-FOR-MORE-AMBITION-AND-SUSTAINABLE-FORESTRY-.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023