Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
Gemensamma insatser för att förbättra livskvaliteten i alla EU:s regioner krävs för ‎ att ta itu med kompetensflykten  

Förlusten av en ung och utbildad arbetskraft är en enorm utmaning för lokala samhällen i hela EU. Europeiska regionkommittén (ReK) varnar för att kompetensflykten utgör ett hot mot det europeiska projektets långsiktiga hållbarhet om sociala och ekonomiska obalanser mellan utsändande och mottagande regioner inte åtgärdas. Yttrandet , som utarbetats och lagts fram av Emil Boc (RO–EPP), borgmästare i Cluj-Napoca och tidigare premiärminister i Rumänien, antogs vid ReK:s plenarsession den 12 februari.

Enligt det globala konkurrenskraftsindexet hör många av de östra och södra EU-medlemsstaterna i dag till de länder i världen som har svårast att behålla sina begåvningar. Till exempel bor nästan 3 miljoner rumäner för närvarande i andra medlemsstater, och det rör sig särskilt om högkvalificerade arbetstagare. Detta leder till en ond cirkel, som gör det svårt att uppnå en övergång till en hållbar och konkurrenskraftig ekonomisk modell som bygger på den kunskapsbaserade ekonomin och produkter med högt mervärde.

”Det är mycket viktigt att nå balans mellan två av EU:s grundläggande principer: arbetskraftens fria rörlighet och ekonomisk och social konvergens mellan regionerna. Medborgarna och arbetstagarna måste kunna röra sig fritt inom EU, men bara av egen fri vilja och inte för att fattigdom och knappa ekonomiska möjligheter tvingar dem att lämna sina regioner”, säger föredragande Emil Boc.

Kommittén uppmanar därför den nya kommissionen att intensifiera sitt arbete för att minska skillnaderna mellan regionerna genom särskilt anpassade strategier och instrument som kombinerar sammanhållningspolitiken med andra finansieringskällor. ReK välkomnar kommissionens politiska åtagande om en skälig minimilön i Europa, eftersom det skulle vara ett sätt att ta itu med frågan om levnadsstandard och arbetsvillkor och direkt påverka livskvaliteten i de utsändande regionerna.

I ReK:s yttrande föreslås att en mekanism tas fram på EU-nivå för att integrera och samordna de politiska åtgärderna avseende kompetensflykt, eftersom alla aspekter (kompetensinflöde, kompetensslöseri, kompetensrörlighet och återmigration) måste hanteras tillsammans med de lokala, regionala och nationella nivåerna. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt att undanröja strukturella faktorer som förvärrar kompetensflykten, såsom brist på utbildning, transport och digital infrastruktur. De lokala och regionala myndigheterna kan på bästa sätt identifiera sina särskilda tillgångar och de kompetenser och de strategier som behövs.

”Städernas och regionernas uppgift är att utveckla innovativa strategier för att behålla och locka tillbaka begåvningar. Att höja livskvaliteten är ett mycket kraftfullt sätt att attrahera och behålla utbildad arbetskraft”, betonar föredragande Emil Boc, som påpekar att storstadsområdet Cluj-Napoca har lyckats öka sin befolkning betydligt under de senaste 20 åren. Staden har haft den högsta tillväxten i landet under det senaste årtiondet och hör till de högst rankade rumänska städerna i det globala livskvalitetsindexet . Borgmästaren förklarar att detta har uppnåtts genom en deltagandebaserad styrningsmodell som omfattar universitet, den privata sektorn, icke-statliga organisationer, medborgarna och den offentliga förvaltningen, med fokus på att utveckla en kunskapsbaserad ekonomi och innovationsekosystem samt högkvalitativa arbetstillfällen, utbildning och tjänster såsom kulturella aktiviteter.

”Städerna och regionerna kan bli mer attraktiva genom att främja strategier och instrument för att utveckla lokalt företagande, egenföretagande och alternativa modeller för företagsutveckling. Partnerskap mellan lokala myndigheter, företag och universitet är viktiga motorer för lokal tillväxt och utveckling. Det är mycket viktigt att erkänna den roll som universiteten och institutionerna för yrkesutbildning spelar när det gäller lokal utveckling inom den kunskapsbaserade ekonomin”, avslutar Emil Boc.

Mer information:

Rådet (utbildning, ungdom, kultur och idrott) kommer att hålla en riktlinjedebatt den 20 februari 2020 om ”Kompetensrörlighet – en drivkraft för det europeiska utbildningsområdet”. Föredragande Emil Boc lade fram ReK:s utkast till yttrande för utbildningskommittén den 23 januari på inbjudan av det kroatiska ordförandeskapet för Europeiska unionens råd. Det kroatiska ordförandeskapet har i sina prioriteringar inkluderat balanserad rörlighet för forskare och vetenskapsmän, främjande av livslångt lärande av hög kvalitet och utveckling av färdigheter för framtidens arbeten.

I november 2018 offentliggjorde ReK studien ”Addressing brain drain: The local and regional dimension” , som ger insyn i hur regionerna skulle kunna öka sin attraktionskraft för att behålla eller locka tillbaka unga och kvalificerade människor. I studien presenteras 30 framgångsrika initiativ som genomförts av lokala och regionala myndigheter i 22 medlemsstater.

Kontaktperson:

Lauri Ouvinen

Tfn +32 22822063

lauri.ouvinen@cor.europa.eu