Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
För städerna och regionerna är hållbar mobilitet nyckeln till en lyckad grön giv  

Den 26 februari höll Europeiska regionkommitténs (ReK) utskott för territoriell sammanhållningspolitik och EU:s budget (COTER) sitt första sammanträde för i år. Under sammanträdet diskuterade medlemmarna hur Europas regionala flygplatser och en strategi för hållbar mobilitet inom transportsektorn kan bidra till att målen i den europeiska gröna given uppnås och till att bättre förbindelser mellan och i europeiska städer upprättas. Medlemmarna utbytte även erfarenheter och lärdomar av covid-19-krisen.

De europeiska regionerna, och i synnerhet gränsområdena, har drabbats hårt av pandemin. På grund av covid-19-krisen har det gränsöverskridande samarbetet mellan medlemsstaterna tidvis varit utsatt för tryck. Pandemin har genom de ökade begränsningarna av rörligheten under det senaste året även slagit hårt mot den europeiska transportsektorn – en sektor som till följd av EU:s klimatmål redan genomgår snabb förändring och anpassning.

Isabelle Boudineau (FR–PES) , vice ordförande för regionfullmäktige i Nouvelle-Aquitaine och ordförande för COTER-utskottet, betonade: ” I dag har vi diskuterat de första åtgärder som måste vidtas om vi vill att våra transport- och mobilitetssystem ska kunna bidra till att den europeiska gröna given blir en framgång. Det handlar om svåra frågor, bland annat trafikomställningen från väg- och lufttransporter till mer hållbara transportsätt. Vi måste se till att dessa omställningar, och de tuffa beslut som de innebär, inte skadar de mest sårbara. Vi kan inte ena dagen uttrycka vårt starka stöd för den europeiska gröna given och nästa dag tveka när det gäller att fatta svåra beslut som är avgörande för våra barns framtid!”

De punkter som diskuterades under COTER-utskottets sammanträde kommer att beaktas i ReK:s arbete för att integrera målen i den europeiska gröna given i all EU-politik. Det som avhandlades i dag var hur man med hjälp av hållbar mobilitet och luftfart kan uppnå målet att minska transporternas negativa inverkan på klimatet med 90 % senast 2050.

Medlemmarna utbytte synpunkter beträffande två kommande yttranden, som enligt planerna ska antas vid ReK:s plenarsession i juni/juli:

Strategin för hållbar och smart mobilitet , som lägger grunden för hur vi ska uppnå målen för EU:s gröna och digitala omställning inom den europeiska transportsektorn, är huvudfokus för ett yttrande som utarbetas av föredragande Robert Van Asten (NL–Renew) , ledamot av kommunstyrelsen i Haag.

Utmaningar och möjligheter för regionala flygplatser i Europa är ämnet för ett yttrande som utarbetas av föredragande Wladyslaw Ortyl (PL–ECR) , regionpresident i Podkarpackie.

Medlemmarna diskuterade även sina framsteg när det gäller att genomföra den gröna given på lokal och regional nivå samt COTER-utskottets deltagande i ReK:s arbetsgrupp om den gröna given på lokal nivå . ReK inrättade arbetsgruppen om den gröna given på lokal nivå som ett led i arbetet kring prioriteringen att bygga upp motståndskraftiga samhällen , med målet att sätta städerna och regionerna i centrum för den europeiska gröna given. Syftet med initiativet är att se till att såväl EU:s strategi för hållbar tillväxt som planerna för återhämtning efter covid-19 omsätts i direkt finansiering till stöd för städer och regioner och i konkreta projekt för varje område. Initiativet omfattar en onlinekarta med 200 exempel på bästa praxis, som är tänkt att påskynda insatserna och fungera som inspiration.

Utskottet diskuterade dessutom det förberedande yttrande om regionernas och städernas erfarenheter och lärdomar av covid-19-krisen som utarbetas av Joke Schauvliege (BE–EPP) , ledamot av Flamländska parlamentet, och framhöll den avgörande roll som de lokala och regionala myndigheterna spelar i hanteringen av krisen. Tanken med yttrandet är att på grundval av underlag från lokal och regional nivå lägga fram rekommendationer för EU:s institutioner, för att möjliggöra en lyckad återhämtning och stärka unionens motståndskraft mot framtida kriser.

De olika styresnivåernas erfarenheter kommer också att ha central betydelse när det gäller att måla upp den långsiktiga visionen för gränsöverskridande samarbete. Ett offentligt samråd har inletts inom ramen för Europeiska gränsöverskridande medborgaralliansen , vars målsättning är att förbättra levnadsvillkoren för EU-medborgare som bor i gränsregioner.

Kontaktperson:

Tobias Kolonko

Tfn +32 22822003

tobias.kolonko@ext.cor.europa.eu

Dela :
 
Relaterade nyheter

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/SUSTAINABLE-MOBILITY-GREEN-DEAL.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EUROPEAN-POLICIES-FIGHT-SOCIAL-TERRITORIAL-DISPARITIES-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/SUSTAINABLE-MOBILITY-GREEN-DEAL.ASPX

All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/SUSTAINABLE-MOBILITY-GREEN-DEAL.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/SUSTAINABLE-MOBILITY-GREEN-DEAL.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/HIGH-LEVEL-GROUP-ON-THE-FUTURE-OF-COHESION-POLICY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/SUSTAINABLE-MOBILITY-GREEN-DEAL.ASPX

President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
23.05.2023