Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
Lokala ledare efterlyser starkare stöd för hållbara och tillgängliga transporter för att bättre skydda medborgarnas hälsa och miljön  

Att minska koldioxidutsläppen inom transportsektorn är avgörande för att hantera klimatkrisen och förbättra medborgarnas hälsa och levnadsstandard. I yttranden om det transeuropeiska transportnätet och den nya ramen för mobilitet i städer, som antogs vid plenarsessionen den 11 oktober, efterlyser Europeiska regionkommittén (ReK) bättre regler och tillräckliga finansiella resurser för att koppla samman EU:s territorier genom tillgängliga och hållbara transportnät och utveckla utsläppsfria och ekonomiskt överkomliga transportsystem i städerna.

EU:s kommuner och regioner spelar en viktig roll för att främja och utveckla tillgängliga och hållbara transporter i EU. De befinner sig i första ledet när det gäller att uppnå de mål om minskade koldioxidutsläpp som man enats om på EU-nivå och utveckla transportnät i hela EU som stärker den sociala, ekonomiska och territoriella sammanhållningen och motverkar den ökande risken för mobilitetsfattigdom i landsbygdsområden.

Vid plenarsessionen den 11 oktober antog ledamöterna av Europeiska regionkommittén yttranden om det transeuropeiska transportnätet (TEN-T) och den nya ramen för mobilitet i städer, där kommittén efterlyser ett större deltagande av lokala och regionala myndigheter i utformningen av politik och riktlinjer för utbyggnaden av hållbara och tillgängliga transportsystem i EU:s regioner och kommuner.

Lokala och regionala myndigheter bidrar aktivt till planeringen och finansieringen av transportinfrastruktur i sina områden. Av denna anledning efterlyser de i yttrandet ”Riktlinjer för utbyggnad av det transeuropeiska transportnätet (TEN-T)”, som ReK:s ledamöter antog vid plenarsessionen den 11 oktober, ett ökat deltagande av regionerna i förvaltningsstrukturen för det transeuropeiska transportnätet (TEN-T).De betonar att det bästa sättet att skapa ett konkret europeiskt mervärde för EU-medborgarna är att täppa till luckor samt undanröja flaskhalsar och tekniska hinder inom transportsektorn. I yttrandet framhålls att TEN-T, som hanterar genomförandet och utvecklingen av ett EU-omfattande multimodalt transportnät som gynnar de miljövänligaste transportsätten, medför ett starkt europeiskt mervärde och utgör ryggraden för sammanhållning och konnektivitet i alla regioner.

Koldioxidutsläppen från transportsektorn, särskilt från personbilar och lätta lastbilar, står för en tredjedel av EU:s totala växthusgasutsläpp. Genom att tillhandahålla infrastruktur för utsläppssnål och utsläppsfri mobilitet kommer TEN-T att spela en viktig roll när det gäller att uppnå klimatmålen i den europeiska gröna given och Parisavtalet. De lokala och regionala myndigheterna lyfter fram de socioekonomiska fördelarna med gränsöverskridande projekt i sina territorier, men betonar att TEN-T måste ta hänsyn till de många olika utmaningar som EU:s regioner står inför.

ReK-ledamöterna betonar också vikten av tydliga regler för att främja klimatvänliga transportsätt och se till att transportinfrastrukturen är anpassad för att hantera effekterna av klimatförändringarna och de nya risker dessa medför.

Isabelle Boudineau (FR–PES), ledamot av regionfullmäktige i Nouvelle-Aquitaine och föredragande för detta yttrande, framhöll att ”svårigheterna att importera vete och råvaror, som för närvarande sitter fast i Ukraina, visar att inrättandet av ett effektivt europeiskt transportsystem inte bara tillgodoser ett ekonomiskt behov, utan är en nödvändighet för den europeiska suveräniteten. Därför är det absolut nödvändigt att fullborda TEN-T genom att utveckla gränsöverskridande transportprojekt. Vi måste förbättra och bättre integrera urbana knutpunkter i transportsystemet för att förverkliga den fria rörligheten för personer och varor för alla.”

När det gäller den nya ram för mobilitet i städer som kommissionen föreslagit betonar ReK-ledamöterna att covid-19-pandemin och konsekvenserna av Rysslands aggression mot Ukraina, efter årtionden av underinvesteringar i kollektivtrafiken, förvärrar det finansieringsunderskott som lokala och regionala myndigheter måste hantera. Detta riskerar att undergräva deras åtagande att tillhandahålla bättre och renare transporttjänster för invånarna i både stads- och landsbygdsområden.

Med tanke på att stadsområdena för närvarande står för omkring 23 % av EU:s totala utsläpp från transporter betonar ledamöterna i yttrandet ”Ny ram för mobilitet i städer” att kollektivtrafiken måste utgöra ryggraden för mobiliteten i EU:s städer, vid sidan av förbättrade förutsättningar för ökad aktiv mobilitet samt mikromobilitet och andra innovativa lösningar.

Att främja gång och cykling samt vidareutveckla robusta kollektivtrafiksystem och utsläppsfria logistiklösningar är framtiden för mobiliteten i städerna”, betonade föredraganden Linda Gaasch (LU–De gröna), ledamot av Luxemburgs kommunfullmäktige.Med yttrandet om ramen för mobilitet i städer sänder Regionkommittén en stark signal till de övriga EU-institutionerna: Kommunerna och regionerna är redo för mobilitetsomställningen!

I yttrandet anges att man för att säkerställa konnektiviteten i stadsnära områden och landsbygdsområden och för att minska mobilitetsfattigdomen måste öka den totala kollektivtrafikkapaciteten och utveckla ett mer strategiskt tillvägagångssätt när det gäller innovation (t.ex. beställtjänster för kollektivtrafik). Det ekonomiska välståndet i stadskärnorna och deras omgivningar är direkt kopplat till mobilitetens flexibilitet, och för att skapa denna flexibilitet och uppnå EU:s hållbarhetsmål är det avgörande att man säkerställer att lokala och regionala myndigheter får bättre tillgång till EU-medel. I yttrandet framhåller ReK också att lokala och regionala myndigheter bör involveras mer aktivt i utvecklingen av politiken på EU-nivå och nationell nivå, samtidigt som man framhåller den betydande outnyttjade potentialen hos aktiv mobilitet (gång och cykling), som medför betydande sidovinster för hälsa och samhälle och kräver mycket små investeringar.

Bakgrund:

Översynen av politiken för det transeuropeiska transportnätet (TEN-T), som kommissionen föreslog i december 2021, syftar till att utveckla ett EU-omfattande multimodalt transportnät för att täppa till luckor, undanröja flaskhalsar och tekniska hinder samt stärka den sociala, ekonomiska och territoriella sammanhållningen i EU. Politiken stöder tillämpningen av innovation, ny teknik och digitala lösningar på alla transportsätt för att uppnå målen i den europeiska gröna given. Målet är att förbättra användningen av infrastruktur, minska transporternas miljöpåverkan, förbättra energieffektiviteten och öka säkerheten. För att hantera effekterna av den ryska invasionen av Ukraina på transport och infrastruktur ändrade kommissionen TEN-T-politiken i juli 2022 i syfte att stärka transportförbindelserna med Ukraina.

För att stödja omställningen till renare, grönare och smartare mobilitet lade kommissionen i december 2021 fram den nya ramen för mobilitet i städer. I ramen efterlyser man ett mer robust kollektivtrafiknät, effektiv utsläppsfri stadslogistik och bättre hantering av mobilitetsflöden genom multimodala knutpunkter och digitala lösningar. Den ger vägledning för lokala åtgärder och syftar till att stödja kommuner och regioner i deras roll som viktiga transportnav på den inre marknaden.

För att stödja målen om hållbara och ekonomiskt överkomliga transporter för alla kommuner och regioner i EU har Europeiska regionkommittén lanserat kampanjen för den gröna given på lokal nivå. Detta initiativ syftar till att sätta regionerna och kommunerna i centrum för den europeiska gröna given för att ge lokala och regionala ledare egenmakt att vidta åtgärder mot klimatförändringarna och öka genomförandet av hållbara EU-finansierade projekt i lokalsamhällen runt om i EU.

Kontaktperson:

Theresa Sostmann

Tfn +32 475999415

Theresa.Sostmann@cor.europa.eu

Dela :
 
Relaterade nyheter

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/SUPPORT-FOR-SUSTAINABLE-AND-ACCESSIBLE-TRANSPORT.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CP-48-EARTHQUAKE-IN-TURKIYE-SHOULD-BE-A-MOMENT-FOR-REFLECTION-ACROSS-THE-MEDITERRANEAN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/SUPPORT-FOR-SUSTAINABLE-AND-ACCESSIBLE-TRANSPORT.ASPX

Earthquake in Türkiye should be a 'moment for reflection' across the Mediterranean
Earthquake in Türkiye should be a 'moment for reflection' across the Mediterranean
25.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/BUDGET-MUST-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/SUPPORT-FOR-SUSTAINABLE-AND-ACCESSIBLE-TRANSPORT.ASPX

European Union’s policies and budget must promote cohesion, not harm it
European Union’s policies and budget must promote cohesion, not harm it
24.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CLEAR-RULES-DATA-SHARING-FAIR-SHORT-TERM-RENTAL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/SUPPORT-FOR-SUSTAINABLE-AND-ACCESSIBLE-TRANSPORT.ASPX

Tourism: clear rules and data sharing are the only way to ensure a fair short-term rental market in Europe
Tourism: clear rules and data sharing are the only way to ensure a fair short-term rental market in Europe
15.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EP-VOTE-AUTOMOTIVE-REGIONS-ALLIANCE-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/SUPPORT-FOR-SUSTAINABLE-AND-ACCESSIBLE-TRANSPORT.ASPX

Vehicle emissions: new EU regulation mobilises the Automotive Regions Alliance to make the industry green transition socially fair
Vehicle emissions: new EU regulation mobilises the Automotive Regions Alliance to make the industry green transition socially fair
14.02.2023