Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
Regionerna vill spela en central roll i EU:s styrning av kolinlagrande jordbruk för att se till att livsmedelstryggheten inte äventyras  

Kolinlagring i mark och växtmaterial kan vara ett viktigt verktyg när det gäller att minska utsläppen, men ReK:s föredragande Loïg Chesnais-Girard påpekar att regionerna måste göras delaktiga i styrningen av EU:s certifiering för att säkerställa att projekten anpassas efter lokala behov och inte äventyrar livsmedelstryggheten i Europa.

De lokala och regionala myndigheterna bör stå i centrum för styrningen av certifieringen för kolinlagrande jordbruk för att stödja utvecklingen av projekt som är anpassade efter lokala behov och förenliga med regionala jordbruks- och landsbygdsstrategier. Detta är huvudbudskapet i yttrandet ”Regionala anpassningsstrategier för att uppnå ett kolinlagrande jordbruk”, som utarbetats av Loïg Chesnais-Girard, ordförande för regionfullmäktige i Bretagne, och som antogs vid ReK:s 153:e plenarsession som svar på kommissionens förslag till förordning om EU:s certifiering för koldioxidupptag. I EU:s nya certifieringssystem för koldioxidupptag bör man ta hänsyn till hela jordbruket med alla dess växthusgasutsläpp – inte bara koldioxidutsläpp – och integrera en stark social, miljömässig och ekonomisk dimension. I annat fall kan livsmedelstryggheten i EU komma att äventyras.

Regionerna är i många EU-medlemsstater direkt delaktiga i utarbetandet och genomförandet av de strategiska planerna inom den gemensamma jordbrukspolitiken och bidrar till att främja hållbara metoder som minskar utsläppen av växthusgaser inom jordbruket. Dessutom ansvarar de lokala och regionala myndigheterna för att genomföra 70 % av åtgärderna för begränsning av klimatförändringarna och 90 % av åtgärderna för anpassning till klimatförändringarna. Mot bakgrund av deras engagemang på fältet uppmanar ReK:s föredragande Loïg Chesnais-Girard (PES–FR), ordförande för regionfullmäktige i Bretagne, i sitt yttrande ”Regionala anpassningsstrategier för att uppnå ett kolinlagrande jordbruk” till att de lokala och regionala myndigheterna görs fullt delaktiga i diskussionerna om inrättandet av en europeisk certifiering för kolinlagrande jordbruk.

Loïg Chesnais-Girard framhåller följande: ”Jordbruket bör även i fortsättningen ha som högsta prioritet att förse EU:s befolkning med livsmedel. Kommissionens förslag om koldioxidcertifiering, särskilt för jordbrukssektorn, bör därför anpassas så att det är förenligt med den gemensamma jordbrukspolitiken. Med tanke på det är regionerna bäst lämpade att samordna projekt och se till att det kolinlagrande jordbruket i första hand gynnar den jordbruksbaserade livsmedelssektorn och inte grönmålar sektorer som inte gör tillräckligt för att minska sina växthusgasutsläpp.”

Föredraganden föreslår att man antar en strategi som bygger på erkända metoder för att öka och bibehålla markens kolhalt, och som samtidigt bidrar till skyddet av den biologiska mångfalden – snarare än en strategi som bara handlar om resultat. Jordbrukarna måste dessutom få stöd i fråga om den allmänna minskningen av växthusgasutsläpp. Fokus bör inte ligga på enbart koldioxid.

I yttrandet påpekas att EU:s system för koldioxidcertifiering bör regleras redan från början, eftersom det annars kan leda till finansialisering och markrofferi. Förändringarna i markanvändningen riskerar också att påverka den allmänna livsmedelsproduktionen i EU. Det nya systemet bör inte straffa de minsta jordbrukarna eller dem som redan har infört metoder för minskning och lagring av växthusgaser i sin verksamhet. Det måste vara konsekvent, öppet och säkert, så att krediterna inom denna sektor blir tillförlitliga. Övervaknings- och utvärderingsramen för certifieringen måste vara tillförlitlig och tillgänglig, utan oproportionerligt stora förvaltnings- och kontrollkostnader.

Mer information:

I december 2021 offentliggjorde kommissionen ett meddelande om kretslopp för kol, som den 30 november 2022 åtföljdes av ett förslag till förordning om EU:s certifiering för koldioxidupptag. ReK har utarbetat yttrandet ”Regionala anpassningsstrategier för att uppnå ett kolinlagrande jordbruk” på eget initiativ, med föredragande Loïg Chesnais-Girard i spetsen. Europaparlamentet kommer att göra ändringar i kommissionens förslag och rösta om sitt betänkande vid sitt plenarsammanträde i september. Europaparlamentets föredragande är Lidia Pereira (EPP–PT).

Kontaktperson:

Marie-Pierre Jouglain

mariepierre.jouglain@cor.europa.eu

Tfn +32 473524115

Dela :