Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
Starka regionala ekosystem och innovationsnav är avgörande för ett mer innovativt EU  

Europeiska regionkommittén (ReK) anser att det är viktigt att erkänna de regionala ekosystemens och innovationsnavens roll för att främja forskning och innovation i EU. I ett yttrande framlagt av Birgitta Sacrédeus ( bild ), regionråd i Region Dalarna, betonar ReK behovet av att bättre samordna EU:s sammanhållningspolitik med forsknings- och innovationspolitiken och varnar för ökande ojämlikhet mellan mer och mindre utvecklade regioner.

I yttrandet , som antogs vid ReK:s plenarsession den 6 februari, uppmanas till att i lagstiftningstexterna för Horisont Europa – EU:s nästa ramprogram för forskning och innovation – införa en noggrann definition av regionala ekosystem och innovationsnav och till att ytterligare stärka kopplingarna till regionala strategier för smart specialisering.

”En mer strategisk användning av lokala och regionala innovationsekosystem och starkare tillvaratagande av de komplexa kollaborativa forsknings- och innovationsprocesser som byggs gemensamt av universitet, näringsliv, offentliga beslutsfattare och civilsamhälle är nyckeln till framgång vad gäller både kunskapsutveckling i stort, men också avseende kunskapsöverföring och implementering av forsknings- och innovationsresultat”, sade föredragande Birgitta Sacrédeus (EPP).

Enligt föredraganden är det mycket viktigt att ta itu med de regionala skillnaderna, som riskerar att öka till följd av de sannolika nedskärningarna i de sammanhållningspolitiska medlen. Därför måste reglerna för statligt stöd förenklas ytterligare för att skapa innovationsvänliga bestämmelser som gör det möjligt att kombinera olika EU-finansieringsinstrument, såsom InvestEU-fonden , Europeiska socialfonden , Erasmus och programmet för ett digitalt Europa .

”Det råder ett direkt proportionellt förhållande mellan ekonomisk utveckling och investeringar i innovation och forskning. Eftersom det finns ett ofrånkomligt samband mellan resultaten av forskning och innovation och forskningsinfrastruktur måste man stärka denna genom att en del av EU-medlen, såsom strukturfonderna eller Horisont Europa, riktas in på de områden i EU som har störst utvecklingssvårigheter”, sade Birgitta Sacrédeus.

De lokala och regionala myndigheterna insisterar på att vara fullt delaktiga i planeringen och genomförandet av Horisont Europa samt i Europeiska innovationsrådet vid sidan av företrädare för den akademiska världen och näringslivet. Rådets verksamhetsområde bör även omfatta sociala och samhälleliga innovationer, inklusive tjänsteinnovationer, vilka till stor utsträckning sker i städer och regioner.

Vetenskapen möter regionerna 2019

Europeiska regionkommittén välkomnade också anslagen till pilotprojektet ”Vetenskapen möter regionerna” , som lanserades officiellt i Europaparlamentet den 6 februari. Målet med de 23 lokala evenemangen i hela EU under 2019, varav många involverar ReK-ledamöter, är att bygga närmare kontakter mellan forskare och EU-beslutsfattare genom regelbunden dialog och att skapa och förstärka en kultur av evidensbaserat beslutsfattande i nära anslutning till regionala strategier för smart specialisering.

”Detta är ett bevis på goda framsteg. Flernivåaspekter och territoriella aspekter på forsknings- och innovationspolitiken och lokala ekosystem har uttryckligen erkänts av både kommissionen och Europaparlamentet. Vi, ReK:s ledamöter, vill gå ännu fortare fram. Kunskap och europeiska partnerskap är avgörande för att ta itu med brännande samhällsutmaningar”, sade Markku Markkula , Europeiska regionkommitténs förste vice ordförande, som bidrog till lanseringsevenemanget vid sidan av Christophe Clergeau (FR–PES), ReK:s föredragande för Horisont Europa.

Det åttonde europeiska toppmötet för regioner och städer

Nästa generations EU-program inom ramen för EU:s långsiktiga budget för 2021–2027 kommer att höra till de viktigaste diskussionspunkterna under det åttonde europeiska toppmötet för regioner och städer i Bukarest, Rumänien, den 14–15 mars – bara två veckor före Storbritanniens planerade EU-utträde den 29 mars och två månader före valet till Europaparlamentet.

Mer än 500 europeiska, nationella, regionala och lokala ledare från alla EU-medlemsstater kommer att välkomnas till Rumäniens huvudstad för att fokusera på de lokala och regionala myndigheternas bidrag till EU:s framtid. Under titeln ”(Re)New EUrope” kommer toppmötet att bli årets största politiska sammankomst för borgmästare, regionpresidenter och andra valda lokala och regionala företrädare från hela EU.

Vid evenemanget kommer också 100 unga lokala och regionala politiker att delta aktivt i debatten om EU:s framtid. Där kommer också kommitténs initiativ för ett nytt nätverk av regionala nav (#RegHub) att lanseras officiellt i närvaro av de 20 deltagande regionerna.

Om du vill delta i evenemanget ombeds du att registrera dig via det rumänska EU-ordförandeskapets medieackrediteringssida (tidsgräns: den 1 mars). Vänligen notera att enbart registrerade journalister kan få medieackreditering för evenemanget.

Kontaktperson:

Lauri Ouvinen

Tfn +32 22822063

lauri.ouvinen@cor.europa.eu