Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
Stärkta gränsöverskridande offentliga tjänster är avgörande för att förbättra vardagslivet i de europeiska gränsregionerna  

Bättre tillgång till offentliga tjänster för medborgare som bor i EU:s gränsregioner står i centrum för det yttrande som utarbetats av Pavel Branda (ECR–CZ), vice borgmästare i Rádlo, och som diskuterades av ledamöterna i Europeiska regionkommittén (ReK) under plenarsessionen i februari. I yttrandet framhåller han fördelarna med att tillhandahålla offentliga tjänster över gränserna och efterlyser en starkare rättslig ram, permanenta strukturer såsom gränsöverskridande kontaktpunkter samt ekonomiskt stöd genom React-EU-initiativet.

Nästan en tredjedel av EU-medborgarna bor eller arbetar i gränsregioner där tillgången till offentliga tjänster, såsom transport, utbildning eller hälso- och sjukvård, ofta är begränsad jämfört med centrala regioner eller huvudstadsregioner. Detta gäller särskilt glesbefolkade områden med en åldrande befolkning. Att tillhandahålla offentliga tjänster över gränserna skulle inte bara öka livskvaliteten för medborgarna på båda sidor utan också göra de offentliga tjänsterna mer kostnadseffektiva. I yttrandet betonas att det krävs en starkare rättslig ram inom EU för att möjliggöra ett effektivt inrättande och en effektiv förvaltning av gränsöverskridande offentliga tjänster. I yttrandet uppmanas också medlemsstaterna att ompröva sina egna rättsliga ramar när det gäller deras inverkan på gränsregionerna, eftersom de nuvarande ramarna ofta medför alltför stora administrativa bördor och kostnader som leder till att många lokala och regionala myndigheter överger sina planer.

”Tillgång till gränsöverskridande offentliga tjänster bidrar till att minska de negativa gränseffekterna och kan höja livskvaliteten för de medborgare som bor i gränsregioner. Vi skulle vilja se mer konkreta åtgärder som förbättrar förutsättningarna för ett ändamålsenligt tillhandahållande av gränsöverskridande offentliga tjänster i Europa, såsom en rättslig ram, strukturer och finansiering ”, sade Pavel Branda (ECR–CZ), vice borgmästare i Rádlo och föredragande för yttrandet ”Gränsöverskridande offentliga tjänster i Europa”.

Anne Sander (FR–EPP), ledamot av Europaparlamentet, kommenterade: ”Jag stöder helhjärtat de gränsöverskridande offentliga tjänsterna i Europa. Covid-19-krisen har visat på behovet av att stärka de befintliga gränsöverskridande offentliga tjänsterna och skapa nya tjänster i de gränsregioner som behöver dem mest. De är verkliga hörnstenar i detta samarbete mellan medlemsstaterna och förbättrar avsevärt EU-medborgarnas liv. Nästan en tredjedel av EU-medborgarna bor och arbetar i gränsregioner och möter dagliga utmaningar när det gäller tillgång till hälso- och sjukvård, gränspassager, transporter, utbildning, arbete och till och med resor. Det är en ekonomisk, social, politisk och mänsklig utmaning.”

Föredraganden rekommenderar att medlemsstaterna avsätter en del av sina resurser inom React-EU-initiativet till program för gränsöverskridande samarbete, för att på så sätt möjliggöra en effektiv nystart och förstärkning av det gränsöverskridande samarbetet efter covid-19-krisen. Han föreslår vidare att man vid behov inrättar stabila, permanenta, myndighetsövergripande nationella gränsöverskridande kontaktpunkter, som skulle kunna hjälpa till att systematiskt undanröja gränshinder, och noterar att en miniminivå av gränsöverskridande samarbete måste upprätthållas oavsett omständigheterna, även i kristider.

För att öka tillgången till offentliga tjänster i gränsregioner upprepar ReK sitt starka stöd för lagstiftningsförslag såsom den europeiska gränsöverskridande mekanismen, som för närvarande är blockerad i rådet. Föredraganden understryker också fördelarna med och potentialen hos europeiska grupperingar för territoriellt samarbete (EGTS), som skulle kunna vara särskilt användbara i fall där offentliga myndigheter är de huvudsakliga leverantörerna och det finns behov av gemensam budget och personal.

ReK har också anslutit sig till den europeiska gränsöverskridande medborgaralliansen, som lanserades av Europeiska gränsregionförbundet (AEBR), Mission Opérationelle Transfrontalière (MOT) och Cesci (centraleuropeiska tjänsten för gränsöverskridande initiativ) i juni 2020 mot bakgrund av erfarenheterna av covid-19-krisen. Alliansen uppmanar alla intresserade medborgare som bor i gränsregioner, liksom alla medborgare som är intresserade av ämnet, att ansluta sig till alliansen och underteckna förklaringen på ReK:s webbplats .

Bakgrundsinformation:

  • Den europeiska gränsöverskridande mekanismen föreslogs av kommissionen 2018 som en lösning för att undanröja rättsliga och administrativa hinder för gränsöverskridande samarbete. Under vissa omständigheter skulle mekanismen göra det möjligt att tillämpa en grannstats lagstiftning i gränsöverskridande regioner. Förslaget är för närvarande blockerat i rådet.

  • React-EU-initiativet ingår i EU:s återhämtningsplan och tar itu med de ekonomiska konsekvenserna av covid-19-pandemin. Initiativet, som trädde i kraft den 1 januari 2021, är ett av de största programmen inom ramen för det nya instrumentet Next Generation EU, och uppgår till 47,5 miljarder euro.

  • Europeiska grupperingar för territoriellt samarbete (EGTS) är ett rättsligt instrument som syftar till att underlätta och främja gränsöverskridande, transnationellt och interregionalt samarbete. ReK driver EGTS-plattformen , som omfattar politiska och tekniska företrädare för alla befintliga grupperingar och grupperingar som håller på att bildas samt medlemmar av expertgruppen, liksom sammanslutningar och andra sakkunniga och intressenter.

Kontakt:

Carmen Schmidle

Tfn +32 (0)494735787

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Tobias Kolonko

Tfn +32 22822003

tobias.kolonko@ext.cor.europa.eu

Dela :
 
Relaterade nyheter

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/STRENGTHENING-CROSS-BORDER-PUBLIC-SERVICES.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/STRENGTHENING-CROSS-BORDER-PUBLIC-SERVICES.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/SKILLS-AT-HEART-OF-LOCAL-AND-REGIONAL-ADMINISTRATIONS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/STRENGTHENING-CROSS-BORDER-PUBLIC-SERVICES.ASPX

Skills at heart of local and regional administrations' annual conference on EU enlargement
Skills at heart of local and regional administrations' annual conference on EU enlargement
11.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/BUDGET-MUST-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/STRENGTHENING-CROSS-BORDER-PUBLIC-SERVICES.ASPX

European Union’s policies and budget must promote cohesion, not harm it
European Union’s policies and budget must promote cohesion, not harm it
24.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/FINLANDS-FIGHT-AGAINST-HOMELESSNESS-IS-REFERENCE-POINT-FOR-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/STRENGTHENING-CROSS-BORDER-PUBLIC-SERVICES.ASPX

Finland’s fight against homelessness is key point reference for the whole Europe
Finland’s fight against homelessness is key point reference for the whole Europe
21.04.2023