Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
Förstärkt rättsligt stöd för migranter och mer samarbete med städer utanför EU  

EU:s planer på att anpassa sina asylregler och harmonisera villkoren för asylsökande är välkomna men tar inte tillräcklig hänsyn till att migrationen till Europa är av långsiktig och strukturell karaktär, konstaterade Europeiska regionkommittén (ReK) den 8 februari. I separata rekommendationer som antogs samma dag välkomnade ReK EU:s insatser för att hantera migrationen genom landsspecifika partnerskap med grannländer, och betonade att EU bör samarbeta mer med regioner och kommuner i dessa länder.

Om de beaktas av EU:s beslutsfattande organ skulle ReK:s rekommendationer leda till bättre tillgång till rättsligt stöd för migranter, stärkt skydd för migranter som är yngre än 18 år och mer finansiellt stöd till lokala och regionala myndigheter. När det gäller EU:s samarbete med länder i Afrika och Mellanöstern rekommenderar ReK EU att arbeta med städer och regioner utanför EU för att öka medvetenheten om frågor som rör migration samt ge lokala myndigheter utanför EU "direkt tillgång" till EU-medel och en roll i styrningen av EU:s nya externa investeringsplan.

Föredraganden för yttrandet om reformen av asylsystemet, Vincenzo Bianco (IT–PES), borgmästare i Catania på Sicilien: "EU behöver omedelbart ett harmoniserat system, men inom ReK är vi bekymrade – och för egen del är jag oerhört bekymrad – över att vissa av de föreslagna reglerna är för strikta och att de skulle begränsa rättigheter och bidra alltför lite till att hjälpa såväl Europa som de människor som tar sig iland på våra stränder. Detta beror delvis på att EU ännu inte har lagt villfarelsen att det handlar om en enskild nödsituation bakom sig. Vi behöver ett system som är tydligt, enkelt och snabbt, men det måste vara rättvist för alla och får inte undergräva migranternas rättigheter och människovärde, någon som särskilt gäller det snabbt ökande antalet ensamkommande barn.

Detta är den andra rapporten som utarbetats av Vincenzo Bianco om reformerna av EU:s asylregler. I hans tidigare yttrande, som ReK antog i december 2016, föreslogs ändringar av EU:s asylsystem för att göra den mer rättvis och effektiv för flyktingar och länder runt om i EU, inklusive de länder som hellre skulle betala böter än ta emot omplacerade asylsökande.

I samband med att han redogjorde för sin syn på migrationspartnerskapen med 16 länder utanför EU framförde Peter Bossman (SI–PES), borgmästare i Piran, följande synpunkt: "På kort sikt måste dessa migrationspartnerskap ha tre mål: att rädda liv, möjliggöra laglig migration och hjälpa flyktingar så nära deras hemländer som möjligt. Vårt yttersta mål måste vara ett skräddarsytt samarbete med dessa länder och deras lokala och regionala myndigheter, så att vi alla får bättre kontroll över migrationen och förbättrar mottagandet, integrationen och återanpassningen av migranter. EU måste komma ihåg att det är regionerna och kommunerna som ansvarar för att ge tillträde till arbetsmarknaden och tillhandahålla bostäder, utbildning och hälso- och sjukvård, till exempel."

Yttrandena är de senaste i en rad rekommendationer som utarbetats av ReK de senaste fem åren som ett svar på de utmaningar och möjligheter som migrationen ger upphov till. Vincenzo Bianco sade att fartyg fortsätter att lägga till i Catania varje vecka med tusentals migranter som räddats på Medelhavet, många av dem ensamkommande barn och tonåringar. Peter Bossman underströk Vincenzo Biancos åsikt att den höga migrationsnivån nu är en strukturell företeelse och påpekade att mer än 60 miljoner människor i världen nu befinner sig på flykt. "Migrationsströmmarna till Europa drivs av geopolitiska och ekonomiska faktorer som kommer att kvarstå under de närmaste åren, och det är möjligt att de kommer att intensifieras", fortsatte han. "Men de allra flesta av dessa människor söker skydd i grannländer, varav många själva är mycket fattiga eller osäkra, vilket understryker att EU har ett ansvar gentemot dem."

Peter Bossman betonade att EU och dess partnerländer inte bör ta medel från utvecklingsbiståndet i anspråk i sina ansträngningar för att hantera migrationen. "Vi måste se till att dessa partnerskap förstärker FN:s utvecklingsagenda i stället för att äventyra den", sade han.

Parallellt med detta antog ReK den 8 februari ett yttrande på eget initiativ enligt vilket man vid en planerad uppdatering av det europeiska samförståndet om utveckling ska se till att "en kontrollerad migrationshantering" blir ett av målen för utvecklingsbiståndet. Föredraganden, Jesús Gamallo Aller (ES–EPP), Galiciens generaldirektör med ansvar för förbindelserna med EU, framhöll särskilt att EU måste arbeta mer med städer och regioner för att uppfylla mål 11 i FN:s mål för hållbar utveckling, som fastställer behovet av att "göra städerna inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara".

För information:

Vincenzo Bianco, borgmästare i Catania på Siciliens östkust, är utbildad jurist och var Italiens inrikesminister i två regeringar under perioden 1999–2001. Han har varit ledamot i det italienska parlamentets underhus, senator och ordförande för parlamentsutskottet med ansvar för tillsynen av underrättelsetjänsterna. Han blev borgmästare i Catania för första gången 1988.

Peter Bossman föddes i Ghana och är borgmästare i den slovenska staden Piran. Hans familj tvingades lämna Ghana 1966 och hamnade därefter i Europa. Han studerade medicin i Jugoslavien, bosatte sig där och arbetade som läkare fram tills att han 2010 blev borgmästare i Piran.

ReK:s yttrande Reform av det gemensamma europeiska asylsystemet – Paket II och en unionsram för vidarebosättning, som utarbetades av Vincenzo Bianco (IT–PES) och antogs den 8 februari, fokuserar på EU-kommissionens lagstiftningsförslag om normer för mottagande och vidarebosättning av nyanlända och fäster särskild uppmärksamhet vid ensamkommande minderåriga. I yttrandets rekommendationer uppmanas EU att öka det rättsliga biståndet (särskilt till minderåriga), anpassa överklagandeförfarandena, förtydliga definitionen av begreppet "första asylland", tillåta vidarebosättning för migranter som anlände irreguljärt för mer än fem år sedan, utvidga sina informationskällor, öka finansieringen till mottagningscentrum och lokala och regionala myndigheter, samt öka de lokala och regionala myndigheternas tillgång till mottagningscentrumen. ReK:s yttrande Reform av det gemensamma europeiska asylsystemet, som antogs den 8 december 2016, fokuserade på en reform av Dublinförordningen, omfördelning av asylsökande, omvandling av Europeiska stödkontoret för asylfrågor samt stöd till lokala och regionala myndigheter.

• I yttrandet Partnerskapsram med tredjeländer för migration, utarbetat av Peter Bossman (SI–PES), välkomnar ReK kommissionens lansering av en partnerskapsram för migration i juni 2016 samt det därpå följande inrättandet av en europeisk extern investeringsplan. Den erbjuder villkorat stöd för så kallade hotspots på icke-europisk mark, med EU-organ som arbetar tillsammans med nationella myndigheter för att identifiera inkommande migranter, och utvecklingsfonder som kan användas till säkerhets- och gränsförvaltningsinsatser. Det stöder strategin med incitament för länder som hyser flyktingar, tar emot återsända irreguljära invandrare och samarbetar med EU. I yttrandets rekommendationer efterlyser ReK införandet av medfinansieringskrav i den externa investeringsplanen samt poängterar att "de lokala myndigheterna bör göras till partner i samtliga pelare inom den externa investeringsplanen", uppmuntrar samarbete mellan EU och diasporagrupper för att finansiera investeringar, uppmanar EU att göra investeringar för att "stärka den lokala kapacitetsuppbyggnaden", påpekar att tillgången till information för EU:s lokala och regionala myndigheter bör underlättas och efterlyser EU-finansiering till samarbeten mellan motsvarande organ i kommuner och regioner. Bland de 16 partnerländerna erinrar kommittén om följande länders särskilda betydelse: Libyen, Jordanien, Libanon, Tunisien och Niger.

ReK samarbetar med lokala och regionala myndigheter i EU:s östra och södra grannskap för att hantera migrationen genom politiska möten, politiska rekommendationer och utbyte av bästa praxis. Under ReK:s plenarsession besökte en grupp av libyska borgmästare och tjänstemän Bryssel och Mechelen som en del av ett studiebesök med fokus på finansiell förvaltning. Den 22–23 februari kommer ReK-ledamöter att träffa motparter från Mellanöstern och Nordafrika för diskussioner med fokus på migration och Libyen. I juli kommer ReK och Europeiska kommissionen gemensamt att anordna ett möte med lokala och regionala myndigheter i utvecklingsländer för att se över hur man kan utveckla samarbetet mellan motsvarande organ i kommuner och regioner för att hantera migrationen, mobilisera klimatåtgärder och främja ekonomisk utveckling.

Kontaktperson:
Andrew Gardner
Tfn +32 473843981
andrew.gardner@cor.europa.eu

Dela :
 
Relaterade nyheter

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/MICHAłOWO-HONOURED-WITH-MAYOR-PAWEł-ADAMOWICZ-AWARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/STRENGTHEN-LEGAL-SUPPORT-FOR-MIGRANTS-WORK-MORE-WITH-NON-EU-CITIES.ASPX

Michałowo och dess invånare hedras med Paweł Adamowicz-priset för flyktinghjälpen vid gränsen till Belarus
Michałowo och dess invånare hedras med Paweł Adamowicz-priset för flyktinghjälpen vid gränsen till Belarus
08.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EU-PROPOSALS-WELCOME-BOOST-LEGAL-MIGRATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/STRENGTHEN-LEGAL-SUPPORT-FOR-MIGRANTS-WORK-MORE-WITH-NON-EU-CITIES.ASPX

EU:s förslag utgör en välkommen satsning på laglig migration
EU:s förslag utgör en välkommen satsning på laglig migration
30.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/FOOD-CRISIS-EU-REGIONAL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/STRENGTHEN-LEGAL-SUPPORT-FOR-MIGRANTS-WORK-MORE-WITH-NON-EU-CITIES.ASPX

Livsmedelskrisen: EU:s regionala och lokala ledare efterlyser investeringar ‎ i lokal produktion för hållbara livsmedel till rimliga priser
Livsmedelskrisen: EU:s regionala och lokala ledare efterlyser investeringar ‎ i lokal produktion för hållbara livsmedel till rimliga priser
30.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/SCHENGEN-MIGRATION-RIGHTS-CRISES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/STRENGTHEN-LEGAL-SUPPORT-FOR-MIGRANTS-WORK-MORE-WITH-NON-EU-CITIES.ASPX

Schengen and migration rights should not be compromised in crises
Schengen and migration rights should not be compromised in crises
13.10.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/7TH-MEETING-EUROPEAN-MIGRATION-FORUM.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/STRENGTHEN-LEGAL-SUPPORT-FOR-MIGRANTS-WORK-MORE-WITH-NON-EU-CITIES.ASPX

Call for expression of interest: 7th meeting of the European Migration Forum
Call for expression of interest: 7th meeting of the European Migration Forum
20.07.2022