Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
Ordförande Karl-Heinz Lambertz håller det första årliga talet om "Tillståndet i Europeiska unionen: regionernas och städernas ståndpunkt"  

Europeiska regionkommitténs (ReK) ordförande Karl-Heinz Lambertz höll i dag det allra första talet om " Tillståndet i Europeiska unionen: regionernas och städernas ståndpunkt", som följdes av en debatt med Europeiska rådets ordförande Donald Tusk. Detta nya initiativ ska ses mot bakgrund av den pågående politiska debatten om EU:s framtid.

Ordförande Lambertz tal (EN) (FR), som hölls i Bryssel i dag inför ReK:s plenarförsamling – som består av lokalt och regionalt folkvalda företrädare från alla EU-medlemsstater – syftar till att beskriva den rådande situationen för städerna och regionerna i EU och blicka framåt mot de främsta utmaningarna under de kommande åren.

"Vid Europeiska regionkommittén ser vi EU underifrån, ur de vanliga människornas perspektiv, genom våra 350 lokalt och regionalt folkvalda företrädares ögon. Det är det perspektiv som vi vill förmedla" , sade ordförande Lambertz.

"EU intar en allt större plats i de lokala och regionala ledarnas arbete. De genomför större delen av EU:s lagstiftning. De bygger, medfinansierar och förvaltar EU-projekt. De diskuterar EU i sina myndigheter och med invånarna. Precis som EU-nivån påverkar den lokala och regionala nivån bör den lokala och regionala nivån till fullo kunna utöva sitt inflytande på EU-nivå" , framhöll han vidare.

Europeiska rådets ordförande Donald Tusk instämde i denna åsikt och betonade att "EU:s självförtroende och välbefinnande är beroende av livskraften i våra städer, regioner och kommuner" .

Huvudbudskap från 2017 års tal om tillståndet i regionerna:

Återknyta kontakten med medborgarna: "De lokalt och regionalt folkvalda företrädarnas engagemang belönas genom allmänhetens förtroende för de lokala och regionala myndigheterna, som är större än förtroendet för EU och dess medlemsstater i allmänhet. Detta är vi mycket stolta över, eftersom det innebär att våra städer och regioner utgör en förtroendefaktor i en union som ibland plågas av tvivel."

"Våra insatser måste vägledas av två principer: åtgärder på rätt nivå och dialog med EU-medborgarna [...]. Sedan mars 2016 har vi anordnat över 140 offentliga debatter i 95 regioner."

"Jag är fast övertygad om att det är genom att uppfylla medborgarnas förväntningar som misstron mot EU kommer att ersättas av en önskan om EU."

Sammanhållningspolitikens framtid: "Sammanhållningspolitiken ger ett avgörande bidrag grundat på solidaritet till att konsolidera EU och utgör den nödvändiga motvikten till reglerna för den inre marknaden. Dess framtid och EU:s framtid hänger samman."

"Minst tre av fyra EU-medborgare anser att EU:s regionala investeringar har positiva effekter för deras stad och region."

"Vi riktar två uppmaningar till rådet: sörj för en stark sammanhållningspolitik som omfattar alla regioner, och se till att anslagen till denna politik uppgår till minst en tredjedel av EU:s budget, såsom är fallet i dag."

EU:s budget och offentliga investeringar: "Ambitionen för EU måste backas upp med omfattande resurser för att vara trovärdig, särskilt genom att nya egna medel frigörs."

Migration: "Våra identiteter måste kommunicera på ett fredligt sätt och måste ständigt vara öppna mot omvärlden, snarare än att vara inåtvända."

"I Catania, i Aten, på de grekiska öarna och på många andra platser och i många andra länder har lokala och regionala tjänstemän organiserat mottagandet av tusentals migranter under mycket svåra omständigheter. [...] Med sitt mod och sin solidaritet är de ett lysande exempel på den europeiska andan."

Brexit: "Brexit är uttrycket för misslyckandet med en union som bygger på system med undantag [...]. Beslutet om brexit kommer att få allvarliga konsekvenser för de brittiska och europeiska lokalsamhällena."

Ett socialt Europa: "Trygghet måste också innebära social trygghet. Det finns fortfarande stora ekonomiska och sociala skillnader mellan européerna. En av fem européer lever i ett hushåll som befinner sig under fattigdomsgränsen eller i en situation präglad av social utestängning. [...] Européerna behöver en stark social modell som skyddar alla."

"Européerna behöver en stark social modell som skyddar alla. Låt oss aldrig glömma att EU har sin grund i utsikterna till ett bättre socialt skydd. Det är just det som är syftet med det sociala toppmötet i Göteborg den 17 november, där vår kommitté kommer att delta."

Miljö: "EU-medborgarnas säkerhet är också beroende av att miljön och den biologiska mångfalden skyddas. Även här är regionerna och städerna aktörer i främsta ledet, liksom de amerikanska delstater och städer som djärvt har beslutat att genomföra Parisavtalets mål trots Donald Trumps ansvarslösa hållning."

"Kampen mot klimatförändringarna är också en prioritering för oss. Vi har nyligen ingått partnerskap med det europeiska nätverket Klimatalliansen och det internationella nätverket Iclei."

Färdplan

Som ett led i sitt bidrag till debatten om EU:s framtid har ReK lanserat ett nedifrån och upp-initiativ kallat "Reflektioner om Europa" som består av medborgardialoger och stadshusdebatter där kommitténs 350 ledamöter och suppleanter deltar. Detta samråd kompletteras av en EU-omfattande webbenkät med en rad frågor om EU:s framtid i syfte att inhämta medborgarnas synpunkter. På denna grund kommer ReK att anta sin vision om EU:s framtid ur ett lokalt och regionalt perspektiv under första halvåret 2018. Kommittén kommer att anordna ett toppmöte för Europas regionala och lokala ledare under första kvartalet 2019.

Den 9 oktober lanserade Europeiska regionkommittén tillsammans med ledande sammanslutningar av städer och regioner i EU en europeisk koalition – #CohesionAlliance – som anser att man med hjälp av EU:s budget efter 2020 måste se till att sammanhållningspolitiken blir starkare, effektivare, synligare och tillgänglig för alla regioner i EU. Lokala och regionala ledare från hela Europa, samt ledamöter av Europaparlamentet och företrädare för det civila samhället och näringslivssammanslutningar, uppmanas att underteckna alliansens förklaring.

För information:

Från och med nu kommer ReK:s ordförande i oktober varje år att hålla sitt tal om "tillståndet i EU:s regioner" inför ReK:s plenarförsamling. Syftet är att beskriva den rådande situationen för EU:s städer och regioner och blicka framåt mot de främsta utmaningarna under de kommande åren. Talet ska också ses som en första reaktion från ReK:s sida på de viktigaste förslagen i kommissionens arbetsprogram. Talet följs av en debatt i plenarförsamlingen med ReK:s ledamöter och höga företrädare för EU.

Reaktionerna från ReK:s politiska grupper finns på deras respektive webbsidor.

• ReK:s webbplats om "Tillståndet i Europeiska unionen: regionernas och städernas ståndpunkt"

Donald Tusks anförande till Europeiska regionkommittén

• Följ oss: #SOTREG #EULocal

Fotogalleri på Flickr

Kontaktperson:
Nathalie Vandelle

Tfn +32 22822499

nathalie.vandelle@cor.europa.eu