Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
Särskilda anslag till kolregioner bör inte leda till att pengar avleds från regionalpolitiken  
Stöd från fonden för rättvis omställning bör kanaliseras genom sammanhållningsfondernas program

Kolproducerande regioner bör få pengar från Europeiska unionen som stöd för sin övergång från fossila bränslen, förklarade Europeiska regionkommittén den 9 oktober. EU:s ledamotsförsamling för lokala och regionala ledare insisterade dock på att stödet inte får ges på bekostnad av andra regioner.

I sin uppmaning uttrycker de lokala och regionala ledarna sitt stöd för särskilda åtgärder som ska hjälpa flera dussin regioner och försvarar EU:s budget för regional utveckling, ett område där vissa nationella ledare i EU vill se avsevärda nedskärningar. Europeiska kommissionen har föreslagit både nedskärningar i sammanhållningsmedlen för regional utveckling och en fond för rättvis omställning för kolregioner. Kommissionens tillträdande ordförande, Ursula von der Leyen , har inte förklarat hur fonden ska finansieras.

Europeiska regionkommitténs yttrande har utarbetats av Mark Speich (DE–EPP), statssekreterare med ansvar för federala frågor, Europafrågor och internationella frågor i den tyska delstaten Nordrhein-Westfalen.

Mark Speich förklarade: ”Klimatförändringarna är en utmaning för hela Europa. Omvandlingen i kolregionerna är ett viktigt bidrag till våra klimatmål. EU måste därför stödja de kolregioner som befinner sig i en övergångsfas. EU bör i nästa fleråriga budgetram ge ekonomiskt stöd för den socioekonomiska övergången i kolbrytningsregioner. För att stimulera nya investeringar måste regionerna också ha tillräckligt med manöverutrymme när det gäller de konkurrenspolitiska reglerna.”

Han fortsatte: ”Jag uppskattar det förslag som kommissionens tillträdande ordförande framfört om en fond för rättvis omställning. Syftet med denna fond måste vara att lindra strukturomvandlingens samhälleliga, socioekonomiska och miljömässiga konsekvenser i de europeiska kolregionerna. Denna fond skulle dock behöva finansieras ur ytterligare källor och inte ur det anslag som avsatts för de europeiska struktur- och investeringsfonderna. Finansieringen bör vara nära knuten till sammanhållningspolitiken. Denna tilläggsfinansiering skulle under de kommande sju åren sedan kunna användas för att förstärka programmen inom Europeiska regionala utvecklingsfonden och Europeiska socialfonden för dessa Nuts 2-regioner.

I rekommendationerna förklarar ReK att stödet från fonden för rättvis omställning bör kanaliseras genom sammanhållningsfondernas program. Kommittén betonar också att EU måste ge de nationella, regionala och lokala myndigheterna extra utrymme för att stödja de företag som påverkas av övergången från kol. ReK anser att EU:s regler om statligt stöd, som löper ut 2020, bör ses över för att ”se till att kolregionerna ges tillräcklig flexibilitet att fasa ut kolet på ett socialt och ekonomiskt hållbart sätt”.

Mark Speich förklarade: ”Stödet till nya socioekonomiska perspektiv i kolregionerna måste börja nu – det är för sent att agera när den ekonomiska situationen i kolregionerna har försämrats.”

Bland ReK:s 350 ledamöter finns det många företrädare från de 41 regioner i tolv medlemsstater (inklusive Förenade kungariket) som fortfarande har kolgruvor. ReK rekommenderade samarbete mellan dessa regioner – och mellan dessa och olika nationella och europeiska myndighetsnivåer – när de strävar efter att anpassa sina ekonomier, både för att undvika dubbelarbete och för att utbyta erfarenheter. I ReK:s rekommendationer identifieras extra yrkesutbildning, inrättande av tekniska universitet och utveckling av en innovationsvänlig miljö samt digitalisering som kritiska verktyg i arbetet med att diversifiera deras ekonomier.

I ReK:s yttrande betonas också de möjligheter som finns att utveckla dessa regioners starka sidor. Kommittén anser att man vid strukturomvandlingen i dessa regioner bör dra nytta av de befintliga industri- och energistrukturerna som en grund för utveckling, beakta de befintliga industriella aktörernas innovations- och investeringscykler och knyta an till industriella kluster, operativa färdigheter och forskningskapacitet.

Vid en högnivåkonferens som anordnades av ReK den 9 oktober – Kolregioner i övergång – deltog nationella ministrar och regionala ledare från 11 kolregioner i åtta medlemsstater, tillsammans med Günther Oettinger, ledamot av Europeiska kommissionen med ansvar för budget och personal.

Förslaget om att inrätta en fond för rättvis omställning är en viktig del av det program som lagts fram av Ursula von der Leyen, som kommer att bli Europeiska kommissionens ordförande den 1 november. Elisa Ferreira , tillträdande ledamot av Europeiska kommissionen med ansvar för sammanhållning och reformer, berättade den 2 oktober för Europaparlamentet att hon kommer att lägga fram ett förslag om fonden senast 100 dagar efter det att hon tillträtt sin tjänst. En annan av de första uppgifterna för den tillträdande kommissionen kommer att vara att uppnå en överenskommelse med EU:s medlemsstater och Europaparlamentet om EU:s budget för 2021–2027.

Utfasningen av kolindustrin förväntas leda till en stor förlust av arbetstillfällen i Bulgarien, Tjeckien, Tyskland, Polen, Rumänien, Spanien och Förenade kungariket, med uppsägningar även i Grekland, Slovakien och Slovenien. En studie visar att de två regioner där de sociala konsekvenserna kan visa sig bli störst är den grekiska regionen Västra Makedonien och den rumänska regionen Sydvästra Rumänien.

Kontaktperson:

Carmen Schmidle

Tfn +32 22822366

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Dela :