Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
Städerna och regionerna behöver Europeiska unionen – Europeiska unionen behöver sina städer och regioner  
ReK:s ordförande Karl-Heinz Lambertz höll sitt anförande om ”Tillståndet i Europeiska unionen: regionernas och städernas ståndpunkt” #SOTREG

Europeiska regionkommitténs (ReK) ordförande, Karl-Heinz Lambertz, höll på tisdag sitt andra anförande om ”Tillståndet i Europeiska unionen: regionernas och städernas ståndpunkt” , under en debatt med Europaparlamentets talman Antonio Tajani. I anförandet som hölls under ReK:s plenarsession i  Bryssel framhölls att EU inte bara behöver ”ställa om klockan, utan också behöver en ny riktning och metod”, där regionerna och städerna får mer att säga till om när det gäller EU:s framtid.

Under sitt anförande efterlyste ordförande Lambertz en mer kraftfull EU-finansiering och ett större inflytande för regioner och städer på EU:s beslutsfattande, och betonade att ”EU blir svagare om städerna och regionerna blir svagare. Detta får inte bli en del av vår framtidsplan. Tvärtom – genom att stärka våra städer och regioner stärker vi vår union”.

Europaparlamentets talman Antonio Tajani underströk i debatten att ”Europaparlamentet och Europeiska regionkommittén sammanför de personer som valts av medborgare på europeisk, lokal och regional nivå, om än på olika sätt. Stärkta av detta privilegium måste vi samarbeta för att ge våra medborgare konkreta svar och för att tillsammans med dem utforma ett effektivare och rättvisare EU, som kan företräda dem på ett bättre sätt.”

Huvudbudskap från 2018 års anförande om ”Tillståndet i Europeiska unionen: regionernas och städernas ståndpunkt” :

Om EU:s budget: ”Det sunda förnuftet säger oss att vi inte kan göra mer med mindre, oavsett om vi talar om sammanhållning, den gemensamma jordbrukspolitiken eller någon annan politik, särskilt med tanke på att EU:s budget redan är otillräcklig”.

Om EU:s sammanhållningspolitik: ”Sammanhållningen gäller oss alla. Ett tecken på detta är att 8 000 personer eller organisationer nu har undertecknat sammanhållningsalliansens deklaration, vilket innebär att den nu omfattar nästan hela EU. Sammanhållningspolitiken stöder regionernas och städernas utveckling. Den är en framtidspolitik, som syftar till att bemöta vår tids stora utmaningar, samtidigt som den tillgodoser vardagsbehoven. De lokala och regionala förtroendevaldas kamp för att bevara unionens sammanhållning fortsätter ”.

Om migration: ”Varje dag kämpar våra städer för att upprätthålla samexistensen i Europa. Medan man i rådet talar i det oändliga om ”migration” hör jag på gräsrotsnivå mycket oftare ordet ”integration”... I samarbete med kommissionen kommer vi att inleda en kampanj för att belysa de integrationsprojekt som genomförs i våra städer och regioner”.

Om medborgardialoger: ”Vi behöver få verklig återkoppling om EU:s politik. Det räcker inte att lyssna. Medborgardialoger måste anordnas och det måste ske en uppföljning för att förbättra EU:s åtgärder på specifika områden... Det är därför jag har föreslagit för Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs ordförande att vi ska samarbeta för att utforma en permanent EU-mekanism för medborgardialoger ”.

Om sociala rättigheter: "Kanske behöver EU ställa om sin klocka: men framför allt behöver vi byta riktning... Sociala rättigheter måste få samma erkännande som ekonomiska rättigheter . Om vi ska kunna göra EU starkare måste vi först hjälpa dem som behöver det mest”.

Om subsidiaritet: ” Vi bör vägledas av principen ”mer Europa där det behövs mer" och "mindre Europa där det inte behövs så mycket". Subsidiaritet betyder också en stark union som använder sina lokala och regionala myndigheter för att komma närmare medborgarna… Och vi kommer att tillämpa våra idéer genom att inrätta ett nytt pilotnätverk med regionala nav för att stödja granskningen av politikens genomförande”.

ReK:s rekommendationer om hur man ska återuppbygga förtroendet för EU

Plenardebatten följdes av antagandet av ReK:s yttrande om ” Reflektioner om Europa: de lokala och regionala myndigheternas synpunkter på hur man ska återuppbygga förtroendet för EU ”, på begäran av Europeiska rådets ordförande Donald Tusk. Rapporten är resultatet av en omfattande och två år lång dialog som inleddes i mars 2016 – kampanjen ” Reflektioner om Europa ” – som nått ut till mer än 40 000 medborgare och 110 lokala och regionala myndigheter. Kampanjen har främst bestått av medborgardialoger och stadshusdebatter som anordnats på lokal nivå på ReK-ledamöternas initiativ. Den sammantagna återkopplingen, som kompletterats av en EU-omfattande webbenkät och ett samråd med städer och regioner, ligger till grund för det yttrande som har utarbetats under ledning av ordförande Lambertz och förste vice ordförande Markku Markkula .

I yttrandet belyses de viktigaste resultaten från kampanjen:

Vad medborgarna sade till oss: De vill ha ett EU-projekt som bygger på solidaritet, sammanhållning och närhet

80 % av medborgarna uttryckte en önskan om mer EU-solidaritet.

Människor litar mer på sina lokala och regionala företrädare än på politiker på EU-nivå och nationell nivå.

Många betonade sitt avstånd till EU-politiken och EU-institutionerna, och känner sig frustrerade med EU, eftersom unionen ofta uppfattas som alltför avlägsen och inte tillförlitlig.

Vad regionerna och städerna sade till oss: de måste delta fullt ut i utformningen av EU:s politik

De lokala och regionala myndigheternas roll måste få ett större erkännande, både när det gäller det dagliga beslutsfattandet på EU-nivå och i framtida justeringar av EU:s fördrag – där ReK bör företrädas med fulla rättigheter i en eventuell framtida konvention.

Att underlätta medborgarnas deltagande i EU-politiken och inrätta en permanent dialog med medborgarna efter 2019

Bara om man tydligt visar på EU-åtgärdernas mervärde kommer unionen att åtnjuta större förtroende och få ökad trovärdighet.

Kontakterna med medborgarna får inte begränsas till perioderna strax före valen till Europaparlamentet.

Inför valet till Europaparlamentet kommer ReK att föreslå att det inrättas ett permanent och strukturerat system för dialog mellan medborgarna och EU:s politiker och institutioner, där de lokala och regionala myndigheterna deltar genom ReK.

8:e europeiska toppmötet för regioner och städer

Som ett ytterligare bidrag till den pågående politiska debatten om Europeiska unionens framtid efter brexit meddelade ordföranden också att ReK:s 8:e europeiska toppmöte för regioner och städer kommer att hållas den 14–15 mars 2019 i Bukarest. Toppmötet kommer nästa år att vara den största politiska sammankomsten för borgmästare, regionpresidenter och lokala ledare från hela Europa, där fler än 800 personer väntas delta, däribland framstående ledare för EU-institutionerna.

För information:

I oktober varje år håller ReK:s ordförande sitt anförande om ” Tillståndet i Europeiska unionen” vid ReK:s plenarsession . Syftet är att beskriva den rådande situationen för EU:s städer och regioner och blicka framåt mot de främsta utmaningarna under de kommande åren. Anförandet ska också ses som ReK:s inledande reaktion på förslagen i kommissionens arbetsprogram som presenteras genom kommissionsordförandens anförande om ”Tillståndet i unionen”. Anförandet följs av en debatt i plenarförsamlingen med alla ReK-ledamöter och höga EU-företrädare.

Mer information:

ReK:s webbplats om ” Tillståndet i Europeiska unionen: regionernas och städernas ståndpunkt

Följ oss på Twitter med hjälp av #SOTREG och #EULocal

ReK:s webbplats om kampanjen EU:s framtid

Broschyr om ” Kampanjen EU:s framtid i ett nötskal

Fotogalleri på Flickr

Presskontakt:
Nathalie Vandelle │ nathalie.vandelle@cor.europa.eu │ Tfn +32 (0)2 2822499

Dela :
 
Relaterade nyheter

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL-WORKING-GROUP-ON-MULTIGOVERNANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/SOTREG.ASPX

Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/A-MORE-RESILIENT-INCLUSIVE-AND-DEMOCRATIC-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/SOTREG.ASPX

A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
26.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/SOTREG.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/ZELENSKYY-PLENARY-MAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/SOTREG.ASPX

President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
25.05.2023