Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
EU:s nya handlingsplan för naturvårdsdirektiven stöder regionernas arbete med att skydda biologisk mångfald och främja socioekonomisk tillväxt  

I nära samarbete med EU:s församling av lokala och regionala ledare antog EU-kommissionen idag en handlingsplan för att förbättra genomförandet av EU:s fågel- och habitatdirektiv – även kallade naturvårdsdirektiven. Planen syftar till "att hjälpa regionerna att försvara den biologiska mångfalden och dra ekonomisk nytta av naturskydd". De lokala och regionala myndigheterna har välkomnat detta interinstitutionella samarbete som de hoppas kommer att vara vägledande för andra områden där städer och regioner har stora befogenheter som är fallet för EU:s miljölagstiftning.

" De lokala och regionala myndigheterna står i främsta linjen när det gäller att bevara vår natur och skydda vår biologiska mångfald. Det är därför som vår kommitté aktivt har samarbetat med EU-kommissionärernas projektteam för att utarbeta handlingsplanen. Den är ett steg i rätt riktning och i egenskap av den politiska EU-församling som företräder städer och regioner kommer vi att stödja dess genomförande och aktivt involvera lokala och regionala myndigheter som en del av våra ansträngningar att nå 2020 års mål för biologisk mångfald ", sade Karl-Heinz Lambertz , förste vice ordförande för Europeiska regionkommittén (ReK).

ReK är direkt delaktigt i 4 av planens 15 åtgärder:

Åtgärd 1 : Utveckling av förfaranden för tillstånd för anläggningar, artskydd och vägledning samt integrering av ekosystem i beslutsprocesser.

Åtgärd 6 : Sammanförande av biogeografiska regioner för att ta itu med gemensamma problem.

Åtgärd 13 : Stöd till kunskapsöverföring och delaktighet för lokala och regionala myndigheter genom en gemensam plattform - i linje med ReK:s/kommissionens befintliga tekniska plattform för miljösamarbete.

Åtgärd 14 : Stöd till erkännande av god förvaltning av Natura 2000-områden och information om naturvårdsdirektiven på relevanta forum, tillhandahållande av ny teknik och kontaktarbete samt förstärkning av kopplingen mellan natur- och kulturarv, inte minst inom ramen för 2018 som det europeiska kulturarvsåret.

Den nyligen offentliggjorda handlingsplanen innehåller 4 prioriteringar och sammanlagt 15 konkreta åtgärder som ska utföras senast 2019.

Karmenu Vella , kommissionär med ansvar för miljö-, havs- och fiskerifrågor, sade: " I handlingsplanen fastställs ambitiösa förbättringar vad gäller genomförandet av naturvårdsdirektiven. Det bästa sättet att skydda kommande generationer är att engagera unga människor. Det är just det som vår nya europeiska solidaritetskår gör. Medlemsstaternas lokala och regionala myndigheter kan visa vägen vad gäller genomförandet av denna och andra strategier som är nödvändiga för att skydda vårt naturarv ".

Naturvårdsdirektiven är hörnstenen i EU:s naturskyddslagstiftning och skyddar cirka 2 000 av Europas mest utsatta arter och livsmiljöer. Genom direktiven inrättades Natura 2000, världens största samordnade nät av skyddade områden. Det omfattar 24 % av EU:s land- och havsområde och bidrar med mellan 1,7 och 2,5 % av EU:s BNP. Kostnaden av att genomföra Natura 2000 har beräknats till 5,8 miljarder euro per år, medan den årliga vinsten beräknas till 200–300 miljarder euro.

Direktiven har genomgått en tvåårig kontroll av ändamålsenligheten där man bedömt deras ändamålsenlighet, effektivitet, samstämmighet, relevans och mervärde. Europeiska kommissionen reagerade positivt på ReK:s uppmaning om att utarbeta en handlingsplan i stället för att revidera lagstiftningen (yttrande av föredraganden Roby Biwer (LU–PES), ledamot av kommunfullmäktige i Bettembourg, december 2015). ReK bidrar för närvarande till granskningen av genomförandet av miljölagstiftningen i fråga om andra direktiv via ett yttrande som håller på att utarbetas av Andrew Cooper (UK–EA), ledamot av Kirklees Council, och som ska antas i oktober 2017.

Mer information

Pressmeddelande från Europeiska kommissionen: Ny handlingsplan för att hjälpa regionerna att försvara den biologiska mångfalden och dra ekonomisk nytta av naturskydd

En handlingsplan för naturen, människorna och ekonomin

Konferens: "En EU-handlingsplan för naturen, människorna och ekonomin" – Europeiska regionkommittén, Bryssel, 6 juni 2017

Kontaktperson:

David Crous

+32 (0) 470881037
david.crous@cor.europa.eu

Dela :