Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
Små och medelstora företag behöver mer EU-stöd för att konkurrera på de globala marknaderna  
En ny EU-strategi för småföretag bör stödjas genom extra finansiering, kapacitetsuppbyggnadsprogram och ett bredare partnerskap med lokala myndigheter.

Småföretagen behöver bredare och mer långsiktiga åtgärder från EU för att hjälpa dem att expandera sin verksamhet, få tillgång till offentliga upphandlingar och dra större nytta av den inre marknaden. Det menar Europeiska regionkommittén i en rad rekommendationer avsedda att bidra till en strategi som planeras av kommissionens tillträdande ordförande.

Förslagen från EU:s ledamotsförsamling för lokala och regionala politiker, som antogs den 8 oktober, omfattar en anpassning av definitionen av små och medelstora företag, förenklad tillgång till mer EU-finansiering och en företagsvänlig partnerskapsmodell där större hänsyn tas till den lokala och regionala dimensionen.

Yttrandet – med titeln Bidrag från regioner och städer till en ny ram för EU:s politik för små och medelstora företag – bygger vidare på en resolution som antogs i juni 2019 och där ReK uppmanade den nya kommissionen, som bör tillträda i november, att ”öka de små och medelstora företagens kapacitet till innovation, verka över gränserna och anpassa sig till nya ekonomiska modeller” och att ”ta större hänsyn till de små och medelstora företagen i EU:s beslutsfattande”. Rekommendationerna utarbetades av Tadeusz Truskolaski (PL–EA), borgmästare i den polska staden Białystok och f.d. ekonom, som har skrivit två tidigare yttranden om EU:s stöd till småföretag.

Tadeusz Truskolaski sade följande: ”EU:s tio år gamla småföretagsakt var ett genombrott, och den avgående kommissionen har gjort vissa betydande bidrag, bl.a. genom att göra det lättare för små och medelstora företag att få tillgång till offentliga penningmarknader och se till att det finns en stark lokal och regional dimension i Enterprise Europe Network . Men vi måste fylla de återstående luckorna och hantera nya utvecklingstendenser, bl.a. de allt större förväntningarna när det gäller småföretagens roll i övergången till en socialt och miljömässigt hållbar ekonomi. På det hela taget är den inre marknaden en framgångssaga för EU, men vi befinner oss långt ifrån en inre marknad som verkligen fungerar för små och medelstora företag. Jag är därför mycket glad att kommissionens tillträdande ordförande Ursula von der Leyen har föreslagit en ny strategi för små och medelstora företag, med större fokus på små och medelstora företags digitalisering.”

Han fortsatte: ”För närvarande ser vi en ekonomisk polarisering av EU:s regioner, eftersom större företag – många av dem koncentrerade till nationella ekonomiska centrum – växer snabbare än småföretag. Att stärka politiken för små och medelstora företag kommer därför att hjälpa den europeiska ekonomin att bli mer socialt rättvis och inkluderande. De lokala och regionala myndigheterna, de små och medelstora företagen och deras sammanslutningar bör spela en mer aktiv roll i utformningen och samordningen av EU:s politik. Detta återspeglar behovet, enligt vår mening, av att prioritera lokalt och regionalt tänkande, där ett nationellt och internationellt fokus kommer senare. På det hela taget bör vi hjälpa småföretag att expandera och innovera från det att de ger sig in på den lokala marknaden tills de ger sig ut på den globala marknaden.”

I ReK:s yttrande efterlyser man en ökning av finansieringen av EU:s inremarknadsprogram . ”EU:s investeringar i småföretag – och mer generellt i fullbordandet av den inre marknaden – ger en stor ekonomisk och social avkastning för regionerna i hela EU”, sade Tadeusz Truskolaski, ”och småföretag är dessutom centrala aktörer i framväxten av en cirkulär ekonomi i Europa”. Han tillade att i hans region i östra Polen finns det kluster av konkurrenskraftiga och innovativa företag som är aktiva inom tillverkning av medicinsk utrustning, textilier och programvara och som har dragit nytta av EU:s hjälp.

Utöver att efterlysa en större budget för att utveckla den inre marknaden anser ReK att EU:s struktur- och investeringsfonder bör skräddarsys för att stödja små och medelstora företag och mikroföretagande genom en rad olika program. Kommittén uppmanar kommissionen att effektivisera de små och medelstora företagens tillgång till EU-medel och utveckla program som bidrar till att bygga upp kapaciteten att stödja ett företagsvänligt klimat.

ReK förespråkar också en översyn av den definition av ”små och medelstora företag” som för närvarande används på EU-nivå till förmån för medelstora företag (företag som sysselsätter upp till 500 personer). Kommissionen menar att medelstora företag ”till sin struktur i hög grad” är jämförbara med små och medelstora företag (företag med färre än 250 anställda) men ”ändå inte åtnjuter någon förmånsbehandling jämfört med stora företag”.

I yttrandet konstateras att småföretag i EU är tveksamma till handel över gränserna och till att lämna anbud vid offentlig upphandling, och det föreslås därför att bonuspoäng för företag med lokalt och regionalt ursprung skulle kunna uppmuntra till fler anbud från småföretag. Den 9 oktober ägnade ReK ett separat yttrande åt offentlig upphandling. Det yttrandet, av Thomas Habermann (DE–EPP), byggde på återkoppling från ett nätverk av 36 EU-regioner , från Alentejo i Portugal till Masovien i Polen.

I den nya kommissionen förväntas för närvarande politiken för små och medelstora företag vila på tre personer: Margrethe Vestager, verkställande vice ordförande för ett Europa rustat för den digitala tidsåldern och kommissionsledamot med ansvar för konkurrens, Valdas Dombrovskis, verkställande vice ordförande för en ekonomi för människor och kommissionsledamot med ansvar för finansiella tjänster, samt Sylvie Goulard, kommissionsledamot med ansvar för inre marknaden.

Kontaktperson:

Andrew Gardner

Tfn +32 473843981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Dela :
 
Relaterade nyheter

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/SMES-NEED-MORE-EU-SUPPORT-TO-COMPETE-ON-GLOBAL-MARKETS.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-MEETS-COMMISSION-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN-AHEAD-OF-PLENARY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/SMES-NEED-MORE-EU-SUPPORT-TO-COMPETE-ON-GLOBAL-MARKETS.ASPX

President Cordeiro meets Commission President von der Leyen ahead of plenary debates on EU budget, green transition, and entrepreneurship
President Cordeiro meets Commission President von der Leyen ahead of plenary debates on EU budget, green transition, and entrepreneurship
03.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/SIBIU-REGIONS-CITIES-NEW-JOURNEY-SHAPING-THE-FUTURE-OF-COHESION-POLICY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/SMES-NEED-MORE-EU-SUPPORT-TO-COMPETE-ON-GLOBAL-MARKETS.ASPX

In Sibiu, regions and cities start the journey to shaping the future of Cohesion Policy
In Sibiu, regions and cities start the journey to shaping the future of Cohesion Policy
23.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EU-FISCAL-REFORM-MUST-BOOST-LOCAL-PUBLIC-INVESTMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/SMES-NEED-MORE-EU-SUPPORT-TO-COMPETE-ON-GLOBAL-MARKETS.ASPX

EU fiscal reform must boost local public investment
EU fiscal reform must boost local public investment
07.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/SME-PROOF-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/SMES-NEED-MORE-EU-SUPPORT-TO-COMPETE-ON-GLOBAL-MARKETS.ASPX

Regions and cities call for simplified, SME-proof EU regulatory framework
Regions and cities call for simplified, SME-proof EU regulatory framework
03.04.2023