Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
Det sociala Europa och demografiska förändringar är högprioriterade frågor ‎ för SEDEC-utskottet under 2020  

Europeiska regionkommitténs SEDEC-utskott inledde sin nya mandatperiod med en diskussion om Europeiska kommissionens initiativ för att stärka Europeiska unionens sociala dimension. Vid sammanträdet den 24 februari antog medlemmarna också ett yttrande där de med kraft uppmanar till man ska ta itu med de demografiska utmaningarna på alla förvaltningsnivåer och inom alla EU:s politikområden. Dessa två frågor hör till topprioriteringarna i SEDEC-utskottets arbetsprogram för 2020 .

Kommissionen offentliggjorde i januari meddelandet ” Ett starkt socialt Europa för rättvisa omställningar ”, där den anger den allmänna ramen för kommande lagstiftningsinitiativ på det socialpolitiska området, t.ex. sådana som rör rättvisa minimilöner, ett europeiskt system för arbetslöshetsåterförsäkring och en förnyad ungdomsgaranti. Joost  Korte , generaldirektör för sysselsättning och socialpolitik vid kommissionen, underströk behovet av att reagera på de snabba förändringar som orsakas av klimatförändringarna och digitaliseringen, liksom den demografiska utvecklingen (avfolkning) och globaliseringens effekter. Han tog också upp frågan om plattformsarbetstagares status.

Anne Karjalainen (FI–PES), ledamot av stadsfullmäktige i Kervo, som tidigare i februari valdes till ordförande för SEDEC-utskottet i samband att ReK:s nya femåriga mandatperiod inleddes, konstaterade att ”genomförandet av den europeiska pelaren för sociala rättigheter innebär att man ser till att alla människor omfattas av en anständig levnadsstandard, att fler människor kommer i arbete och att arbetstillfällena är av god kvalitet. Det innebär också att man vidtar lämpliga åtgärder för att minska fattigdomen, skydda ungdomar och garantera lika möjligheter för alla. Regionerna och städerna ställer sig bakom dessa målsättningar och betonar att man bättre måste följa dessa frågor på lokal och regional nivå för att utforma en effektiv politik”.

Senare i år kommer kommissionen att offentliggöra en ny rapport om effekterna av demografiska förändringar och en grönbok om åldrande. I ReK:s utkast till yttrande om ” Demografiska förändringar: förslag om hur deras negativa effekter i EU:s regioner ska mätas och lösas ” varnar kommittén för att Europas åldrande befolkning, låga födelsetal och en alltmer ojämlik fördelning av befolkningen kräver ett samordnat politiskt svar på alla förvaltningsnivåer och inom alla EU:s politikområden. De rekommendationer som utarbetats av föredraganden János Ádám Karácsony (HU–EPP), ledamot av kommunfullmäktige i Tahitótfalu, kommer att antas vid ReK:s nästa plenarsession den
25–26 mars.

SEDEC-utskottet håller dessutom på att utarbeta yttranden om den regionala resultattavlan för innovation , som innehåller en jämförande bedömning av forsknings- och innovationsresultaten i hela EU , samt kommissionens nyligen offentliggjorda Vitbok om artificiell intelligens . Föredragandena för dessa yttranden är Mikel Irujo (ES–EA), generaldirektör med ansvar för yttre åtgärder vid regeringskansliet i Navarra, respektive Guido Rink (NL–PES), ledamot av kommunfullmäktige i Emmen.

SEDEC-utskottet är ReK:s utskott för socialpolitik, sysselsättning, utbildning, forskning och kultur. Det är ett av ReK:s sex tematiska utskott.

Kontakt:

pressecdr@cor.europa.eu

Dela :
 
Relaterade nyheter

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/SEDEC-SOCIAL-EUROPE-AND-DEMOGRAPHIC-CHANGE.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/DEPOPULATION-AND-BRAIN-DRAIN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/SEDEC-SOCIAL-EUROPE-AND-DEMOGRAPHIC-CHANGE.ASPX

Depopulation and brain drain: It's time to act, local leaders say
Depopulation and brain drain: It's time to act, local leaders say
15.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CLEAR-RULES-DATA-SHARING-FAIR-SHORT-TERM-RENTAL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/SEDEC-SOCIAL-EUROPE-AND-DEMOGRAPHIC-CHANGE.ASPX

Tourism: clear rules and data sharing are the only way to ensure a fair short-term rental market in Europe
Tourism: clear rules and data sharing are the only way to ensure a fair short-term rental market in Europe
15.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CP30-THE-DANGER-OF-A-TALENT-TRAP.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/SEDEC-SOCIAL-EUROPE-AND-DEMOGRAPHIC-CHANGE.ASPX

EU's regions: the danger of a talent trap
EU's regions: the danger of a talent trap
13.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/SEDEC_17_FEBRUARY_2023_JOINT_ACTION_PLAN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/SEDEC-SOCIAL-EUROPE-AND-DEMOGRAPHIC-CHANGE.ASPX

2nd year of the Joint Action Plan: Regions and cities strengthen ties with the European Commission
2nd year of the Joint Action Plan: Regions and cities strengthen ties with the European Commission
17.02.2023