Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
Ett skyddsnät för våra medborgare i kampen mot covid-19-krisen  

Med över 11 miljoner smittade och mer än 270 000 dödsfall i Europa har pandemin visat på den viktiga roll som alla myndigheter på regional och lokal nivå har när det gäller att tillhandahålla offentliga tjänster som är så medborgarnära som möjligt. De ansvarar för alla nödvändiga sanitära åtgärder på lokal nivå vad gäller till exempel karantän och smittspårning.

André Viola (FR–PES) , ordförande för CEPLI (den europeiska sammanslutningen av lokala myndigheter på mellannivå) och ledamot av Europeiska regionkommittén (ReK), framhöll i sitt öppningsanförande under konferensen ”Lokala myndigheter på mellannivå: ett skyddsnät för våra medborgare i den globala kampen mot covid-19-krisen” att

”Våra områden är direkt påverkade av socioekonomiska, miljömässiga, generationsrelaterade och demografiska förändringar som stör den hållbara utvecklingen i våra samhällen. Covid-19-krisen har brutit ut i en tid då vi redan står inför dessa svåra utmaningar. De befogenheter som har anförtrotts de lokala myndigheterna på mellannivå innebär att vi står i direkt kontakt med våra medborgare i arbetet med att mildra denna ekonomiska och sociala inverkan. Låt oss inte glömma att EU utan sina myndigheter på lokal, mellanliggande och regional nivå skulle vara ett EU utan medborgare, lokalsamhällen och regioner – ett urholkat projekt som saknar framtid.”

I egenskap av Europas största sammanslutning av lokala myndigheter på mellannivå – län, provinser, departement och liknande lokala myndigheter – uppmanar vi EU:s medlemsstater och institutioner att

1. samordna åtgärderna i hela EU och se till att tillräckligt ekonomiskt och sanitärt stöd ges till lokala och regionala myndigheter i kampen mot covid-19,

2. ge lokala myndigheter på mellannivå direkt tillgång till de nya finansieringsmöjligheterna inom ramen för Next Generation EU för att mildra coronakrisens negativa socioekonomiska effekter,

3. tillsammans med ReK involvera de lokala myndigheterna på mellannivå i de kommande förhandlingarna om EU:s hälsounion och i konferensen om Europas framtid.

Regionkommitténs ordförande Apostolos Tzitzikostas betonade under konferensen att ” regionpresidenterna och de lokala ledarna i Europas alla städer, provinser och län är de anonyma hjältarna som skyddar våra liv och ekonomier. De är i akut behov av investeringar: en försenad överenskommelse vad gäller EU:s budget och återhämtningsplaner sätter människors liv och unionen på spel. Så låt oss inte göra misstaget att anta en återhämtningsplan som endast tillgodoser nationella behov – en sådan plan är dömd att misslyckas. De regionala och lokala myndigheterna står för hälften av de offentliga investeringarna och en tredjedel av de offentliga utgifterna i EU och måste anpassa dem efter samhällenas faktiska behov .”

Manuel Baltar , ordförande för Partenalia, provinsordförande i Ourense och vice ordförande för CEPLI, Spanien, konstaterade att ”covid-19-krisen ännu en gång visar att det är provinserna som skapar struktur i våra territorier och som har störst möjlighet att mildra effekterna av stora ekonomiska, sociala och hälsomässiga chocker och stödja medborgarna i sådana svåra tider, bland annat genom direkt ekonomiskt stöd till egenföretagare, offentliga byggnader som står till förfogande för vårdpersonal, styrgrupper som kan säkra en effektiv återhämtning och daglig information till medborgarna .”

ReK-ledamoten Luca Menesini (IT–PES) påpekade att ”de italienska provinserna varit delaktiga i krishanteringen under covid-19-pandemin. Under 2020 har den budget som provinserna avsatt för investeringar ökat med 14 % jämfört med förra året, vilket utgör ett betydande bidrag till återhämtningen. Krisen ger oss tillfälle att överväga en ny utvecklingsmodell som är förenlig med EU:s riktlinjer. Det är viktigt att de lokala myndigheterna har en nyckelroll i den modellen .”

”Coronakrisen visar återigen hur viktigt det är att vi möter de utmaningar som Europa står inför tillsammans, på ett samordnat sätt. Att i detta läge isolera sig och hävda att hotet kommer utifrån är fel väg att gå och sänder en farlig signal. Det vi behöver är sammanhållning och solidaritet. Det gläder mig att många människor de senaste månaderna har visat sin vilja att hjälpa varandra. Det som fungerar i liten skala måste också kunna tillämpas i större skala: endast som ett enat Europa kan vi övervinna dagens kriser ”, menade Hauke Jagau , regionpresident i Hannover och talesperson för Deutscher Landkreistag (de tyska förvaltningsdistriktens förbund), Tyskland.

Serge Hustache , provinsordförande i Hainaut och ordförande för APW (sammanslutningen av vallonska provinser), tillade att ”provinserna har hanterat de stora utmaningar som de ställts inför, och som ofta saknat tidigare motstycke. Genom att visa öppenhet och solidaritet har de stått enade med andra institutionella aktörer i kampen mot den rådande krisen.”

Andrzej Plonka , distriktsordförande i Bielsko Biala och ordförande för ZPP (sammanslutningen av polska distrikt), Polen, framhöll att ”de internationella organisationernas, regeringarnas och läkemedelsföretagens insatser är avgörande för hanteringen av pandemier på global nivå. När det gäller den effektiva hanteringen av dessa pandemier är det emellertid de lokala myndigheterna på mellannivå som i praktiken genomför de nödvändiga åtgärderna, detta på grund av uppgiftens lokala och regionala karaktär. I många länder ansvarar de lokala myndigheterna på mellannivå även för sjukhusen och för viktiga delar av krishanteringssystemet. Detta har blivit tydligt under dagens CEPLI-möte.

Alin-Adrian Nica , ordförande för distriktsfullmäktige i Timis och ReK-ledamot under perioden 2007–2020, Rumänien, konstaterade att ”pandemin har påskyndat digitaliseringen, föranlett en omprövning av EU:s solidaritetspolitik och finansiering och visat på behovet av tillräckliga medel för återhämtning och en överföring av befogenheter till lokala myndigheter på mellannivå, som utgör ett beprövat skyddsnät för medborgarna i kristider. Om vi inte utnyttjar de möjligheter som detta innebär har vi inte lärt oss något!

Jan Olbrycht , ledamot av Europaparlamentet och medföredragande för den fleråriga budgetramen 2021–2027, vidhöll att ”den ekonomiska och sociala skada som coronaviruspandemin har förorsakat kräver snabba insatser i form av ekonomiskt stöd. Återhämtningsplanen är därför högst avgörande för att motverka krisens effekter. Eventuella förseningar när det gäller antagandet av EU:s återhämtningspaket kan få mycket allvarliga konsekvenser för ekonomins återhämtning under krisen. Det är viktigt att understryka att det kommer att finnas ett särskilt stort behov av medel för ekonomisk återhämtning hos de lokala och regionala myndigheterna, som står i främsta ledet i kampen mot pandemin.

CEPLI är den första europeiska grupperingen av nationella sammanslutningar och företräder 1 167 lokala myndigheter på mellannivå i sex europeiska länder (Belgien, Bulgarien, Frankrike, Tyskland, Polen och Rumänien) och två europeiska nätverk av lokala myndigheter på mellannivå, Arco Latino och Partenalia.

CEPLI bildades 2008 i samband med Romfördragets 50-årsjubileum som ett samarbetsnätverk för lokala myndigheter på mellannivå i Europa och arbetar för att öka dessa myndigheters deltagande i EU:s beslutsprocess, företräda deras intressen på EU-nivå, etablera ett permanent utbyte av information och god praxis mellan lokalsamhällen, stärka samstämmigheten och synligheten hos deras insatser runt om i Europa och underlätta gemensamma samarbetsprojekt.

Kontaktperson:

PressCdR@cor.europa.eu

Dela :
 
Relaterade nyheter

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/SEDEC-MEETING-21-JUNE-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/SAFETY-NET-FOR-CITIZENS.ASPX

SEDEC members discuss mentoring, gender-based violence, children's rights, and European sports model
SEDEC members discuss mentoring, gender-based violence, children's rights, and European sports model
22.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EUROPE-UPCOMING-CHALLENGES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/SAFETY-NET-FOR-CITIZENS.ASPX

Europe and its regions need a prospering social economy to face upcoming challenges
Europe and its regions need a prospering social economy to face upcoming challenges
10.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/SEDEC-12-DECEMBER-EUROPEAN-CARE-STRATEGY-ADEQUATE-MINIMUM-INCOME-AND-SOCIAL-ECONOMY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/SAFETY-NET-FOR-CITIZENS.ASPX

SEDEC adopts opinions on European care strategy, adequate minimum income and social economy
SEDEC adopts opinions on European care strategy, adequate minimum income and social economy
13.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/AG-ARLEM.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/SAFETY-NET-FOR-CITIZENS.ASPX

ARLEM at the 5th UfM Ministerial Conference on Strengthening the Role of Women in Society
ARLEM at the 5th UfM Ministerial Conference on Strengthening the Role of Women in Society
27.10.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/SEDEC-1-APRIL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/SAFETY-NET-FOR-CITIZENS.ASPX

Local and regional authorities urge EU to integrate Ukrainian refugees into European society
Local and regional authorities urge EU to integrate Ukrainian refugees into European society
04.04.2022