Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
Brådskande behov av en agenda för landsbygdsområden i efterdyningarna av covidkrisen  

Europeiska regionkommittén (ReK) och Europaparlamentets tvärpolitiska grupp för landsbygdsområden, bergsområden och avlägsna områden samt smarta byar anordnade den 27 november en konferens i Bryssel, med stöd av den internationella sammanslutningen R.E.D. (lantlighet-miljö-utveckling) och Euromontana , för att diskutera landsbygdsområdenas särskilda behov efter 2020.

Efter en presentation av konceptet långsiktig vision för landsbygdsområden som hölls av Dubravka Šuica , kommissionens vice ordförande med ansvar för demokrati och demografi, framhöll Franc Bogovič , ledamot av Europaparlamentet och medordförande för den tvärpolitiska gruppen för landsbygdsområden, bergsområden och avlägsna områden samt smarta byar , att han och kommissionens vice ordförande ”båda är övertygade om att den utmaning som ligger i att blåsa nytt liv i och utveckla Europas landsbygd är en horisontell utmaning som måste tacklas från flera håll på samma gång, med hjälp av en samordnad smart strategi”. Han menade att ”jordbruk, sammanhållning, konnektivitet, grön energi, rörlighet, utbildning, tjänster, digitala plattformar, vård och omsorg är områden som alla är lika viktiga i detta sammanhang, och som måste utvecklas genom samordnade insatser” – i form av det han har valt att kalla ”smarta byar”.

Ulrika Landergren (SE–Renew) , ledamot av kommunfullmäktige i Kungsbacka och ordförande för ReK:s utskott för naturresurser (NAT), påpekade att ”den rådande pandemikrisen har blottlagt och förvärrat konsekvenserna av ett antal långvariga hot för landsbygdsområdena, och har gjort att det brådskar ännu mer med ett uppsving för landsbygdsområdena i regionerna i hela EU. Landsbygdsområdena bör beaktas bättre i den kommande programperioden genom en ökning av Ejflu-nivån och genom att det säkerställs att man i all EU-politik tar relevant hänsyn till landsbygdsutvecklingen på ett brett sätt, och inte bara fokuserar på jordbruksrelaterade frågor.”

Juan Andrés Gutiérrez , ordförande för Euromontana, påpekade att ”det är dags att på EU-nivå skapa förutsättningar för livskraftiga, attraktiva och motståndskraftiga landsbygds- och bergsområden. Visionen måste omfatta konkreta och ambitiösa åtgärder för att säkra livskraften och motståndskraften i våra regioner, tillsammans med människor som bor och arbetar där eller reser dit. Vi vill därför frigöra våra regioners (innovativa) potential, i linje med god praxis som vi ser i dag, och hålla landsbygds- och bergsområdena levande.”

Gérard Peltre , ordförande för R.E.D. och E.C.M. (europeiska landsbygdsrörelsen), tillade att ”landsbygdsområdena utgör en mångfald av motståndskraftiga områden där lokala aktörer samarbetar för att möta utmaningar i en föränderlig värld. R.E.D. uppmanar därför kommissionen att anta en europeisk agenda för landsbygdsområden med ambitiösa och konkreta politiska mål för att stärka den innovativa dynamiken i landsbygdsområdena, upprätta ett smart samarbete mellan områden och främja medborgarnas deltagande i lokala utvecklingsstrategier.”

Mer information:

Arbetsdokumentet ” En EU-strategi för ett uppsving för landsbygdsområdena

Arbetsdokumentet ” Regionernas och städernas erfarenheter och lärdomar av covid-19-krisen

Europaparlamentets resolution av den 3 oktober 2018 om att hantera de särskilda behoven i landsbygdsområden, bergsområden och avlägsna områden (2018/2720(RSP))

Kontaktperson:

Wioletta Wojewodzka

Tfn +32 22822289

wioletta.wojewodzka@cor.europa.eu

Dela :