Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
Rumäniens premiärminister: EU:s framtida budget behöver en stark sammanhållningspolitik för alla regioner och städer  

Den 6 februari presenterade Rumäniens premiärminister Vasilica Viorica Dăncilă Europeiska unionens prioriteringar under en debatt med lokala och regionala ledare. Premiärminister Dăncilă – vars land innehar det sex månader långa roterande ordförandeskapet för Europeiska unionen – sade att det är av allra största vikt att vid en tid när populismen ökar stärka den europeiska sammanhållningen, och för detta behövs fullt stöd från alla regioner och städer. Mot bakgrund av Förenade kungarikets förväntade utträde ur EU i mars, de komplexa pågående förhandlingarna om EU:s framtida budget och valet till Europaparlamentet i maj efterlyste hon ett gemensamt åtagande för konkurrenskraft, konvergens och säkerhet, och betonade behovet av en stark sammanhållningspolitik i EU:s långsiktiga budget efter 2020.

Under sitt öppningsanförande under Europeiska regionkommitténs (ReK) plenarsession #CoRplenary sade premiärminister Dăncilă att ”Europa står inför många olika utmaningar och vi måste visa på enhet och solidaritet, och därför är Rumäniens ordförandeskap inriktat på det grundläggande värdet sammanhållning i alla dess dimensioner – politiska, såväl som ekonomiska och sociala. Vi måste alla göra ansträngningar för att visa på de reella fördelar som EU innebär för medborgarnas vardag. Den framtida EU-budgeten måste tillhandahålla rätt resurser så att både tillväxt och konvergens uppnås. Just därför är EU:s sammanhållningspolitik så viktig – utan den skulle de regionala och lokala skillnaderna vara än större. Sammanhållningspolitiken har gjort det möjligt att bygga upp partnerskap och broar mellan regioner och städer, den är EU:s främsta investeringsstrategi och har utvecklats för att möta nya utmaningar. Sammanhållningspolitiken måste fortsätta att finnas till för alla regioner och städer i framtiden.”

Karl-Heinz Lambertz , ReK:s ordförande, sade: " Detta EU-ordförandeskap äger rum vid en avgörande tidpunkt för Europas framtid. Alla styresnivåer har ett gemensamt mål: att förnya Europa och bygga en hållbar och inkluderande framtid i sammanhållningens tecken för alla EU-medborgare. För detta krävs att de nationella regeringarna och de tusentals lokala och regionala ledarna i hela Europa samverkar. Det rumänska EU-ordförandeskapet har med rätta betonat att sammanhållning är ett grundläggande europeiskt värde. Enkelt uttryckt finns det inget EU utan sammanhållning, och det kommer inte att finnas någon sammanhållning om inte städerna och regionerna deltar fullt ut.”

Med hänvisning till det åttonde toppmötet för regioner och städer i Bukarest den 14–15 mars tillade ordförande Karl-Heinz Lambertz att ”Städerna och regionerna behöver unionen lika mycket som unionen behöver sina regioner och städer. Vare sig det gäller sammanhållning, grundläggande rättigheter, integration eller hållbar utveckling kan EU inte uppnå några resultat utan stöd på fältet. EU måste ge städer och regioner mer inflytande och stöd: detta kommer att bli toppmötets budskap till de 27 EU-ländernas ledare vid deras möte i Sibiu den 9 maj".

Se om debatten på EbS

Se foton i ReK:s Flickr-album

Se videoklipp om toppmötet

***

”(Re)New EUrope”: det åttonde europeiska toppmötet för regioner och städer den 14–15 mars 2019 i Bukarest, #EULocal

Det åttonde europeiska toppmötet för regioner och städer kommer att hållas i Bukarest, Rumänien, den 14–15 mars – endast två veckor före Storbritanniens förväntade utträde ur EU den 29 mars och två månader före valet till Europaparlamentet – och anordnas gemensamt av Europeiska regionkommittén, kommitténs rumänska delegation och det rumänska EU-ordförandeskapet.

Mer än 500 europeiska, nationella, regionala och lokala ledare från alla EU-medlemsstater kommer att tas emot i Rumäniens huvudstad för att fokusera på bidraget från EU:s lokala och regionala myndigheter. Vid evenemanget kommer också 100 unga lokala och regionala politiker att delta i debatten om EU:s framtid. Toppmötet kommer på så sätt att bli årets största politiska sammankomst för borgmästare, regionpresidenter och andra valda lokala och regionala företrädare från hela EU.

Under rubriken ”(Re) New EUrope” kommer toppmötet att inriktas på de lokala och regionala myndigheternas bidrag till ”EU:s framtid”, inbegripet brexits konsekvenser för EU:s regioner vad gäller förhandlingarna om EU:s långsiktiga budget för 2021–2027 och potentiella konsekvenser för de lokala och regionala myndigheterna, samt valet till Europaparlamentet och återuppbyggnaden av medborgarnas förtroende för EU.

Vid evenemanget kommer också kommitténs initiativ för ett nytt nätverk av regionala nav (#RegHub) att lanseras officiellt i närvaro av de 20 deltagande regionerna.

Om du vill delta i evenemanget som journalist ombeds du att registrera dig via det rumänska EU-ordförandeskapets medieackrediteringssida (tidsgräns: den 1 mars). Vänligen notera att endast registrerade journalister kommer att kunna få medieackreditering till evenemanget.

Kontakt: pressecdr@cor.europa.eu

Dela :