Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
EU behöver lokal och regional expertis för att öka motståndskraften hos sina broar, hamnar och energinät  

Europeiska regionkommitténs utskott för naturresurser (NAT) sammanträdde den 19 maj för att diskutera kommunernas och regionernas roll vad gäller kritiska entiteters motståndskraft. I ett utkast till yttrande som antogs av utskottet framhåller medlemmarna behovet av att samråda med de lokala och regionala myndigheterna på detta område, och de uppmanar EU-institutionerna att inkludera kommittén i den nya gruppen för europeiska kritiska entiteters motståndskraft. Under sammanträdet antogs även ett utkast till yttrande om den nya strategin för konsumentpolitiken.

Kritisk infrastruktur såsom broar, hamnar och dammar, som säkerställer att energi- och transportsektorerna fungerar väl, och motståndskraften hos de entiteter som driver dem är av avgörande betydelse för att våra samhällen och ekonomier ska fungera. NAT-utskottet välkomnar därför kommissionens initiativ att inrätta en grupp för kritiska entiteters motståndskraft, bestående av företrädare för medlemsstaterna och kommissionen. Inrättandet av gruppen, som ingår i det nya förslag till direktiv som kommissionen lade fram i december 2020 , syftar till att utvärdera strategier för kritiska entiteters motståndskraft och främja utbyte av bästa praxis inom forskning, utveckling och kartläggning av både gränsöverskridande och sektorsöverskridande beroendeförhållanden.

Det är de lokala och regionala myndigheterna som har bäst kännedom om sina områden, och de har ett stort ansvar när det gäller att skydda de områden där infrastrukturen i fråga är belägen. Kommittén föreslår därför att den ska vara med i gruppen för kritiska entiteters motståndskraft som observatör, för att företräda de lokala och regionala myndigheternas intressen och bidra med sina egna erfarenheter och kunskaper som förvärvats på fältet.

Mario Guarente (IT–ECR), borgmästare i Potenza och föredragande för yttrandet ”Kritiska entiteters motståndskraft” , påpekade: ” Det är ytterst viktigt att kritisk infrastruktur skyddas ordentligt mot ett brett spektrum av hot. Det gäller hot från såväl naturen som människan, oavsiktliga som avsiktliga. Kritiska entiteter måste således vara motståndskraftiga oavsett var och när störningar uppstår. I detta sammanhang bör kommunikation och information om risker främjas bland de lokala förvaltningarna och befolkningen i de berörda områdena, och hänsyn måste tas till den befintliga fysiska infrastrukturens nuvarande skick, för att upprätta antingen lämpliga uppgraderingsprogram eller ny infrastruktur. De lokala och regionala myndigheterna har en central roll i utarbetandet av strategier för motståndskraft och måste göras delaktiga.

Under en separat debatt om utkastet till yttrande om den nya strategin för konsumentpolitiken diskuterade medlemmarna vikten av att skydda konsumenternas rättigheter. När det gäller konsumentskyddsverktygen måste man till fullo beakta de betydande utmaningar som den europeiska ekonomin står inför, såsom covid-19-krisen, den gröna omställningen, digitaliseringen, globaliseringen och de särskilda behov som uppstår hos vissa sårbara konsumenter. Medlemmarna var överens om att transparent och tydlig information om produkters hållbarhet, reparerbarhet och sociala och miljömässiga avtryck måste tillhandahållas för att konsumenterna ska kunna göra välgrundade och medvetna val. De lokala och regionala myndigheterna har, tillsammans med konsumentorganisationer och lokala företag, en viktig roll att spela.

Alexia Bertrand (BE–Renew), ledamot av huvudstadsregionen Bryssels parlament och föredragande för utkastet till yttrande ”Ny strategi för konsumentpolitiken” , betonade: ” Konsumentskyddet är ett av de EU-politikområden som har störst direkt relevans för medborgarna. EU:s gemensamma marknad har dock genomgått många grundläggande omställningar och står inför en rad utmaningar, såsom den rådande pandemin. Det gör att vi måste se över konsumentskyddet. Vi måste genomföra konsumenträttigheterna på ett bättre sätt. EU-medborgarna förtjänar det bästa konsumentskyddet i världen.

Båda utkasten till yttrande antogs under sammanträdet och kommer att läggas fram för slutligt antagande vid plenarsessionen i juli respektive oktober 2021.

Under sammanträdet diskuterade NAT-utskottets medlemmar EU:s handlingsplan för ekologiskt jordbruk , som presenterades av Uroš Brežan (SI–De gröna), och Europas plan mot cancer , som Birgitta Sacrédeus (SE–EPP) är föredragande för. Ytterligare två debatter hölls under sammanträdet där NAT-utskottets medlemmar gav uttryck för sina farhågor. Francisco Celso González González (ES–PES), finansminister i regionregeringen i Rioja, tog upp konsekvenserna av covid-19-krisen för vinsektorn och uppmanade EU-institutionerna att ingripa för att förhindra en katastrof. Stavros Arnaoutakis (EL–PES), regionpresident på Kreta, lyfte fram turismens betydelse för den lokala ekonomin och uppmanade EU:s lagstiftare att bryta dödläget i förhandlingarna om det digitala gröna intyget. Tillsammans med ordförande Ulrika Landergren (SE–Renew) uppmuntrade han medlemmarna – liksom medborgarna – att vaccinera sig för att vinna kampen mot covid-19.

Kontaktperson:

Berta López Domènech

Tfn +32 22822170

Berta.LopezDomenech@cor.europa.eu

Dela :
 
Relaterade nyheter

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/REDUCE-POLLUTION-SAVE-LIVES-ENVIRONMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/ROLE-OF-CITIES-AND-REGIONS-IN-THE-RESILIENCE-OF-CRITICAL-ENTITIES.ASPX

Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/ROLE-OF-CITIES-AND-REGIONS-IN-THE-RESILIENCE-OF-CRITICAL-ENTITIES.ASPX

Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-URGE-EUROPEAN-COMMISSION-TO-CREATE-VULNERABILITY-SCOREBOARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/ROLE-OF-CITIES-AND-REGIONS-IN-THE-RESILIENCE-OF-CRITICAL-ENTITIES.ASPX

Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
31.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/ROLE-OF-CITIES-AND-REGIONS-IN-THE-RESILIENCE-OF-CRITICAL-ENTITIES.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CARE-DORNER.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/ROLE-OF-CITIES-AND-REGIONS-IN-THE-RESILIENCE-OF-CRITICAL-ENTITIES.ASPX

Care sector needs European strategy, CoR members argue
Care sector needs European strategy, CoR members argue
15.02.2023