Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
Regionerna och städerna efterlyser mer resurser för att bekämpa ungdomsarbetslösheten i Europa  

ReK betonar att en förstärkning av ungdomsgarantin är avgörande
mot bakgrund av covid-19-krisen

De lokala och regionala myndigheterna uppmanar EU:s institutioner och de nationella institutionerna att trygga unga européers rätt till sysselsättning, skälig ersättning och tillgång till socialt skydd som en del av återhämtningen. Pandemin har lett till en kraftig ökning av ungdomsarbetslösheten i hela EU. Regionerna och städerna uppmanar därför till att ungdomsarbetslöshetsåtgärder ska inkluderas i de nationella återhämtningsplanerna. Detta är några av huvudbudskapen i det yttrande som utarbetats av Romy Karier (LU–EPP) och som debatterades vid Europeiska regionkommitténs plenarsession.

Europeiska regionkommitténs plenarförsamling debatterade yttrandet , som utarbetats av Romy Karier   (LU–EPP), ledamot av kommunfullmäktige i Clervaux, om en förstärkt ungdomsgaranti – EU:s initiativ för att bekämpa arbetslöshet bland medborgare under 30. De lokala och regionala myndigheterna välkomnar förstärkningen av detta instrument, som inrättades för sju år sedan. De beklagar dock att de resurser som anslås till stöd för ungdomsgarantin under programperioden 2021–2027 inte har ökats nämnvärt, trots de kritiska förhållandena under covid-19-pandemin.

De senaste uppgifterna från Eurostat visar att ungdomsarbetslösheten i december 2020 var 17,8 % i EU (3,138 miljoner personer under 25 år), en ökning från 14,8 % i december 2019, medan andelen unga som varken arbetar eller studerar bland medborgare under 30 år ökade från 12,5 % 2019 till 13,5 % under det tredje kvartalet 2020, med en topp på nästan 15 % före sommaren.

Föredraganden Romy Karier framhöll att ”regioner och kommuner kan ge ett viktigt bidrag till kampen mot ungdomsarbetslösheten, om man lyssnar till dem. Precis som alla styresnivåer måste vi intensifiera våra ansträngningar och arbeta tillsammans i denna krissituation. Det är mot denna bakgrund som vi föreslår konkreta och kraftfulla åtgärder för att stärka den europeiska ungdomsgarantin. Utan ett verkligt åtagande om att öka stödet till våra ungdomar, antingen ekonomiskt eller genom att förbättra våra strategier, kommer konsekvenserna sannolikt att bli dramatiska och kännbara långt bortom den nuvarande krisen. Men om vi i stället förenar våra krafter är jag övertygad om att vi kan undvika en ny förlorad generation” .

För att effektivt ta itu med ungdomsarbetslösheten mot bakgrund av pandemin uppmanar lokala och regionala ledare till att den förstärkta ungdomsgarantin kompletteras med en förlängning och utvidgning av SURE , den tillfälliga mekanism på 100 miljarder euro som inrättats för att hjälpa medlemsstaterna att skydda arbetstagare som drabbats av covid-19-krisen. ReK efterlyser dessutom att ungdomsarbetslöshetsåtgärder inkluderas i de nationella återhämtnings- och resiliensplanerna , och varnar för strategier som syftar till att främja ungdomssysselsättning genom att undergräva unga människors rätt till skälig ersättning och tillgång till socialt skydd som en del av återhämtningen.

ReK understryker att lokala och regionala myndigheter är avgörande för att stödja ett ändamålsenligt genomförande av ungdomsgarantin eftersom de kan fungera som en bro mellan utbildningsinstitutioner och offentliga arbetsförmedlingar. Kommittén betonar vikten av att främja arbetskraftens rörlighet med hjälp av den förstärkta ungdomsgarantin, mellan medlemsstater och mellan regioner, med tanke på den viktiga roll som migrationen spelar för att forma arbetsmarknadsmöjligheterna. Regionerna och städerna beklagar därför att denna bestämmelse, som ingick i den ursprungliga ungdomsgarantin, inte finns kvar i det nya förslaget.

ReK:s ledamöter upprepar dessutom att det är väsentligt att fastställa tydliga och exakta bindande kvalitetskriterier för ungdomsgarantins erbjudanden om anställning, utbildning och lärlingsutbildning. Det är också viktigt att minska den administrativa bördan för unga arbetssökande: onlineregistrering via specifika e-plattformar för ungdomsgarantin ska vara standardförfarande.

Det slutliga resultatet av omröstningen om yttrandet tillkännages i slutet av plenarsessionen.

Bakgrund:

EU stöder medlemsstaternas arbete för att minska andelen ungdomar som är arbetslösa eller står utanför arbetskraften genom ungdomssysselsättningspaketet , som är uppbyggt kring fyra åtgärder. En av dessa är ungdomsgarantin, ett initiativ som inrättades 2013 och som redan har hjälpt 24 miljoner ungdomar. På grundval av ett förslag från Europeiska kommissionen antog rådet förra året en rekommendation om en förstärkt ungdomsgaranti .

I och med garantin åtog sig alla medlemsstater att se till att alla unga under 30 år inom en period av fyra månader efter det att de blivit arbetslösa eller avslutat sin utbildning får ett högkvalitativt erbjudande om sysselsättning, vidareutbildning, lärlingsutbildning eller praktik.

Kontaktperson:

Matteo Miglietta

Tfn: +32 (0)470895382

matteo.miglietta@cor.europa.eu

Dela :