Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
Renoveringsvågen: ReK och EU-kommissionen inleder ett samarbete för att främja renoveringen av byggnader  

Partnerskapet mellan EU och regionala och lokala ledare är avgörande för att påskynda renoveringsvågen, som förväntas skapa 160 000 arbetstillfällen. Så mycket som 75 % av byggnaderna i EU är energiineffektiva och för närvarande genomgår endast 1 % per år en renovering. Byggnader står för 40 % av Europas energiförbrukning och 36 % av växthusgasutsläppen.

Europeiska regionkommittén och Europeiska kommissionen inledde i dag ett samarbete för att påskynda översynen och utfasningen av fossila bränslen i byggnadsbeståndet i EU. Potentialen för nya arbetstillfällen, energibesparingar och minskade utsläpp av växthusgaser gör EU:s ”renoveringsvåg” till en viktig drivkraft för att skapa en robust och hållbar återhämtning från covid-19. Partnerskapet syftar till att hjälpa lokala och regionala myndigheter att förnya sitt byggnadsbestånd. Hälsokrisen till följd av covid-19 har ökat behovet av att förbättra levnadsvillkoren i våra byggnader och att utrota energifattigdomen.

Tillsammans med utfasningen av fossila bränslen i transportsektorn och miljöanpassningen av städer är renoveringen av EU:s byggnadsbestånd en central prioritering i den europeiska gröna given , EU:s tillväxtstrategi för att uppnå klimatneutralitet senast 2050.

Apostolos Tzitzikostas , ordföranden för Europeiska regionkommittén, inledde debatten om renoveringsvågen vid plenarsessionen i närvaro av Kadri Simson, kommissionsledamot med ansvar för energifrågor, och sade: ”Att göra våra byggnader energieffektiva kommer att spara pengar, minska utsläppen och ta itu med energifattigdomen, som drabbar 34 miljoner människor i Europa. Vi måste se till att lokala och regionala myndigheter känner till och kan dra nytta av EU:s enastående budget samt tillgängliga medel för återhämtning och resiliens. Jag är därför mycket glad över att påbörja samarbetet mellan Europeiska kommissionen och vår kommitté för att stödja renoveringsvågen i alla våra regioner.”

Kadri Simson, kommissionsledamot med ansvar för energi , yttrade sig under debatten och sade: ”Nu har vi en möjlighet att blåsa nytt liv i vår ekonomi samtidigt som vi ökar insatserna avseende ren energi. Kommissionen kommer att fortsätta att tillhandahålla olika former av stöd och tekniskt bistånd till städer och regioner så att de kan samarbeta med alla delar av samhället för den dubbla omställningen och lansera renoveringsvågen. Jag är glad över att borgmästaravtalet blir ännu mer inkluderande, tillgängligt och ambitiöst när det gäller klimatneutralitet.”

Juan Espadas (ES–PES) , borgmästare i Sevilla och ordförande för ReK:s ENVE-utskott och arbetsgrupp för en grön giv på lokal nivå , menade att ”Renoveringsvågen är en avgörande pelare i Europas återhämtning och bidrar till att bygga om våra territorier på ett bättre sätt och till att förbättra vår förmåga att bekämpa klimatkrisen och samtidigt ta hand om våra medborgares hälsa och livskvalitet. Som en del av denna strategi kan initiativet Nytt europeiskt Bauhaus spela en nyckelroll för att ge stadsförnyelsen en själ som radikalt omprövar våra bostadsområden. Vi måste utnyttja den kreativa potentialen i våra regioner och städer och involvera medborgarna i omvandlingsprocessen för att föra den gröna given närmare dem och utforma en mer hållbar framtid tillsammans.”

Enrico Rossi (IT–PES) , ledamot av kommunfullmäktige i Signa (Florens) och f.d. regionpresident i Toscana (2010–2020), är ReK:s föredragande för yttrandet om renoveringsvågen och framhöll att ”Med renoveringsvågen ger EU våra städer och regioner en stor möjlighet. Medan vi tidigare bara fokuserade på enskilda lägenheter eller byggnader tittar vi nu äntligen på bostadsområden som helhet. Därför välkomnar vi områdesstrategin och fokus på energisamhällen. Renoveringsvågen kan också bidra till att få slut på energifattigdomen eftersom den hjälper medborgarna att bli ”prosumenter”, så att de inte bara kan konsumera utan även producera energi. Den gröna given och dess renoveringsvåg kan bara lyckas om de förbättrar människors välbefinnande och livskvalitet i hemmen och i närmiljön, samtidigt som man ser till att ingen lämnas utanför.”

Efter debatten diskuterade ledamöterna de talrika förslagen i ReK:s yttrande om renoveringsvågen. ReK efterlyser en översyn av systemen för statligt stöd, flexiblare budgetregler för att maximera investeringar och renoveringar samt genomförande av lokala och regionala mål för renovering av byggnader och integrering av förnybara energikällor.

ReK förespråkar också en förstärkning och decentralisering av EIB:s Elenainstrument genom inrättandet av en gemensam kontaktpunkt för att tillhandahålla tekniskt stöd till alla lokala och regionala myndigheter och företag. I yttrandet uppmanas kommissionen och medlemsstaterna att fullt ut införliva renoveringsvågen i programmen för återhämtning och resiliens samt i de europeiska struktur- och investeringsfonderna.

Den slutliga texten till ReK:s yttrande om renoveringsvågen är tillgänglig sedan fredagen den 19 mars 2021.

Bakgrundsinformation:

Renoveringsvågen lanserades den 14 oktober 2020 i och med Europeiska kommissionens meddelande ”En renoveringsvåg för Europa – miljöanpassa våra byggnader, skapa jobb och förbättra liv” och är en hörnsten i den europeiska gröna givens färdplan .

Renoveringsvågen syftar till att undanröja hinder för byggnadsrenoveringar. Finansinstitutgruppen för energieffektivitet ( EEFIG ) har identifierat sex typer av hinder: strukturella hinder, informationshinder, marknadsmisslyckanden, brist på sakkunskap, rättsliga hinder samt en blandning av faktorer som gör det svårt att kombinera projekt och/eller genomföra effektivare områdesstrategier. Alla dessa hinder påverkar direkt de lokala och regionala myndigheterna och hindrar dem från att investera mer i energieffektiva projekt.

Tillsammans med utfasningen av fossila bränslen i transportsektorn och miljöanpassningen av städer är renoveringen av EU:s byggnadsbestånd en central prioritering inom den gröna given . Den har inte bara potential att minska både energianvändning och koldioxidutsläpp, utan kan också bli en drivkraft för hållbar tillväxt och skapande av arbetstillfällen. Byggsektorn är den största källan till arbetstillfällen per miljon investerade euro ( Internationella energiorganet IEA 2020 ).

Renovering av byggnader är en viktig prioritering i den gröna given på lokal nivå , ett nytt initiativ från Europeiska regionkommittén som syftar till att sätta städer och regioner i centrum för EU:s omställning till klimatneutralitet. Den gröna given på lokal nivå lanserades den 15 juni 2020 i och med inrättandet av en särskild arbetsgrupp med 13 medlemmar . Läs pressmeddelandet här . Utforska 200 exempel på bästa praxis för den gröna given på vår onlinekarta .

Kontaktperson:

David Crous

david.crous@cor.europa.eu

+32 470 88 10 37

Dela :
 
Relaterade nyheter

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EU-ORGANIC-AWARD-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/RENOVATION-WAVE-COR-AND-COMMISSION-LAUNCH-COOPERATION-TO-BOOST-BUILDING-OVERHAUL.ASPX

Burgenland, Vienna and Idanha-a-Nova (Portugal) honoured by EU Organic Awards 2023
Burgenland, Vienna and Idanha-a-Nova (Portugal) honoured by EU Organic Awards 2023
25.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/RENOVATION-WAVE-COR-AND-COMMISSION-LAUNCH-COOPERATION-TO-BOOST-BUILDING-OVERHAUL.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-AUGUST-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/RENOVATION-WAVE-COR-AND-COMMISSION-LAUNCH-COOPERATION-TO-BOOST-BUILDING-OVERHAUL.ASPX

Green Deal Funding Alert - August 2023
Green Deal Funding Alert - August 2023
31.08.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-JULY-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/RENOVATION-WAVE-COR-AND-COMMISSION-LAUNCH-COOPERATION-TO-BOOST-BUILDING-OVERHAUL.ASPX

Green Deal Funding Alert – July 2023
Green Deal Funding Alert – July 2023
31.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CP83-PRESIDENT-VASCO-ALVES-CORDEIRO-MEETS-UN-SECRETARY-GENERAL-ANTONIO-GUTERRES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/RENOVATION-WAVE-COR-AND-COMMISSION-LAUNCH-COOPERATION-TO-BOOST-BUILDING-OVERHAUL.ASPX

President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
18.07.2023