Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
Reglering av onlineplattformar: kommuner och regioner vill se till att små och medelstora företag kan ta sig in på de digitala marknaderna på ett säkert sätt  

Europeiska regionkommittén (ReK) ökar sitt engagemang för EU:s omfattande lagstiftningsprojekt som syftar till att stärka den demokratiska kontrollen över dominerande onlineplattformar och återupprätta en digital ekonomi med lika villkor, som fungerar för både små och medelstora företag och enskilda konsumenter. Vid plenarsessionen i juni antog kommitténs ledamöter ett yttrande i vilket de stöder kommissionens avsikt att skärpa reglerna för digitala marknader och tjänster, samtidigt som de lyfter fram de innovationer och den kompetens som kommunerna och regionerna kan bidra med för att säkra en sund och ändamålsenlig reglering. ReK:s yttrande om paketet med rättsakten om digitala tjänster ingår i ett större nät av initiativ som ytterligare ska befästa kommitténs roll som en av EU:s drivande krafter för en inkluderande digital omställning.

Paketet med rättsakten om digitala tjänster är ett lagstiftningsförslag från kommissionen som består av två delar, nämligen själva rättsakten om digitala tjänster och rättsakten om digitala marknader. Paketet inbegriper en uppdatering och förstärkning av EU:s konkurrenslagstiftning, med syftet att möta efterfrågan på en sund reglering av plattformar. Målet är att begränsa marknadsinflytandet för så kallade grindvaktsplattformar, som kontrollerar mindre företags tillgång till konsumenter och agerar som privata regelsättare. Tanken är också att man med hjälp av paketet ska motverka den ohindrade spridningen av desinformation genom att plattformarnas ansvar för det innehåll som sprids görs gällande.

Regleringen av plattformar har en tydlig regional dimension. Många av de sektorer inom vilka onlineplattformarna har en dominerande ställning regleras på lokal och regional nivå. Det handlar till exempel om stadstransporter, bostäder, turistlogi och tillhandahållande av offentliga tjänster. De lokala och regionala myndigheterna spelar därför en central roll när det gäller att utforma och säkerställa efterlevnaden av ändamålsenlig lagstiftning, med tanke på att de har information och erfarenhet och utgör den politiska nivå som befinner sig närmast de berörda aktörerna.

Föredragande Rodi Kratsa (EL–EPP), regionpresident i Joniska öarna, betonade: ” Detta yttrande ger styrka åt de lokala och regionala myndigheternas röst. Vi vill bidra till noggrant utarbetade regler, med största möjliga positiva inverkan, och undvika att nya problem skapas när befintliga problem åtgärdas. Digitaliseringen, som bara har ökat i samband med pandemin, är en del av vår verklighet, vilket även gäller vårt beroende av digital infrastruktur. Vi måste skydda de små och medelstora företagen, som ofta står i beroendeställning till större plattformar och påverkas avsevärt då de förlorar tillgången till plattformar eller tjänster som de är alltmer beroende av i sin verksamhet.

Regleringen av plattformar får också betydande konsekvenser för många små och medelstora företag. I och med att fler och fler företag digitaliserar sin verksamhet sker deras kontakter med konsumenter, leverantörer och andra relevanta aktörer i allt större utsträckning via privata onlineplattformar, vilket gör att deras beroende av dessa nya aktörer ökar och att det uppstår risker och osäkerhet kring deras affärsmodeller. I ReK:s yttrande förespråkas en stark rättslig ram som ska säkra de små och medelstora företagens direkta tillgång till konsumenterna och därmed deras möjligheter att konkurrera på lika villkor. Detta stöds av resultaten av en studie om de rättsliga och politiska förutsättningarna för de traditionella företagens digitala omställning, som nyligen diskuterades vid ett webbseminarium anordnat av ReK. Den slutliga studien kommer att offentliggöras i mitten av juli .

En annan viktig fråga i ReK:s yttrande är hur man ska minska och komma till rätta med den ”dubbla digitala klyfta” som är en följd av den ojämna fördelningen av förutsättningarna för att kunna dra nytta av de möjliga sociala och ekonomiska fördelarna med digitaliseringen: tillgång till nät med hög kapacitet och digital kompetens. ReK framhåller det brådskande behovet av att stödja kapacitetsuppbyggnad på lokal nivå och påskynda utbyggnaden av bredbandsinfrastruktur, för att motverka territoriella och sociala skillnader och säkerställa digital sammanhållning. Dessa svåra utmaningar behandlas också regelbundet inom ReK:s bredbandsplattform – ett forum som har inrättats i samarbete med kommissionen för att samla rättslig, teknisk och praktisk kunskap och påskynda utvecklingen av lösningar som ska hjälpa alla medborgare, små och medelstora företag och offentliga förvaltningar att navigera online.

Kontaktpersoner:

Maximilian v. Klenze

Tfn +32 22822044

Maximilian.vonKlenze@cor.europa.eu

Matteo Miglietta

Tfn +32 470895382

Matteo.Miglietta@cor.europa.eu

Dela :
 
Relaterade nyheter

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/HL42---TIMISOARA-CONFERENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/REGULATE-ONLINE-PLATFORMS-PAVE-SAFE-WAY-FOR-SMES-INTO-DIGITAL-MARKETS.ASPX

Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
22.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CIVEX-TIMISOARA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/REGULATE-ONLINE-PLATFORMS-PAVE-SAFE-WAY-FOR-SMES-INTO-DIGITAL-MARKETS.ASPX

Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/JOIN-THE-EUCOUNCILLORS-NETWORK.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/REGULATE-ONLINE-PLATFORMS-PAVE-SAFE-WAY-FOR-SMES-INTO-DIGITAL-MARKETS.ASPX

Gå med i #EUCouncillors-nätverket
Gå med i #EUCouncillors-nätverket
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/REGULATE-ONLINE-PLATFORMS-PAVE-SAFE-WAY-FOR-SMES-INTO-DIGITAL-MARKETS.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/REGIONS-TEAM-UP-TO-SPEED-UP-THE-EXPANSION-OF-THE-EUROPEAN-SEMICONDUCTOR-INDUSTRY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/REGULATE-ONLINE-PLATFORMS-PAVE-SAFE-WAY-FOR-SMES-INTO-DIGITAL-MARKETS.ASPX

 Regions team up to speed up the expansion of the European semiconductor industry
Regions team up to speed up the expansion of the European semiconductor industry
07.09.2023