Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
Ett nytt sätt att arbeta för Europa: ‎ Regionerna uppmanas att delta i ett pilotprojekt för att förbättra EU:s lagstiftning  

Den 14 november träffade Europeiska regionkommitténs (ReK) ordförande, Karl-Heinz Lambertz, företrädare för EU:s regioner i Bryssel för att presentera det nya projektet med nätverk av regionala nav ( #RegHub ) och diskutera urvalsförfarandet för de 20 regioner som ska delta under pilotfasen (2019–2020). I linje med rekommendationerna från arbetsgruppen för subsidiaritet är syftet med projektet att föra fram synpunkter från de lokala och regionala myndigheterna om genomförandet av EU:s lagstiftning i praktiken, vilket i slutändan ska hjälpa EU att förbättra sin lagstiftning och föra unionen närmare medborgarna.

Omkring två tredjedelar av EU:s lagstiftning genomförs på lokal och regional nivå. Det innebär att de lokala och regionala myndigheterna har värdefull praktisk erfarenhet av att tillämpa EU-lagstiftningen, i nära kontakt med lokala företag, arbetsmarknadens parter, det civila samhället och medborgarna. Genom sina yttranden delar ReK formellt med sig av de lokala och regionala myndigheternas synpunkter på EU:s lagstiftningsförslag. Det finns dock ett behov av att föra fram både de lokala och regionala myndigheternas kunskaper i ett tidigare skede av EU:s lagstiftningsprocess och deras erfarenheter av att genomföra EU:s lagstiftning. I sin egenskap av regionernas och städernas formella företrädare i EU och genom sin institutionella roll har kommittén unika förutsättningar att sammanställa bidragen från alla lokala och regionala myndigheter.

ReK håller därför på att inrätta ett pilotprojekt med ett nätverk av regionala nav (kontaktpunkter) för bedömning av genomförandet av EU:s politik. Detta initiativ togs upp bland rekommendationerna från arbetsgruppen för subsidiaritet, som inrättades av Europeiska kommissionens ordförande, Jean-Claude Juncker, under det första halvåret 2018. Det ingår i det ”nya sätt att arbeta” som arbetsgruppen förordar, inte bara för subsidiaritetsövervakningen i lagstiftningsskedet (via det befintliga ReK-nätverket för övervakning av subsidiaritetsprincipen ) utan även i samband med genomförandet av EU:s lagstiftning. Initiativet uppmärksammades nyligen i Europeiska kommissionens meddelande om ” En starkare roll för subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna i EU:s beslutsfattande ”, som offentliggjordes den 23 oktober.

Vid sin presentation av projektets syfte inför cheferna för de regionala kontoren i Bryssel underströk ordförande Lambertz att ” alla som arbetar med och för EU måste sträva efter att förbättra EU-lagstiftningens kvalitet, så att den förbättrar livet för alla medborgare. Här är de lokala och regionala myndigheternas kunskaper och erfarenheter särskild värdefulla, eftersom de befinner sig i främsta ledet och förmedlar EU och genomför dess politik i sina samhällen. Detta pilotprojekt – resultatet av en inkluderande process som leds av Europeiska kommissionen – är en del av detta arbete. För att förnya Europa måste vi se till att ännu fler regioner känner att deras röst gör skillnad och att de kan påverka EU, vilket i slutändan för unionen närmare medborgarna.

Initiativet kommer att bidra till en bättre bedömning av genomförandet av EU:s politik, vilket i slutändan gör det möjligt för EU:s lagstiftare att förbättra den befintliga lagstiftningen och utarbeta ny lagstiftning.

Pilotfasen

Under projektets pilotfas (2019–2020) kommer ReK att samråda med de 20 utvalda regionerna för att testa lämpliga metoder för att få fram resultat- och kvalitetsinriktade synpunkter på genomförandet av ett antal utvalda EU-politikområden (t.ex. offentlig upphandling, klimatförändringar, miljöpolitik, sammanhållningspolitik).

Ansökningsomgången för pilotfasen sändes ut den 19 oktober 2018 och avslutas den 30 november 2018.

De 20 regionerna kommer att väljas ut med utgångspunkt från tre kriterier: geografisk balans, politiskt och administrativt åtagande och erfarenheter av att genomföra EU:s politik. Begreppet ”region” bör tolkas i bredast möjliga bemärkelse som en territoriell myndighet som genomför EU:s politik under den nationella nivån och omfattar provinser, departement, delstater, distrikt, storstadsregioner, storstäder eller grupper av mindre städer och gränsöverskridande regioner såsom euroregioner.

Nästa steg

Vilka 20 regioner som valts ut för pilotfasen kommer att tillkännages i mitten av december. De kommer att bjudas in att delta i en första workshop i Bryssel den 31 januari 2019.

Det österrikiska EU-ordförandeskapet håller en konferens om Subsidiaritet som en grundprincip för Europeiska unionen den 15–16 november 2018 i Bregenz, Österrike, som ger tillfälle att diskutera arbetsgruppens rapport ytterligare och fundera över hur man ska gå vidare med dess rekommendationer.

Den politiska lanseringen av pilotprojektet om de regionala naven förväntas ske vid det europeiska toppmötet för regioner och städer , som kommer att äga rum i Bukarest den 14–15 mars 2019.

Om pilotprojektet blir framgångsrikt kommer det att löpa från och med 2021 och vara öppet för alla regioner i EU som är intresserade av att delta.

Mer information:

Webbplatsen för nätverket av regionala nav

Beslutet från ReK:s presidium av den 8 oktober 2018 om lanseringen av initiativet

Skrivelse från ordförande Karl-Heinz Lambertz till ReK:s ledamöter av den 18 oktober 2018

Rapporten från arbetsgruppen för subsidiaritet, proportionalitet och ”göra mindre men göra det effektivare” av den 10 juli 2018 (se även videoklippet , där arbetsgruppens slutrapport presenteras)

Fotogalleri

Följ initiativet på sociala medier via #RegHub och #EfficientEU

Kontaktperson:
Nathalie Vandelle

nathalie.vandelle@cor.europa.eu

Tfn +32 22822499