Regionerna tillbaka i centrum för den gemensamma jordbrukspolitiken för att hantera morgondagens europeiska utmaningar  

Lokala och regionala ledare har antagit ett yttrande om den gemensamma jordbrukspolitiken , som de vill ska vara rättvis, hållbar och solidarisk och tillgodose jordbrukarnas, regionernas, konsumenternas och medborgarnas behov. I sin nuvarande form utgör lagstiftningsförslaget om den framtida gemensamma jordbrukspolitiken ett hot mot de europeiska regionernas autonomi i förvaltningen av den gemensamma jordbrukspolitiken. Den föreslagna minskningen på 28 % av anslagen till landsbygdsutveckling strider dessutom mot EU:s mål om territoriell sammanhållning. Den nya gemensamma jordbrukspolitiken måste ta itu med utmaningarna på miljö- och klimatområdet och göra det möjligt för jordbrukarna att få en skälig inkomst. Detta kommer att bli svårt med tanke på budgetnedskärningarna och de instrument som föreslås av kommissionen.

Europeiska regionkommitténs ordförande, Karl-Heinz Lambertz , sade: ”Genom att sätta regionerna tillbaka i centrum för den gemensamma jordbrukspolitiken och lägga fram ambitiösa reformförslag visar Europeiska regionkommittén att denna politik är avgörande för att EU ska kunna uppnå sina mål i fråga om arbetstillfällen, konkurrenskraft, territoriell sammanhållning, bevarandet av miljön och kampen mot klimatförändringarna. Dess budget bör bibehållas, särskilt den del som rör landsbygdsutveckling. Först då kommer det att vara möjligt att tillgodose behovet av skydd för alla EU-medborgare, särskilt i landsbygdsområden.”

”Europeiska regionkommitténs begär att man bibehåller och stärker de europeiska regionernas roll i förvaltningen och genomförandet av den gemensamma jordbrukspolitiken, i synnerhet vad gäller den andra pelaren, i syfte att anpassa denna politik till regionernas och sektorernas särdrag”, förklarade föredraganden för yttrandet om reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken, Guillaume Cros (FR–PES) , vice ordförande för regionfullmäktige i Occitanie. ”En åternationalisering av den gemensamma jordbrukspolitiken skulle vara ett slag mot den europeiska ambitionen och undergräva den nytta som regionaliseringen av denna politik ger. Man riskerar att förlora all den rikedom av erfarenheter som många europeiska regioner har uppnått under årens lopp”, tillade han.

Den viktigaste förändringen i kommissionens förslag till lagstiftningspaket om den gemensamma jordbrukspolitiken är att genomförandet av denna politik läggs på medlemsstaterna. Strategiska planer som omfattar både den första och den andra pelaren i den gemensamma jordbrukspolitiken ska utarbetas utifrån gemensamma europeiska mål och förvaltas av medlemsstaterna efter kommissionens godkännande. Den förordning som kommissionen föreslår fråntar medlemsstaterna möjligheten att delegera utarbetandet av regionala planer för landsbygdsutveckling till regionerna, vilket begränsar möjligheten att utveckla skräddarsydda program som är anpassade till de faktiska omständigheterna, vilket strider mot de mål som kommissionen fastställt.

I ReK:s yttrande betonas också en rättvisare fördelning av den gemensamma jordbrukspolitikens premier mellan medlemsstater, mellan regioner och mellan jordbruksföretag för att bibehålla en familjejordbruksmodell och jordbruksverksamhet i alla områden i syfte att bevara landsbygdens livskraft.

ReK förespråkar också en mer hållbar gemensam jordbrukspolitik: Kommittén föreslår en förstärkning av miljöordningarna, minskad användning av bekämpningsmedel, en ökning av arealer som odlas ekologiskt, återinförande av en miniminivå av arealer med ekologiskt fokus per jordbruksföretag och en utfasning av burhållning. Miljöanpassningen av den gemensamma jordbrukspolitiken har fått en ny dimension och större betydelse efter den rapport som FN offentliggjorde några dagar före början av den 24:e partskonferensen om klimatförändringar. Rapporten påminner om att om den genomsnittliga temperaturökningen ska hållas under 2 °C är det nödvändigt att minska utsläppen av växthusgaser senast 2030. ”Jordbruket kan bidra till detta genom att minska användningen av kvävehaltigt konstgödsel och industrialiseringen av djurhållningen”, sade Guillaume Cros.

Under debatten vid Europeiska regionkommitténs plenarsession i Bryssel förespråkade företrädarna för lokala och regionala myndigheter också en reglering av marknaden i händelse av kris snarare än en utveckling av försäkringssystem, och begärde, i linje med Europaparlamentsledamöterna, att man ska säkerställa en tillräcklig budget för en ambitiös, rättvisare och hållbar gemensam jordbrukspolitik samt vidta åtgärder för landsbygdsutvecklingen.

Företrädare för Europeiska regionkommittén kommer att delta i konferensen på hög nivå om utmaningarna för den gemensamma jordbrukspolitiken , som organiseras av Europeiska kommissionen under två dagar, den 6 och 7 december 2018.

Ytterligare information

ReK:s yttrande om Den gemensamma jordbrukspolitiken efter 2020

Kontaktperson:

Wioletta Wojewódzka

Tfn +32 2 2822289

wioletta.wojewodzka@cor.europa.eu