Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
Regioner och städer till Paolo Gentiloni: Utan partnerskap, inget genomslag Lokala myndigheter har en avgörande roll när EU-medel investeras i återhämtning  

De lokala och regionala myndigheterna måste vara involverade i återhämtningsplanen för Europa så att den effektivt hanterar konsekvenserna av krisen. Med ett centraliserat tillvägagångssätt, och toppstyrning, riskerar man att skapa överlappningar eller till och med konkurrens mellan finansieringsverktygen. Detta skulle kunna undergräva genomslaget för den nya faciliteten för återhämtning och resiliens. Dessa farhågor framfördes av ledamöter av Europeiska regionkommittén (ReK) under en debatt med kommissionsledamoten med ansvar för ekonomi, Paolo Gentiloni. Deras synpunkter och förbättringsförslag kommer att ligga till grund för ett yttrande som ska antas av plenarförsamlingen.

Europeiska regioner och städer uppmanar till att förordningarna om faciliteten för återhämtning och resiliens och om den europeiska planeringsterminen ska ändras för att involvera lokala och regionala myndigheter i utformningen av återhämtningsplanerna. ReK föreslår att partnerskapet mellan nationella och lokala myndigheter stärks med hjälp av en uppförandekod i syfte att öka planeringsterminens demokratiska legitimitet och effektivitet. Detta kommer att bidra till att den exempellösa uppsättning investeringsverktyg som kommer att finnas tillgängliga inom kort kan samordnas, så att överlappningar och inkonsekvenser undviks.

Utan partnerskap, inget genomslag ” underströk ReK:s ordförande Apostolos Tzitzikostas under debatten med kommissionsledamoten med ansvar för ekonomi, Paolo Gentiloni , och föreslog att man tillsammans skulle främja regionernas och städernas deltagande och övervaka facilitetens territoriella inverkan genom ett årligt regionalt forum för återhämtning och resiliens.

Regionernas och städernas sakkunskap är väsentlig för EU:s återhämtningsstrategi ” noterade kommissionsledamot Gentiloni och tillade att ” Återhämtningsplanerna kan endast bli framgångsrika om de nationella regeringarna samarbetar med regionala och lokala myndigheter. Vi är beredda att samarbeta i denna riktning, bland annat genom att delta i regionala forum så snart detta blir möjligt igen.” Vad gäller investeringsprioriteringarna kommer ”planerna inte att utarbetas i Bryssel, men kommissionen kommer att se till att de är samstämmiga med vår gemensamma ram och gör våra ekonomier mer hållbara och motståndskraftiga, med ett starkt bidrag till den gröna och digitala omställningen” , underströk han. ”Det gläder mig att se att detta är helt i linje med ReK:s krav på faciliteten.”

Krav och förslag från regionala och lokala ledare tas upp i yttrandet EU:s återhämtningsplan: Faciliteten för återhämtning och resiliens samt instrumentet för tekniskt stöd , som antagits av ReK:s plenarförsamling.

”Vi har ett tydligt budskap till Europeiska kommissionen och medlemsstaterna: återhämtningsplanen kommer inte att få fullt genomslag om inte städerna och regionerna deltar i såväl utarbetandet och genomförandet av de nationella planerna. Samtidigt bör de återhämtningsåtgärder som vi så akut behöver för att hejda den annalkande ekonomiska och sociala flodvågen inte ske på bekostnad av långsiktiga hållbara investeringar. Vi motsätter oss därför att medel förs över från strukturfonderna till återhämtningsplanen. Och slutligen: Lärdomarna från covid-19 måste också tas tillvara i en genomgripande reform av den europeiska ekonomiska styrningen, som måste bli mer demokratisk, deltagarbaserad och hållbar ” konstaterade huvudföredraganden, Christophe Rouillon (FR–PES) , ordförande för ReK-gruppen Europeiska Socialdemokraters Parti och borgmästare i Coulaines.

De lokala och regionala myndigheterna står för en tredjedel av de offentliga utgifterna (33,6 %) och för 53 % av de offentliga investeringarna i EU ( 2018 års siffror, OECD ). De har ett enormt ansvar och enorma befogenheter inom politikområden som spelar en avgörande roll för återhämtningen och den gröna och digitala omställningen, från transport eller företagsstöd till miljö, utbildning och bostäder.

Städernas och regionernas finanser har påverkats kraftigt av covid-19-pandemin. I en enkätundersökning som genomfördes av ReK och OECD, och som ingår i den första årliga regionala och lokala barometern , svarade 76 % av alla tillfrågade att bristen på finansiella resurser var mycket eller något problematisk i samband med hanteringen av krisen. Sammantaget förväntade sig 85 % av de svarande en stor eller måttlig negativ inverkan på deras lokala eller regionala myndigheters ekonomi på medellång sikt (2021–22). Pandemins ”saxeffekt” – ökade kostnader för offentliga tjänster och sjunkande intäkter från skatter och avgifter – är en tickande bomb för de lokala finanserna.

ReK och kommissionen håller på att diskutera anordnandet av ett gemensamt ”EU-forum för återhämtning och resiliens” om ett år för att utvärdera inverkan av faciliteten för återhämtning och resiliens, dess effekter på fältet och dess bidrag till uppnåendet av den gröna och digitala omställningen och till sammanhållningen. Detta kommer också att bygga på det arbete som ReK utför, tillsammans med sammanslutningar av lokala och regionala myndigheter, för att bedöma städernas och regionernas medverkan i utarbetandet av de nationella planerna för återhämtning och resiliens, och faciliteten på ett mer allmänt plan.

Bakgrund:

Faciliteten för återhämtning och resiliens är ett instrument på 672,5 miljarder euro (312,5 miljarder euro i bidrag och 360 miljarder euro i lån) som utformats för att hjälpa EU-länderna att genomföra reformer och investera i EU:s gemensamma prioriteringar. Faciliteten är det största finansieringsverktyget i återhämtningsinstrumentet Next Generation EU på 750 miljarder euro, även kallat EU:s återhämtningsplan .

Kontaktperson:

Matteo Miglietta

Tfn +32 22822440

Mobil +32 470895382

matteo.miglietta@cor.europa.eu

Dela :
 
Relaterade nyheter

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-TO-GENTILONI.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/REGISTRATIONS-OPEN-EU-REGIONS-WEEK.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-TO-GENTILONI.ASPX

Registration to #EURegionsWeek 2023 is open
Registration to #EURegionsWeek 2023 is open
31.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CP83-PRESIDENT-VASCO-ALVES-CORDEIRO-MEETS-UN-SECRETARY-GENERAL-ANTONIO-GUTERRES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-TO-GENTILONI.ASPX

President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
18.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/SWEDISH-REGIONS-CITIES-FUTURE-COHESION-POLICY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-TO-GENTILONI.ASPX

Swedish regions and cities and the future of Cohesion Policy
Swedish regions and cities and the future of Cohesion Policy
12.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/INTERVIEW-WITH-CEES-LOGGEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-TO-GENTILONI.ASPX

Interview with Cees Loggen - President of the Conference of Peripheral Maritime Regions CPMR - CRPM
Interview with Cees Loggen - President of the Conference of Peripheral Maritime Regions CPMR - CRPM
11.07.2023