Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
Regioner och städer gör gemensam sak med Uefa för att främja EU:s regionala investeringar på idrottsområdet  
Fotogalleri | Twitter: #CohesionAlliance

Europeiska regionkommittén (ReK) och Uefa har gjort gemensam sak för att öka tillgängligheten för EU:s finansiering på idrottsområdet. De två organisationerna framhöll betydelsen av EU:s regionala investeringar – EU:s sammanhållningspolitik – för att bistå regionerna i tillhandahållandet av idrott på lokal nivå, och för att främja territoriell sammanhållning i hela Europa. Budskapet ingick i en gemensam förklaring som undertecknades av ReK:s ordförande Karl-Heinz Lambertz och Uefas förste vice ordförande Karl-Erik Nilsson vid en högnivåkonferens i Bryssel idag.

Vid evenemanget deltog företrädare för EU-institutionerna – bl.a. EU-kommissionär Tibor Navracsics – och för Uefas samtliga 55 nationella fotbollsförbund. Evenemanget belyste betydelsen av EU:s finansiering på idrottsområdet inom ramen för #CohesionAlliance – en EU-omfattande koalition vars förespråkare anser att EU:s sammanhållningspolitik måste fortsätta att vara en hörnsten för EU även i framtiden.

Karl-Heinz Lambertz , Europeiska regionkommitténs ordförande, framhöll: ”Vi har samma mål som Uefa, nämligen att stärka sammanhållningen och solidariteten i Europa. Investeringar i idrott ger avkastning genom att bidra till hälsa, social delaktighet, turism och ekonomisk utveckling. Därför är det mycket viktigt att EU fortsätter att ställa tillräckliga sammanhållningspolitiska medel till förfogande så att regionerna och städerna kan tillhandahålla tillräcklig idrottsinfrastruktur över gränserna. Som förespråkare för #CohesionAlliance har vi direkta erfarenheter av att EU:s strukturfonder kan göra verklig skillnad och ge våra medborgare ett hälsosammare liv och ökad livskvalitet.”

Karl-Erik Nilsson , Uefas förste vice ordförande, som undertecknade #CohesionAlliance den 20 mars i år, framhöll att: ”Uefa anser att idrott är viktigt, och varje år ger organisationen ett otroligt bidrag genom sitt stödprogram HatTrick . Programmet stöder betydelsefull infrastruktur och idrottslig verksamhet över hela Europa. Men Uefas insatser måste understödjas av riktad EU-finansiering, särskilt för gräsrotsnivån. Att investera i idrott innebär att investera i Europas framtid. Idrottsorganisationer, nationella myndigheter och EU-institutionerna måste samarbeta för att på bästa sätt utnyttja alla befintliga finansieringsmöjligheter.”

Tibor Navracsics , kommissionär med ansvar för utbildning, kultur, ungdomsfrågor och idrott, påpekade: "Idrott kan på ett unikt sätt hjälpa oss att hantera de stora utmaningar som våra samhällen står inför och främja städernas och regionernas utveckling. För att på bästa sätt utnyttja denna potential måste vi hitta metoder för att integrera idrotten i våra åtgärder inom olika politikområden. Framföra allt måste vi inlemma den mer effektivt i lokala och regionala strategier, med utgångspunkt i de enskilda regionernas och städernas starka sidor och målsättningar.”

I en gemensam förklaring undertecknad av ordförande Lambertz och förste vice ordförande Nilsson understryker ReK och Uefa att:

Idrotten ger ett viktigt bidrag till uppnåendet av de strategiska målen för EU:s sammanhållningspolitik och målen för hållbar utveckling.

Kommissionens förslag att fördubbla anslagen till Erasmus i EU:s kommande långtidsbudget (som omfattar perioden 2021–27) och den uppmärksamhet som ägnas åt idrott på gräsrotsnivå, gott styre och integritet inom idrotten är ett välkommet steg framåt.

Avsaknaden av en idrottsfrämjande politik och bristen på infrastruktur för idrott på gräsrotsnivå är för närvarande två av de främsta hindren för att alla medborgare, inklusive personer med funktionsnedsättning, ska ha fri och lika tillgång till idrottsaktiviteter. Att säkerställa allmän tillgång till idrottsaktiviteter är avgörande för att möjliggöra ekonomisk och social utveckling och få fler människor att delta i idrottsverksamhet.

Idrottens bidrag till att stärka den ekonomiska utvecklingen och främja social delaktighet bör erkännas i högre grad. De förordningar som reglerar de europeiska struktur- och investeringsfonderna (ESI-fonderna) och andra relevanta EU-strategier bör stödja idrottsfrämjande politik, inklusive investeringar i idrottsinfrastruktur, för att stärka solidariteten och välståndet genom idrott.

ReK och Uefa är överens om att samarbeta inom #CohesionAlliance för en stark sammanhållningspolitik som främjar ekonomisk, social och territoriell sammanhållning i EU efter 2020.

ReK har nyligen framfört många av dessa rekommendationer till kommissionen genom ett yttrande om Att integrera idrotten i EU:s agenda för tiden efter 2020 (föredragande: Roberto Pella (IT–EPP), Borgmästare i Valdengo).

Bakgrundsinformation

#CohesionAlliance är en koalition för personer som anser att EU:s sammanhållningspolitik måste fortsätta att vara en hörnsten för EU även i framtiden. Till följd av brexit och EU:s behov av att finansiera nya prioriteringar såsom försvar, säkerhet och kontroll av de yttre gränserna riskerar anslagen till sammanhållningspolitiken att minska i EU:s kommande långtidsbudget – eller fleråriga budgetram – där EU:s utgiftstak för perioden efter 2020 fastställs.

För att undvika detta och öka medvetenheten om sammanhållningspolitikens avgörande betydelse lanserades #CohesionAlliance av de ledande sammanslutningarna av regioner och kommuner – Europeiska gränsregionförbundet (AEBR), Europeiska regionförsamlingen (AER), Nätverket för regionala lagstiftande församlingar (CALRE), Europeiska kommuners och regioners råd (CEMR), konferensen för perifera kustregioner i Europa (CPMR) och Eurocities – samt Europeiska regionkommittén i oktober 2017.

Alliansen kräver att EU:s budget efter 2020 ska göra sammanhållningspolitiken starkare, mer ändamålsenlig, synlig och tillgänglig för alla regioner i Europeiska unionen. Sedan lanseringen har alliansens förklaring undertecknats av mer än 8 300 enskilda undertecknare, 116 regioner, 109 städer och distrikt, 50 sammanslutningar av regionala och lokala myndigheter, 40 ledamöter av Europaparlamentet och 35 sektorssammanslutningar i EU.

Kontaktperson:

Lauri Ouvinen

Tfn +32 22822063

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Dela: