Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
Regioner och städer får en alltmer framträdande roll inom ramen för ‎ EU:s forsknings- och innovationsagenda  

Europeiska regionkommitténs ledamöter välkomnar Europeiska kommissionens ökade fokus på regionala och lokala innovationsekosystem. Den 30 september offentliggjorde kommissionen ett meddelande om ett nytt europeiskt forskningsområde för forskning och innovation . I meddelandet utlovas strategiskt och samordnat stöd till regioner och städer, genom framgångsrika initiativ såsom plattformen för kunskapsutbyte och ”Vetenskapen möter regionerna”, som kommer att uppgraderas till en strategisk nivå.

ReK:s utskott för socialpolitik, utbildning, sysselsättning, forskning och kultur (SEDEC) anordnade den 1 oktober en debatt med Jean-Eric Paquet , Europeiska kommissionens generaldirektör för forskning och innovation (GD Forskning och innovation). Jean-Eric Paquet lyfte fram de positiva erfarenheterna beträffande plattformen för kunskapsutbyte, som ReK och GD Forskning och innovation utvecklat gemensamt för att presentera nya lösningar inom forskning och innovation, innovativa produkter och bästa praxis för att hantera de samhällsutmaningar som Europas regioner och städer står inför.

SEDEC-utskottets ordförande Anne Karjalainen (FI–PES) framhöll att utskottet ”varmt välkomnar Europeiska kommissionens avsikt att ytterligare stärka det strategiska samarbetet med Europeiska regionkommittén genom plattformen för kunskapsutbyte. De lokala och regionala myndigheterna spelar en central roll i arbetet med att fördjupa såväl det europeiska forskningsområdet som det europeiska utbildningsområdet, som är avgörande för Europas anpassning till den gröna och digitala omställningen”.

Christophe Clergeau (FR–PES), ledamot av regionfullmäktige i Pays-de-la-Loire, kommer att leda ReK:s arbete med meddelandet om det europeiska forskningsområdet. Utkastet till yttrande kommer att antas vid SEDEC-utskottets nästa sammanträde den 25 november. Den nyligen utnämnda föredraganden underströk att ”det fortfarande finns behov av att förbättra de lokala och regionala myndigheternas roll när det gäller styrningen av forskningsprogram och att öka synergierna mellan forskning och innovation och sammanhållningspolitiken. Det europeiska forskningsområdet bör möjliggöra en bredare strategi, där alla berörda parter samarbetar, och bör utvecklas i samspel med det europeiska utbildningsområdet”.

Under diskussionen med generaldirektör Jean-Eric Paquet uttryckte flera medlemmar även sin oro över innovationsklyftan mellan EU:s regioner, som riskerar att förvärras av kompetensflykten. SEDEC-utskottets vice ordförande Matteo Bianchi (IT–ECR), ledamot av kommunfullmäktige i Morazzone, föreslog att stöd och skatteincitament ska ges till företag som investerar i innovation i mindre utvecklade regioner.

Generaldirektör Jean-Eric Paquet konstaterade att ”EU måste samarbeta över politikområden och med medborgarna för att unionens forskning och innovation ska bli inte bara världsledande och banbrytande utan också en politisk ram för att tillhandahålla den kunskap och de lösningar som Europa behöver när det gäller den digitala och gröna omställningen och artificiell intelligens”.

Europeiska kommissionens gemensamma forskningscentrum offentliggjorde i veckan slutrapporten om pilotprojektet ”Vetenskapen möter parlamenten/regionerna” , där man konstaterar att det evidensbaserade beslutsfattandet måste förbättras ytterligare på alla förvaltningsnivåer.

Vid plenarsessionen den 12–14 oktober kommer ReK att anta ett yttrande om Europeiska kommissionens regionala resultattavla för innovation (föredragande Mikel Irujo , ES–EA). Nästa resultattavla kommer att offentliggöras 2021. ReK kommer också att offentliggöra den första årliga regionala och lokala barometern, där fokus ligger på effekterna av covid-19 i EU:s regioner.

Mer information:

Under sammanträdet den 1 oktober höll SEDEC-utskottets medlemmar en inledande diskussion om följande två utkast till yttranden, som kommer att antas vid SEDEC-utskottets nästa sammanträde den 25 november:

Följande nya föredragande utsågs:

  • Yoomi Renström (SE–PES), ledamot av kommunfullmäktige i Ovanåker, föredragande för yttrandet ”En jämlikhetsunion: EU:s handlingsplan mot rasism 2020–2025”.
  • Gillian Coughlan (IE–Renew), ledamot av Cork City Council, föredragande för ”Handlingsplanen för digital utbildning 2021–2027: en omställning till den digitala tidsåldern”.
  • Emil Boc (RO–EPP ), borgmästare i Cluj-Napoca, föredragande för ”Ett europeiskt område för utbildning senast 2025”.
  • Christophe Clergeau (FR–PES), ledamot av regionfullmäktige i Pays-de-la-Loire, föredragande för ”Ett nytt europeiskt forskningsområde för forskning och innovation”.

Kontakt:

pressecdr@cor.europa.eu

Dela :