Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
Regionerna och städerna kan göra EU:s ”nya sätt att arbeta” bättre  
Arvet efter den avgående kommissionen bör vara en starkare roll för de lokala och regionala myndigheterna från början till slutet av den politiska cykeln, säger Europeiska regionkommittén.

Kommissionen bör överväga att ge ekonomiskt stöd till en återkopplingsmekanism som Europeiska regionkommittén lanserat. Det sade lokala och regionala ledare den 9 oktober i en rad rekommendationer som syftar till att se till att de regionala och lokala perspektiven avspeglas i alla skeden av EU:s politiska process, från utformning till utvärdering.

Andra förslag till kommissionens nästa ordförande är att ge EU:s ledamotsförsamling för lokala och regionala myndigheter en möjlighet att formge – och inte bara granska – kommissionens arbetsprogram och bjuda in experter från lokala och regionala myndigheter att granska EU:s lagstiftning. Detta är alla åtgärder som skulle se till att EU-lagstiftningens lokala konsekvenser beaktas ordentligt. Förslagen bygger på slutsatserna från en institutionell arbetsgrupp från 2018 och en samrådsprocess under 2019.

Olgierd Geblewicz (PL–EPP), regionpresident i Zachodniopomorskie (Västpommern) och ledare för Polens regionpresidenter, var föredragande för yttrandet med titeln Bättre lagstiftning: genomgång och vägen framåt .

Olgierd Geblewicz sade följande: ”Detta är praktiska förslag som syftar till att utveckla och upprätthålla ett centralt arv från den avgående kommissionen: dess strävan efter ett bättre partnerskap med alla förvaltningsnivåer för att åstadkomma en mer ändamålsenlig och effektiv lagstiftning. Förste vice ordförande Frans Timmermans förstår verkligen vikten av att arbeta med regionerna och städerna, och förra året förespråkade han ett nytt sätt att arbeta för EU. Dagens ReK-förslag innehåller nya och mycket specifika sätt att se till att det regionala och lokala perspektivet beaktas i EU:s beslutsfattares och verkställande organs dagliga arbete.”

Han fortsatte: ”Vår gemensamma önskan är att uppnå EU:s strategiska mål på ett sätt som tar hänsyn till den stora mångfalden av situationer och kulturer i Europa. Denna insats för att uppnå största möjliga enhet och största möjliga mångfald och samtidigt uppnå effektiva politiska resultat – med ett ord, ”subsidiaritet” – är en utmaning och medför kostnader, men förra årets arbetsgrupp och årets genomgång visar att insatsen ger utdelning, i resultat och i politik. Historiskt sett har EU koncentrerat sig på att samla in synpunkter från regioner och städer när man utformar politiken. Subsidiaritet bör dock också handla om att övervaka hur lagstiftningen fungerar i praktiken. Vi vill täppa till denna lucka och stärka andra svaga punkter i den politiska processen. Vi vill se till att partnerskapet med EU:s regioner och städer inte bara är en teknisk och formalistisk övning, utan en princip som underbygger och berikar EU:s verksamhet.”

I mars 2019 lanserade Europeiska regionkommittén ett nätverk av regionala nav för bedömning av genomförandet av EU:s politik , som under en pilotfas på två år granskar EU-politikens inverkan på de lokala och regionala myndigheterna inom tre områden: offentlig upphandling, luftkvalitet och gränsöverskridande hälso- och sjukvård. Projektet har redan fått in återkoppling om EU:s reformer av offentlig upphandling från EU-korrespondenter i 36 regionala förvaltningar i 16 länder och från medlemmar av deras nätverk. Den resulterande bedömningen av genomförandet , som offentliggjordes i juli, utgjorde underlag för ett ReK- yttrande som antogs den 8 oktober och där man lovordade EU:s avsikter men fann betydande brister i reformernas inverkan.

Olgierd Geblewicz sade följande: ”Ett projekt som vår mekanism med regionala nav kostar tid och pengar, men effekterna bör bli en högkvalitativ och ändamålsenlig politik som respekterar verkligheten på fältet, visar om EU-lagstiftningen ger ett mervärde och undanröjer vissa administrativa formaliteter, restriktioner och ekonomiska bördor. Förra året gav vice ordförande Frans Timmermans sitt politiska stöd till vårt initiativ. Vi skulle vilja att hans efterträdare, Maroš Šefčovič, hittar finansiering för att bibehålla och utveckla det, om pilotfasen blir framgångsrik. Det handlar om att bygga upp den kapacitet som krävs för att kommissionens agenda för bättre lagstiftning ska bli en varaktig framgång. Det visar också, återigen, att ReK kan vara en länk mellan EU-nivån och de regionala och lokala förvaltningsnivåerna och en katalysator för partnerskap.”

I yttrandet efterlyses också ökad hänsyn till lokal och regional sakkunskap i politiska och tekniska forum. Man menar t.ex. att antalet experter i nämnden för lagstiftningskontroll bör ökas för att ”göra nämnden medveten om det regionala och lokala perspektivet på EU:s lagstiftning” och att kommissionens Refitplattform – ett annat organ som syftar till att förbättra befintlig EU-lagstiftning – bör omfatta sakkunniga från den lokala eller regionala nivån.

Såsom konstateras i yttrandet kolliderar kommissionens önskan om bättre och effektivare lagstiftning med en verklighet där ”regleringsintensiteten har ökat, så att det tolkningsutrymme som bör finnas vid genomförandet av direktiv har minskat”.

Den 30 september godkände Europaparlamentet utnämningen av kommissionsledamot Maroš Šefčovič, som för närvarande är vice ordförande med ansvar för energiunionen, till vice ordförande med ansvar för kontakter mellan institutionerna och prognoser under mandatperioden 2019–2024. Vid utfrågningen sade Maroš Šefčovič att ”vi bör bättre involvera mottagarna av lagstiftningen och satsa mer på ’aktiv subsidiaritet’ för att undanröja det utbredda intrycket att allt beslutas i Bryssel.”

Han fortsatte: ”Vi kommer att stärka de medel som lokala och regionala myndigheter kan använda för att informera oss om den börda som uppstår vid tillämpningen av ny lagstiftning samt möjligheterna att lindra den.”

Europeiska regionkommittén kommer att fortsätta samråden om hur man kan se till att lokala och regionala synpunkter införlivas i EU:s beslutsfattande vid en stor konferens i den italienska senaten den 22 november.

Kontaktperson:

Andrew Gardner

Tfn +32 473843981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Dela :