Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
Regionala ledare uppmanar till att säkerställa uppåtgående konvergens för minimilönerna i hela Europa och bekämpa fattigdom bland förvärvsarbetande  

ReK stöder förslaget till direktiv om tillräckliga minimilöner i EU

Regionerna och städerna anser att bekämpning av fattigdom bland förvärvsarbetande och säkerställande av uppåtgående konvergens för minimilönerna är förutsättningar för en social, rättvis och hållbar marknadsekonomi i Europeiska unionen. Europeiska regionkommittén (ReK) har därför välkomnat kommissionens förslag till direktiv som syftar till att skapa en ram för fastställande av tillräckliga minimilöner samtidigt som gällande nationell lagstiftning och arbetsmarknadsparternas roll respekteras. ReK:s yttrande , som utarbetats av Peter Kaiser (AT–PES), delstatspresident i Kärnten, antogs i veckan efter en debatt med en företrädare för det portugisiska ordförandeskapet.

De senaste åren har löneskillnaderna ökat i många medlemsstater: Andelen arbetstagare som riskerar att drabbas av fattigdom ökade från 8,3 % år 2010 till 9,3 % år 2018. Covid-19-utbrottet har dessutom haft en negativ inverkan på arbetstagarnas löner, särskilt för dem som har de lägsta inkomsterna. ReK efterlyser därför en konvergensprocess i syfte att uppnå en lägsta tröskel på minst 60 % av den nationella bruttomedianlönen för heltidsarbetande och 50 % av den nationella bruttomedellönen för heltidsarbetande i alla medlemsstater som har en lagstadgad minimilön. Kommittén uppmanar också kommissionen att stödja både den framtida kapacitetsuppbyggnaden hos arbetsmarknadens parter och deras oberoende på europeisk och nationell nivå.

Europeiska regionkommitténs första vice ordförande Vasco Cordeiro sade: ”Med tillräckliga minimilöner i EU tar vi ytterligare ett steg i riktning mot att utrota fattigdom bland förvärvsarbetande och minska fattigdomen i allmänhet. De lokala och regionala myndigheterna befinner sig i en nyckelposition när det gäller att verkställa, främja och övervaka det föreslagna direktivet. Tillsammans med handlingsplanen för genomförandet av den europeiska pelaren för sociala rättigheter och det sociala toppmötet i Porto kommer det att bekräfta att EU bryr sig mycket om sin befolkning, sin sociala dimension och återhämtningen efter pandemin.”

Miguel Cabrita , Portugals biträdande minister för arbetsmarknads- och yrkesutbildningsfrågor, sade: ”Vi anser alla att det är mycket viktigt att se till att arbetstagarna i EU får tillräckliga löner för att trygga lämpliga arbets- och levnadsvillkor och för att skapa rättvisa och resilienta ekonomier och samhällen. Tillräckliga löner är en viktig del av den europeiska sociala modellen. Vi försvarar alla tanken att arbete måste löna sig och delar målen att säkerställa tillräckliga minimilöner i hela EU, genom antingen lagstiftning eller kollektivförhandlingar, med respekt för de nationella systemen och arbetsmarknadsparternas oberoende.”

Endast ett fåtal EU-regioner har lagstiftningsbefogenheter att fastställa minimilöner, men de spelar en viktig roll i förhandlingarna om regionala kollektivavtal, i sin egenskap av arbetsgivare och vid tilldelningen av offentliga upphandlingskontrakt, som bör säkerställa att de ekonomiska aktörerna uppfyller gällande lönevillkor och respekterar rätten till kollektivförhandlingar. Samtidigt uppmanar ReK i sitt yttrande till att ta itu med fattigdom bland förvärvsarbetande genom en mångfasetterad strategi där andra faktorer beaktas, såsom skattesystemet, utbildningsinitiativ, nivån på de sociala förmånerna och sysselsättningspolitiken.

Föredraganden Peter Kaiser (AT–PES), delstatspresident i Kärnten, sade: ”Anständiga minimilöner är en viktig byggsten i den europeiska pelaren för sociala rättigheter. Låginkomsttagarnas bidrag till våra samhällen under covid-19-krisen förtjänar erkännande, men framför allt konkreta åtgärder. Det finns ett akut behov av att ta itu med fattigdom bland förvärvsarbetande och den nedåtgående spiralen av osund arbetskostnadskonkurrens. För att arbete i EU ska löna sig för alla behöver vi ett bindande mål om en minimilön som motsvarar minst 60 % av den nationella bruttomedianlönen och 50 % av den nationella bruttomedellönen. Denna konvergensprocess måste respektera de befintliga nationella systemen för lönesättning och arbetsmarknadsparternas oberoende.”

Mer information:

Att säkerställa tillräckliga minimilöner för alla arbetstagare är en av de 20 principerna i den europeiska pelaren för sociala rättigheter . Den 4 mars lade kommissionen fram en handlingsplan för att påskynda genomförandet av pelaren och bana väg för EU:s sociala toppmöte i Porto den 7–8 maj.

Denna vecka offentliggjorde ReK en ny studie om den lokala och regionala dimensionen hos minimilönerna i Europa. I studien konstateras att obalanser mellan regioner kan motverka de goda avsikterna med en politik för minimilöner. I många huvudstadsregioner med höga levnadskostnader garanterar till exempel den nationella minimilönen inte en anständig inkomst. Dessutom finns det gränsregioner inom EU där minimilönerna varierar avsevärt, vilket kan få konsekvenser för arbetsmarknaden på båda sidor. I studien föreslås att man ska utarbeta regionala bedömningar av ”levnadslöner” som grundval för referensvärden och framhålls de lokala och regionala myndigheternas centrala roll när det gäller att övervaka och främja målen i det nya direktivet.

Kontaktperson:

Lauri Ouvinen

Tfn +32 473536887

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Dela :
 
Relaterade nyheter

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/SEDEC-MEETING-21-JUNE-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/REGIONAL-LEADERS-CALL-FOR-UPWARD-CONVERGENCE-OF-MINIMUM-WAGES-ACROSS-EUROPE-AND-AN-END-TO-IN-WORK-POVERTY.ASPX

SEDEC members discuss mentoring, gender-based violence, children's rights, and European sports model
SEDEC members discuss mentoring, gender-based violence, children's rights, and European sports model
22.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/REGIONAL-LEADERS-CALL-FOR-UPWARD-CONVERGENCE-OF-MINIMUM-WAGES-ACROSS-EUROPE-AND-AN-END-TO-IN-WORK-POVERTY.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/REGIONAL-LEADERS-CALL-FOR-UPWARD-CONVERGENCE-OF-MINIMUM-WAGES-ACROSS-EUROPE-AND-AN-END-TO-IN-WORK-POVERTY.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/REGIONAL-LEADERS-CALL-FOR-UPWARD-CONVERGENCE-OF-MINIMUM-WAGES-ACROSS-EUROPE-AND-AN-END-TO-IN-WORK-POVERTY.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/REGIONAL-LEADERS-CALL-FOR-UPWARD-CONVERGENCE-OF-MINIMUM-WAGES-ACROSS-EUROPE-AND-AN-END-TO-IN-WORK-POVERTY.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023