Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
EU:s regioner och städer efterlyser genusmedvetna återhämtningsåtgärder  

Vi kan föra Europa närmare medborgarna genom att hjälpa kvinnor i hemmet, i arbetslivet och i politiken

EU:s jämställdhetsstrategi bör också ta upp effekterna av covid-19-pandemin, vilket Europeiska regionkommittén (ReK) har betonat i ett yttrande som antogs vid dess plenarsession den 14 oktober. EU:s strategi med titeln En jämlikhetsunion: jämställdhetsstrategi för 2020–2025 behöver involvera lokala och regionala myndigheter vid tillämpningen eftersom de har en avgörande roll att spela och kan vara nyckelaktörer i arbetet för jämlikhet tack vare sina specifika kompetenser, anser Regionkommittén.

Covid-19 har lett till vidgade klyftor, särskilt med avseende på jämställdhet mellan könen. ReK:s regionala och lokala barometer 2020 – som presenterades den 12 oktober – visar på en ökning av antalet rapporterade fall av våld i hemmet under nedstängningen, även om det ännu inte finns tillräckligt med uppgifter för att tillåta jämförelser inom unionen som helhet. Vissa länder, t.ex. Litauen, noterade 20 % mer våld i hemmet under en treveckorsperiod av nedstängning. I Spanien fick larmnumret för våld i hemmet 18 % fler samtal under de två första veckorna av nedstängningen. Regionala myndigheter i Spanien delade ut en handledning för kvinnor som utsätts för könsrelaterat våld i hemmet. Amsterdams stad inrättade i samarbete med den nationella regeringen ett system där offer för våld i hemmet kunde vända sig till sitt apotek med hjälp av kodorden ”mask 19”.

”Kvinnor är mer utsatta för konsekvenserna av den ekonomiska krisen till följd av pandemin. Detta bör därför erkännas fullt ut i de planer för återhämtning och resiliens som kommer att lanseras nästa år. Vidare föreslår vi i yttrandet att den europeiska planeringsterminen och rapporten om rättsstatsprincipen ska ta hänsyn till hur jämställdhet ska kunna uppnås”, betonade Concepción Andreu Rodríguez (ES–PES) , regionpresident i Rioja.

I rekommendationerna vill de lokala och regionala myndigheterna bli erkända som strategiska partner i utformningen, genomförandet och övervakningen av EU:s jämställdhetsstrategi. Eftersom strategin utarbetades och offentliggjordes före covid-19-krisen är den ofullständig, och i yttrandet påpekas att det bör göras en bedömning av hur krisen ytterligare belyser den befintliga ojämlikheten mellan kvinnor och män.

ReK påpekar att arbetstagare inom sysselsättningssektorer har varit särskilt utsatta för riskerna med covid-19-pandemin och skulle behöva ett starkare socialt skydd, säkrare arbetsvillkor och bättre löner. Eftersom de flesta arbetstagarna inom dessa sektorer är kvinnor bör pandemins effekter också tas upp i EU:s jämställdhetsstrategi . Frågor som könsrelaterat våld, som har intensifierats under nedstängningarna, svårigheterna för många kvinnor i hela EU att kombinera arbete från hemmet med omsorgsansvar och det faktum att kvinnor har stått i frontlinjen under pandemin (som hälso- och sjukvårdspersonal, personal inom barn- och äldreomsorg, hushållsanställda och anställda inom handeln) bör ses mot bakgrund av den nya pandemiska situationen.

De lokala och regionala myndigheterna begär att få delta på ett strukturerat sätt i EU:s nätverk för förebyggande av könsrelaterat våld och i genomförandet av den informations- och kommunikationskampanj som kommer att lanseras på EU-nivå – en kampanj som kommittén anser vara avgörande för att bekämpa könsstereotyper. De efterlyser också lämplig finansiering för jämställdhetspolitiken genom program som ges stöd i EU:s långtidsbudget för 2020–2027.

”Kvinnor måste stå i centrum när det gäller Europas återhämtning och debatten om unionens framtid. Även om vårt ledarskap är mycket viktigt kan vi fortfarande se betydande ojämställdhet i beslutsfattandet”, sade Concepción Andreu Rodríguez vid en workshop med titeln ” Vägen mot en jämn könsfördelning inom politiken den 15 oktober. Föredraganden presenterade de viktigaste punkterna i ReK:s yttrande och den senaste statistiken om kvinnors deltagande i politiken. De åtgärder och idéer som krävs för att minska klyftan mellan könen diskuterades. Ett antal unga folkvalda politiker delade med sig av sina erfarenheter på lokal och regional nivå när det gäller arbetet för jämställdhet och jämställd demokrati. Workshoppen anordnades inom ramen för Europeiska veckan för regioner och städer (EWCR) – ett årligt evenemang där städer och regioner visar sin förmåga att skapa tillväxt och sysselsättning, att genomföra EU:s sammanhållningspolitik och att visa den lokala och regionala nivåns betydelse för ett gott europeiskt styre.

Den politiska makten är ett av de mest angelägna områdena när det gäller bristande jämställdhet. Inom den europeiska politiken finns det i dag 1 miljon lokalt och regionalt folkvalda, men endast omkring 30 % av dessa är kvinnor. Europeiska kommuners och regioners råd har utfört en studie om kvinnor i politiken , publicerad 2019, och enligt denna är endast 29 % av de lokala styrelseledamöterna i Europa kvinnor och andelen kvinnliga borgmästare är endast omkring hälften av detta, 15 %. På regional nivå finns det betydligt färre kvinnor i ledande ställning i regionala församlingar (18 %) än andelen kvinnliga ledamöter i dessa församlingar (31 %). Inom själva Regionkommittén utgör kvinnorna endast 23 % av ledamöterna, vilket visar på en tydlig klyfta mellan könen på regional och lokal nivå när det gäller kvinnors representation, och detta bör åtgärdas.

Resultaten av den årliga regionala och lokala barometern:

Kontaktperson:

Wioletta Wojewódzka

Tfn +32 22822289

Mobil +32 473843986

wioletta.wojewodzka@cor.europa.eu

Dela :
 
Relaterade nyheter

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/RECOVERY-MESURES-GENDER.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/RECOVERY-MESURES-GENDER.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CP-33-A-TIME-OF-CRISES-MUST-SPUR-EFFORTS-FOR-GENDER-EQUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/RECOVERY-MESURES-GENDER.ASPX

A time of crises must spur efforts for gender equality
A time of crises must spur efforts for gender equality
14.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CP30-THE-DANGER-OF-A-TALENT-TRAP.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/RECOVERY-MESURES-GENDER.ASPX

EU's regions: the danger of a talent trap
EU's regions: the danger of a talent trap
13.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/COR-PRESIDENT-STATEMENT-INTERNATIONAL-WOMENS-DAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/RECOVERY-MESURES-GENDER.ASPX

Statement by the President of the European Committee of the Regions, Vasco Alves Cordeiro, for International Women's Day
Statement by the President of the European Committee of the Regions, Vasco Alves Cordeiro, for International Women's Day
08.03.2023