Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
Ordförande Tzitzikostas: Precis som Europeiska regionkommittén efterfrågat skyddar och stärker EU:s budget och återhämtningsplan regionerna, städerna och byarna.  

EU:s fleråriga budgetram 2021–2027 och återhämtningsplanen tillmötesgår ReK:s begäran om stöd till de regionala och lokala samhällenas återhämtning. Detta sänder en viktig signal till populisterna och EU-skeptikerna och visar på EU:s mervärde.

I en kommentar till Europeiska kommissionens förslag till EU:s fleråriga budgetram och återhämtningsplan noterade Europeiska regionkommitténs ordförande, Apostolos Tzitzikostas, att ”EU-budgeten på 1 100 miljarder euro och återhämtningsplanen på 750 miljarder euro fokuserar på regionernas, städernas och byarnas säkerhet, återhämtning och motståndskraft och omfattar de centrala åtgärder som Europeiska regionkommittén efterfrågat. Detta sänder också en tydlig signal till populisterna och EU-skeptikerna och visar på EU:s mervärde i dessa svåra tider. Jag uppmanar EU:s medlemsstater och Europaparlamentet att utan dröjsmål bedöma och anta de förslag som ordförande Ursula von der Leyen presenterade i dag”.

”Precis som Europeiska regionkommittén efterfrågat omfattar det nya budgetförslaget en EU-återhämtningsfond om minst 500 miljarder euro i bidrag. Förslaget omfattar också ett hälsoprogram som sammanför de europeiska, nationella och regionala förvaltningsnivåerna för att förbättra hälso- och sjukvården i hela EU. Förslaget stärker EU:s sammanhållningspolitik med anslag på över 373 miljarder euro, stödjer investeringar i landsbygdsutveckling med 90 miljarder euro och främjar en rättvis omställning med en fond på 40 miljarder euro. I linje med vad vi efterfrågat omfattar kommissionens planer också avgörande lösningar för viktiga sektorer som turism- och kultursektorn samt små och medelstora företag” , tillade ordförande Tzitzikostas.

Ordföranden för ReK:s utskott för territoriell sammanhållningspolitik och EU:s budget ( COTER ), Isabelle Boudineau (FR–PES) , anmärkte: ”Storleken på anslagen i det nya förslaget är viktiga, men det är också viktigt att EU-medlen når fram snabbt och investeras på ett ändamålsenligt sätt i praktiken. Det är regionerna och städerna som bäst vet i vilka sektorer vi snabbt måste investera för att hantera konsekvenserna av krisen och förbereda oss för framtiden. Det här arbetet får inte vara toppstyrt och därför behöver vi en reformerad europeisk planeringstermin som involverar lokala och regionala myndigheter och fokuserar på den lokala anpassningen av målen för hållbar utveckling. Om EU sviker oss genom att skjuta upp besluten om den fleråriga budgetramen och återhämtningsplanen kommer de sociala, ekonomiska och även politiska konsekvenserna att bli katastrofala”.

ReK:s förste vice ordförande, Vasco Cordeiro (PT–PES) , noterade: ”Den fleråriga budgetramen som kommissionen föreslagit innebär ökat stöd till städerna och regionerna i arbetet med att hantera de sociala och ekonomiska utmaningarna och minska de territoriella skillnaderna och ojämlikheterna mellan medborgarna. Detta är en avgörande aspekt, inte bara för sammanhållningspolitiken – som nu behövs mer än någonsin – utan också för hela återhämtningsplanen och EU-budgeten. Alla medel måste vara lättillgängliga för våra regioner och städer så att de kan agera handlingskraftigt och se till att EU:s investeringar är effektiva och tillgodoser medborgarnas faktiska behov”.

ReK:s föredragande om den fleråriga budgetramen, Nikola Dobroslavić (HR–EPP) , sade: ”Jag välkomnar kommissionens planer på att förlänga de nuvarande sammanhållningspolitiska programmen till 2022, med ytterligare medel, och på att öka investeringarna i hållbar tillväxt och motståndskraft inom ramen för regionalpolitiken för perioden 2021–2027. Detta kommer att främja skapandet av arbetstillfällen, företagens konkurrenskraft, ekonomisk tillväxt och hållbar utveckling. Vår kommitté är fast besluten att fortsätta sitt arbete för att synliggöra EU-budgeten och dess mervärde för människors liv” .

BAKGRUND

Sedan covid-19-pandemin bröt ut har Europeiska regionkommittén sett till att en miljon regionalt och lokalt folkvalda politiker i EU har möjlighet att säga sin mening.

I förklaringen som antogs den 8 maj efterlyste ReK följande:

1) En plan för ett hållbart, motståndskraftigt och socialt Europa, inbegripet en EU-återhämtningsfond, om minst 500 miljarder euro, som är kopplad till en ambitiös EU-budget och bygger på en gemensam europeisk skuldförsäkring.

2) En europeisk hälsomekanism för att stödja inköp av medicinsk utrustning, utvärdera, anpassa och övervaka de regionala hälso- och sjukvårdssystemens kapacitet och investera i hållbar hälso- och sjukvård.

3) Finansieringssystem för att hjälpa regionala och lokala samhällen att kompensera för lokala skatteintäkter som gått förlorade och förnya de offentliga tjänsterna så att de blir digitala, hållbara och motståndskraftiga.

4) Förenklade förfaranden för att finansiera hållbar lokal infrastruktur.

5) Särskilda mekanismer och rättsliga arrangemang för att hjälpa små och medelstora företag samt turism- och kultursektorn.

6) En plan för landsbygdens delaktighet för att främja innovation, entreprenörskap och konnektivitet på landsbygden.

Kontaktperson:

Ordförandens talesperson:

Michele Cercone

Tfn +32 (0)498 98 23 49

Michele.Cercone@cor.europa.eu

Dela :
 
Relaterade nyheter

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/WINDSOR-FRAMEWORK.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/PRESIDENT-TZITZIKOSTAS-EU-BUDGET-AND-RECOVERY-PLANS-PROTECT-AND-EMPOWER-REGIONS.ASPX

Windsor Framework: a step towards mutually beneficial and pragmatic cooperation between EU and UK local and regional authorities
Windsor Framework: a step towards mutually beneficial and pragmatic cooperation between EU and UK local and regional authorities
29.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/REGIONAL-COMPETITIVENESS-INDEX-2022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/PRESIDENT-TZITZIKOSTAS-EU-BUDGET-AND-RECOVERY-PLANS-PROTECT-AND-EMPOWER-REGIONS.ASPX

Regional Competitiveness Index 2022: Europe needs strong investment on cohesion to tackle territorial competitive gaps
Regional Competitiveness Index 2022: Europe needs strong investment on cohesion to tackle territorial competitive gaps
28.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/HG18-EUROPEAN-INNOVATION-DAYS-SILICON-VALLEY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/PRESIDENT-TZITZIKOSTAS-EU-BUDGET-AND-RECOVERY-PLANS-PROTECT-AND-EMPOWER-REGIONS.ASPX

Local and regional leaders on board for the first European Innovation Days in Silicon Valley
Local and regional leaders on board for the first European Innovation Days in Silicon Valley
21.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/DIGITAL-SKILLS-CONNECTIVITY-SMART-VILLAGES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/PRESIDENT-TZITZIKOSTAS-EU-BUDGET-AND-RECOVERY-PLANS-PROTECT-AND-EMPOWER-REGIONS.ASPX

Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/PRESIDENT-TZITZIKOSTAS-EU-BUDGET-AND-RECOVERY-PLANS-PROTECT-AND-EMPOWER-REGIONS.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023