Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
Varning efter nytt samråd: många regeringar i EU utestänger regioner och städer ‎ från utarbetandet av planer för återhämtningen efter covid-19  

ReK:s och CEMR:s arbete visar att endast ett fåtal länder tog del av de lokala
och regionala myndigheternas bidrag, vilket äventyrar ett lyckat genomförande av återhämtningsplanen för Europa

Resultaten av det gemensamma samrådet presenterades vid sammanträdet i Europeiska regionkommitténs (ReK) utskott för ekonomisk politik (ECON). ECON-utskottets medlemmar antog också enhälligt utkastet till yttrande om en åtgärdsplan för råvaror av avgörande betydelse, som utarbetats av Isolde Ries (DE–PES), första vice talman i Saarlands delstatsparlament.

För att förstå i vilken utsträckning lokalsamhällena ges utrymme att delta i utarbetandet av de nationella planerna för återhämtning och resiliens genomförde ReK och CEMR ett samråd med sammanslutningar av lokala och regionala myndigheter. Det är obligatoriskt för medlemsstaterna att lämna in nationella planer till kommissionen för att få tillgång till stödet från faciliteten för återhämtning och resiliens , det instrument på 672,5 miljarder euro som utgör hörnstenen i återhämtningsinstrumentet Next Generation EU, även känt som återhämtningsplanen för Europa .

”ReK och ECON-utskottet är stolta över sin evidensbaserade forskning, men dessa resultat visar tyvärr att endast en minoritet av medlemsstaterna rådfrågar sina lokala och regionala myndigheter vid utarbetandet av de nationella planerna för återhämtning och resiliens, och att ett ännu mindre antal faktiskt beaktar deras bidrag. Det största hinder som de svarande identifierat var helt enkelt en brist på vilja hos den nationella regeringen, som inte ens försökte ge företrädare för lokala och regionala myndigheter utrymme att medverka. I det fortsatta arbetet är det viktigt att man blir väl medveten om denna omständighet inom institutionerna, så att de kan uppmuntra till större involvering av de lokala och regionala myndigheterna i dessa planer innan de läggs fram i sin slutliga version”, betonade Michael Murphy (IE–EPP), ordförande för ECON-utskottet och ledamot av Tipperary County Council.

Christophe Rouillon (FR–PES), borgmästare i Coulaines och ReK:s huvudföredragande om faciliteten för återhämtning och resiliens, betonade att ”förordningen om faciliteten för återhämtning och resiliens innehåller avsiktsförklaringar om att involvera städer och regioner i de nationella återhämtningsplanerna. Genom att involvera dem i planeringsstadiet skulle vi kunna garantera att resurserna används effektivt på fältet och undvika dödviktseffekter och redundans, i synnerhet när det gäller de europeiska strukturfonderna. Den vänstra handen behöver veta vad den högra handen gör. Bollen ligger fortfarande på medlemsstaternas planhalva. De kan och måste göra bättre ifrån sig vad gäller transparens och samordning”.

Dario Nardella , ordförande för Eurocities och borgmästare i Florens, deltog i rundabordsdiskussionen och konstaterade: ”Om vi agerar snabbt kan vi fortfarande se till att återhämtningsfonderna får människors liv tillbaka på rätt spår och uppfyller de digitala och gröna prioriteringarna på lokal nivå. Nu när städerna har erkänts som viktiga partner i förordningen om återhämtningsplanen behöver de nationella och lokala myndigheterna samarbeta för att tillhandahålla brådskande resurser till de personer som drabbats hårdast i våra städer.”

Dragos Pîslaru (RO–Renew), ledamot av Europaparlamentet och medföredragande för faciliteten för återhämtning och resiliens, sade: ”När jag först började arbeta med faciliteten för återhämtning och resiliens insåg jag att vi endast kan finna svar genom dialog med medborgarna. Därför inledde jag 13 samråd i EU:s medlemsstater. En idealisk nationell plan för återhämtning och resiliens bör på ett konsekvent sätt återspegla alla goda idéer. Jag uppmanar medlemsstaterna att göra samma sak.   Europaparlamentet har sett till att medlemsstaterna genomför samråd med berörda aktörer i det civila samhället, samt lokala och regionala myndigheter, när de utarbetar och genomför planerna för återhämtning och resiliens.”

Lucia Puttrich , minister för Europafrågor och federala frågor i Hessen, förklarade att ”faciliteten för återhämtning och resiliens är återhämtningsplanens största del. Med tanke på stödbeloppet är genomförandet särskilt viktigt. Vårt fokus måste nu vara att se till att pengarna når regionen och skapar viktiga impulser. Detta innebär investeringar i konkurrenskraft, i den gröna given, i förstärkning av hälso- och sjukvårdssystemen och i digitaliseringen. Dessa mål kan endast uppfyllas om regionerna kan framföra sina synpunkter på programmens utformning och genomförande. Genom att framföra sina synpunkter kan de nämligen bidra till att planerna utformas gemensamt och mycket nära behoven på fältet. Detta är själva grundtanken bakom subsidiaritetsprincipen, och den vill vi verkligen främja”.

ReK har deltagit i en omfattande övervakning av genomförandet av faciliteten för återhämtning och resiliens. Denna verksamhet kommer att utmynna i ett forum för återhämtning och resiliens, som enligt planeringen kommer att hållas för första gången under Europeiska veckan för regioner och städer i oktober 2021.

Under sammanträdet antog ECON-utskottets medlemmar också enhälligt utkastet till yttrande ”Åtgärdsplan för råvaror av avgörande betydelse” . Föredraganden Isolde Ries (DE–PES), första vice talman i Saarlands delstatsparlament, sade: ”Moderna samhällen och ekonomier kan inte fungera på lång sikt utan en pålitlig, trygg, konkurrenskraftig och miljövänlig råvaruförsörjning. Råvaror av avgörande betydelse krävs i många viktiga europeiska branscher, såsom bil-, stål-, rymd-, it-, hälso- och sjukvårdssektorn samt i sektorn för förnybar energi. Beroendet av råvaror av avgörande betydelse bör minskas genom cirkulär användning av resurser, hållbara produkter och innovationer. Inhemsk utvinning och bearbetning av råmaterial i EU måste förstärkas och upphandlingen från tredjeländer diversifieras.” Man kommer att rösta om utkastet till yttrande vid ReK:s plenarsession i mars.

ECON-utskottet utsåg Loïg Chesnais-Girard (FR–PES), ordförande i regionfullmäktige i Bretagne och för kontaktgruppen ReK–Förenade kungariket , till huvudföredragande för brexitjusteringsreserven. Kommissionen har föreslagit en budget på 5 miljarder euro för detta instrument , som avses stödja de företag, regioner och lokala samhällen som drabbats värst av Förenade kungarikets utträde ur EU. Man kommer att rösta om utkastet till yttrande vid plenarsessionen i mars.

I övrigt utsågs Ricardo Rio (PT–EPP), ordförande i kommunstyrelsen i Braga, till föredragande för initiativyttrandet ”Uppnående av målen för hållbar utveckling senast 2030”. Utnämningen ska godkännas av ReK:s presidium.

Bakgrund:

ReK:s och CEMR:s gemensamma samråd samlade in synpunkter och erfarenheter från 25 organisationer som företräder en rad regionala och lokala myndigheter i 19 EU-medlemsstater: Österrike, Belgien, Kroatien, Tjeckien, Estland, Finland, Frankrike, Tyskland, Irland, Italien, Litauen, Malta, Nederländerna, Polen, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien och Sverige. Det riktade samrådet inleddes i början av november 2020 och avslutades i början av januari 2021.

Resultaten hittar du här .

Faciliteten för återhämtning och resiliens är ett instrument på 672,5 miljarder euro (upp till 312,5 miljarder euro i bidrag och upp till 360 miljarder euro i lån), som utformats för att hjälpa EU-länderna att genomföra reformer och investera i EU:s gemensamma prioriteringar. Faciliteten är det största finansieringsverktyget i återhämtningsinstrumentet Next Generation EU på 750 miljarder euro, även kallat EU:s återhämtningsplan . För att få ta del av stöd från faciliteten för återhämtning och resiliens måste medlemsstaterna lägga fram nationella planer för återhämtning och resiliens, där de redogör för vilka reformer och investeringar som bör finansieras.

Den 18 december 2020 nådde Europaparlamentet och rådet en politisk överenskommelse om faciliteten. Parlamentet förväntas rösta om texten vid plenarsammanträdet i februari, därefter följer rådets formella antagande.

I oktober antog ReK:s plenarförsamling yttrandet ” Den europeiska återhämtningsplanen som svar på covid-19-pandemin: faciliteten för återhämtning och resiliens samt instrumentet för tekniskt stöd ” av Christophe Rouillon (FR–PES). Läs pressmeddelandet här .

De nationella planerna för återhämtning och resiliens måste lämnas in senast den 30 april 2021 till kommissionen. Styrningen av detta nya instrument är nära kopplad till den europeiska planeringsterminen, som är ramen för samordningen av den ekonomiska politiken. ReK har under flera år vid upprepade tillfällen kritiserat bristen på strukturerat och systematiskt deltagande av lokala och regionala myndigheter i den ekonomiska styrningen i allmänhet, och i den europeiska planeringsterminen i synnerhet. Kommitténs kommentarer och förslag om en översyn av den ekonomiska styrningen i EU finns sammanställd i detta yttrande som utarbetats av Elio Di Rupo (BE–PES), ministerpresident i Vallonska regeringen. Yttrandet antogs av plenarförsamlingen i december. Här kan du läsa pressmeddelandet.

Kontaktperson:

Matteo Miglietta

Tfn: +32 (0)470895382

matteo.miglietta@cor.europa.eu

Dela :
 
Relaterade nyheter

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/POST-COVID-RECOVERY-PLANS-.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/POST-COVID-RECOVERY-PLANS-.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/KIRUNA-DECLARATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/POST-COVID-RECOVERY-PLANS-.ASPX

I Kirunadeklarationen efterlyses mer stöd till avlägsna områden ‎ för att garantera en rättvis omställning
I Kirunadeklarationen efterlyses mer stöd till avlägsna områden ‎ för att garantera en rättvis omställning
28.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/BUDGET-MUST-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/POST-COVID-RECOVERY-PLANS-.ASPX

European Union’s policies and budget must promote cohesion, not harm it
European Union’s policies and budget must promote cohesion, not harm it
24.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/REGIONAL-COMPETITIVENESS-INDEX-2022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/POST-COVID-RECOVERY-PLANS-.ASPX

Regional Competitiveness Index 2022: Europe needs strong investment on cohesion to tackle territorial competitive gaps
Regional Competitiveness Index 2022: Europe needs strong investment on cohesion to tackle territorial competitive gaps
28.03.2023