Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
ReK:s ledamöter och EU:s portugisiska ordförandeskap diskuterar prioriteringarna för den hälsomässiga, sociala och ekonomiska återhämtningen  

De regionala och lokala myndigheterna kommer att vara avgörande för att bygga upp motståndskraft och hantera kriser

Ledamöterna i Europeiska regionkommittén (ReK) och Ana Paula Zacarias, statssekreterare i den portugisiska regeringen och ansvarig för Europafrågor, diskuterade EU-ordförandeskapets politiska prioriteringar och deras inverkan på lokal och regional nivå. Vid diskussionen, som ägde rum under ReK:s plenarsession i februari, betonades vikten av att de lokala och regionala myndigheterna deltar i genomförandet av nästa EU-budget och EU:s planer för återhämtningen efter covid-19-krisen.

Företrädarna för EU:s regionala och lokala myndigheter framhöll att dessa spelar en central roll i hanteringen av covid-krisen och kommer att vara avgörande för att underlätta en framgångsrik hälsomässig, social och ekonomisk återhämtning efter pandemin. De uttryckte oro över omfattningen av de regionala och lokala myndigheternas deltagande – i ett samråd som ReK och CEMR nyligen genomfört konstateras att de flesta lokala och regionala myndigheter endast i begränsad utsträckning kan påverka de nationella planerna för återhämtning och resiliens.

Både ReK och det portugisiska ordförandeskapet underströk att återhämtningen efter covid-19-krisen visserligen är viktig, men att andra gemensamma prioriteringar, t.ex. ett framgångsrikt genomförande av den gröna given och en snabbare digitalisering i Europa, bör inkluderas i de nationella återhämtningsplanerna.

Europeiska regionkommitténs ordförande, Apostolos Tzitzikostas , betonade: ” Det portugisiska ordförandeskapet kommer vid en mycket viktig tidpunkt . Pandemin fortsätter att skörda dödsoffer, sätta press på offentliga tjänster och skada den lokala sysselsättningen och de lokala ekonomierna. Under de kommande månaderna måste vi garantera ett effektivt genomförande av EU:s budget och lägga fram en ambitiös återhämtningsplan som konkret tillgodoser människors behov. Tillsammans måste vi stärka vår kapacitet att reagera på folkhälsokriser och producera och distribuera säkra vaccin. Vaccineringen måste ske under samma tidsperiod, vilket kräver förstärkt samarbete mellan alla styresnivåer i alla medlemsstater, regioner, städer och byar. Ert ordförandeskap kommer också att bidra till lanseringen av konferensen om Europas framtid: vi räknar med att ni ser till att denna process, som ska modernisera demokratins funktionssätt och föra EU närmare medborgarna, får en stark regional och lokal dimension .”

Pandemin har visat att de lokala och regionala ledarna är pådrivande inom lokalsamhällena och spelar en nyckelroll i åtgärderna som svar på krisen ”, framhöll Ana Paula Zacarias , statssekreterare i den portugisiska regeringen och ansvarig för Europafrågor. ”Er närhet till medborgarna och förståelse av förhållandena i praktiken är helt avgörande för att Europa ska kunna ta sig igenom dessa utmanande tider i en anda av solidaritet och inte lämna någon på efterkälken. Städerna och regionerna spelar också en viktig roll i genomförandet av landsomfattande åtgärder, såsom de välbehövliga reformer och investeringar som ingår i de kommande nationella återhämtningsplanerna.”

Ja, en inre marknad behövs, men EU måste visa samma ambition när det gäller att uppnå sociala framsteg ”, sade Vasco Cordeiro , Europeiska regionkommitténs första vice ordförande och ledamot av regionparlamentet i Azorerna, och tillade: ” Att betona subsidiaritetens och flernivåstyrets roll och betydelse när det gäller hur EU fungerar handlar inte bara först och främst om de regionala och lokala myndigheterna. Det handlar om vilket slags EU vi vill ha!”

Under debatten framkom också att det portugisiska ordförandeskapets och ReK:s politiska prioriteringar kompletterar varandra. I synnerhet har prioriteringen ”Bygga upp motståndskraftiga lokala och regionala samhällen” , som ReK lagt fram för 2020–2025 , mycket gemensamt med det portugisiska ordförandeskapets prioriteringar .

Det nära partnerskapet mellan ReK och det portugisiska ordförandeskapet kommer också att stärkas genom att Portugals premiärminister, Antonio Costa, deltar i en kommande debatt vid ReK:s plenarsession i maj samt genom det planerade externa presidiesammanträdet på Azorerna och anordnandet av lokala dialoger i Portugal tillsammans med medlemmarna i ReK:s portugisiska delegation.

Bakgrundsinformation:

Det portugisiska ordförandeskapet i Europeiska unionens råd fokuserar på tre huvudprioriteringar :

  • Främja Europas återhämtning genom att ta hjälp av klimatomställningen och den digitala omställningen.
  • Genomföra Europeiska unionens sociala pelare som en viktig faktor för att säkerställa en rättvis och inkluderande klimatomställning och digital omställning.
  • Stärka Europas strategiska oberoende men samtidigt låta unionen förbli öppen gentemot omvärlden.

Här hittar du Europeiska regionkommitténs prioriteringar för 2020–2025.

Kontaktperson:

Tobias Kolonko

Tfn +32 22822003

tobias.kolonko@ext.cor.europa.eu

Andrew Gardner

Tfn +32 473843981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Dela :