Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
Europeiska regionkommittén: Höjdpunkter från plenarsessionen i januari  

Portugals premiärminister António Costa återvände till Europeiska regionkommittén den 31 januari för att lägga fram sin vision för EU. Vid ReK:s plenarsession, där bland annat Tomislav Donchev, vice premiärminister i Bulgarien, och Frans Timmermans, förste vice ordförande för Europeiska kommissionen deltog, konstaterade EU:s ledamotsförsamling för lokala och regionala förtroendevalda att EU-27 måste öka bidragen till den framtida EU-budgeten för att skydda regionala investeringar och kommittén hotade att vända sig till Europeiska unionens domstol om EU försöker avleda medel som öronmärkts för regioner och städer för att hjälpa de nationella regeringarna att finansiera strukturella reformer.

Budskap om reform från Portugals premiärminister : Premiärminister António Costa framförde den 31 januari ett budskap om den brådskande ekonomiska situationen och behovet av politiskt nytänkande, där han inför de lokala och regionala ledarna framförde att EU måste slutföra de ekonomiska reformerna och inrikta sig på att minska de ekononomiska och sociala skillnaderna bland regioner och städer. ”I en globaliserad värld behöver Europa större sammanhållning och en mer konkurrenskraftig ekonomi” menade premiärminister Costa, som tidigare varit ReK-ledamot och borgmästare i Lissabon. "Vi får inte försvaga grunderna för vår union, såsom sammanhållningspolitiken”.

Bulgariens vice premiärminister menar att EU står inför ett "lackmustest " : Bulgariens vice premiärminister Tomislav Donchev, som talade å EU-rådsordförandeskapets vägnar, sade att "debatten om den kommande fleråriga budgetramen och sammanhållningspolitiken måste ses som ett lackmustest för unionens framtid" och som en "fingervisning om hur djupt vi tror på unionen". Han varnade för att nästa budgetram riskerar att betraktas som "en följd av den nuvarande politiska turbulensen snarare än som en ambitiös agenda". Han påpekade att "sammanhållningspolitiken bör skapa incitament för reformer".

"Lokala och regionala lösningar när så krävs och är möjligt: Under en bred debatt med ReK:s ledamöter , som inbegrep ett hetsigt meningsutbyte om katalansk självständighet, underströk Europeiska kommissionens förste vice ordförande Frans Timmermans att kommissionens förslag till EU-reform, inklusive alternativet att "göra mindre men göra det effektivare" bör stärka subsidiaritetsprincipen. Som en led i sina ansträngningar för att hitta bästa nivå för att uppnå bäst resultat har kommissionen inrättat en "arbetsgrupp" i strävan att hitta sätt att bättre involvera de regionala och lokala myndigheterna i EU:s beslutsfattande. Tre av sex politiker i arbetsgruppen är ReK-ledamöter.

Europeiska kommissionen har brutit mot subsidiaritetsprincipen : I en resolution som antogs med stöd av alla ReK:s politiska grupper meddelade kommittén att den kommer att vända sig till Europeiska unionens domstol om kommissionens förslag om att ge medlemsstaterna möjlighet att använda EU:s strukturfonder till stöd för strukturreformer antas. ReK hävdar att kommissionens plan strider mot principerna om subsidiaritet, flernivåstyre, medfinansiering och delad förvaltning.

Stöd för åtgärder mot Polen : I en resolution till stöd för kommissionens beslut att aktivera artikel 7 i EU-fördraget konstaterade ReK att de ändringar som påverkar det polska rättsväsendet "är av direkt och omedelbar betydelse" för lokala och regionala myndigheter. Kommittén uppmanade dock EU att inte dra in medel till Polens städer och regioner, eftersom man menade att de lokala och regionala myndigheterna inte får "hållas som gisslan på grund av den politik som de nationella regeringarna för".

Sammanhållningspolitiken: Efter att ReK antog sin ståndpunkt om sammanhållningspolitikens framtid i maj 2017 utvecklade kommittén sina ståndpunkter i fyra frågor knutna till sammanhållningspolitiken, däribland EU:s framtida resurser . I rekommendationer som utarbetats av Marek Woźniak (PL–EPP), regionpresident i regionen Wielkopolski, argumenterar ReK för att medlemsstaterna i kölvattnet av Brexit bör öka sina bidrag till EU-budgeten, och att politikområdena jordbruk och sammanhållning bör förbli de största mottagarna av EU-medel.

ReK varnade också för en marginalisering av de lokala och regionala myndigheterna. I ett yttrande som utarbetas under ledning av Oldřich Vlasák (CZ–ECR), ledamot av stadsfullmäktige i Hradec Králové och tidigare vice ordförande för Europaparlamentet, konstaterar ReK att det finns luckor i förslagen från Högnivågruppen om förenkling för strukturfondernas stödmottagare , samtidigt som man stöder gruppens uppmaning om större lokalt och regionalt inflytande. I ett yttrande av Petr Osvald (CZ–PES), ledamot av stadsfullmäktige i Plzeň och ordförande för ReK:s utskott för territoriell sammanhållningspolitik och EU:s budget, tog ReK upp frågan om hur man skulle kunna öka sammanhållningsmedlens effekt genom integrerade territoriella investeringar.

Den årliga tillväxtöversikten : I en resolution om EU:s årliga tillväxtöversikt 2018 konstaterade ReK att den ekonomiska återhämtningen i Europeiska unionen hålls tillbaka av att man inte insett regionernas potential och eller beaktat de ekonomiska reformernas regionala variationer . ReK varnade också för att den investeringsplan som inrättades som svar på krisen – Europeiska fonden för strategiska investeringar (Efsi) – har visat sig vara oåtkomlig för många regioner i EU.

Maximera de yttersta randområdenas potential : ReK ställde sig bakom ett yttrande som utarbetats av Kanarieöarnas regionpresident, Fernando Clavijo (ES–ALDE), där han efterlyste en reviderad strategi för att främja arbetstillfällen, ekonomisk utveckling, social sammanhållning och lika möjligheter i de yttersta randområdena. I närvaro av Europaparlamentsledamoten Younous Omarjee (FR–GUE/NGL) uttryckte ReK sitt stöd för investeringar i sektorer såsom förnybar energi och den blå ekonomin, och föreslog att EU:s yttersta randområden skulle kunna bli försöksfaciliteter för innovation.

Europa på väg : ReK:s ledamöter diskuterade de lokala och regionala effekterna av två lagstiftningsförslag i Europeiska kommissionens "Europa på väg"-paket. I ett yttrande av Spyros Spyridon (EL–EPP, ledamot, kommunfullmäktige, Poros) tog ReK upp farhågor kring konkurrens i transportsektorn och behandlingen av förare i samband med utstationeringsdirektivet, som fastställer villkoren för hur företag och deras anställda kan bedriva verksamhet utanför hemlandet. I närvaro av Europaparlamentsledamoten Wim van de Camp (NL–EPP) framförde ledamöterna också idéer om hur man skulle kunna förbättra efterlevnaden av EU-lagstiftning som syftar till att förbättra arbetsvillkoren för förare, trafiksäkerheten och konkurrensen.

I ett yttrande av Ivan Žagar (SI–EPP), borgmästare i Slovenska Bistrica, stödde ReK också kommissionens förslag att minska formaliteterna i samband med vägtullsystem på Europas vägar och att harmonisera den information som tillhandahålls av offentliga transporter.

Den digitala inre marknaden : I sin halvtidsöversyn av den digitala inre marknaden underströk ReK att städerna och regionerna befinner sig i en nyckelposition när det handlar om att utnyttja den digitala ekonomins tillväxtpotential. I yttrandet, som utarbetades av Alin Nica (RO–EPP), borgmästare i Dudeștii Noi, underströk kommittén att EU måste ägna mer uppmärksamhet åt cybersäkerhet, skydd av personuppgifter och minskning av den digitala klyftan.

Den blå ekonomin : Västra Medelhavsområdet är ytterst känsligt för klimatförändringar och demografiska och humanitära utmaningar konstaterade Samuel Azzopardi (MT–EPP), kommunfullmäktige i Rabat, i ett yttrande om hållbar utveckling av regionens blå ekonomi. Yttrandet innehåller rekommendationer för hur västra Medelhavsområdet ska bli säkrare, utveckla ett smart och motståndskraftig marin ekonomi och förbättra havsförvaltningen.

Småföretag : Robert Negoiţă (RO–PES), borgmästare, Bukarest 3, vann stöd för sina förslag om att bidra till den långsiktiga utvecklingen av Cosme-programmet, som stöder dem som skapar flest arbetstillfällen i den lokala och regionala ekonomin, nämligen mikroföretagen och de små och medelstora företagen. Cosme, som är en produkt av EU:s småföretagsakt från 2008, underlättar de små och medelstora företagens tillgång till finansiering och tillträde till utländska marknader.

" Erasmus för lokala och regionala förtroendevalda ": ReK uppmanade kommissionen att överväga att inrätta ett utbytesprogram för perioden 2018–2020 för att ge lokala och regionala förtroendevalda utbildning i EU-frågor. Yttrandet hade utarbetas av François Decoster (FR–ALDE), borgmästare i Saint-Omer och vice ordförande för regionfullmäktige i Hauts-de-France, som var en av 100 deltagare i ett pilotprojekt 2012–2013. Europaparlamentsledamoten Mercedes Bresso (IT–S&D) stödde initiativet.

Förbättra balansen mellan konfliktarter och mänsklig verksamhet: föredragande Csaba Borboly (RO–EPP), lokal ledare i Harghita, där en av Europas största björnpopulationer finns, vann stöd för sina förslag som gick ut på att minska antalet problematiska möten med stora rovdjur. I EU finns det fem arter av stora rovdjur, åtminstone en av arterna finns i dag i 21 länder.

Ytterligare material:

Se en videosammanfattning av evenemanget, de enskilda inläggen eller sessionen den 31 januari och den 1 februari i sin helhet.

• Bilder finns också tillgängliga på Flickr

Kontakt: PresseCdr@cor.europa.eu

Dela :
 
Relaterade nyheter

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/PLENARY-HIGHLIGHTS-JAN-2018.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/PLENARY-HIGHLIGHTS-JAN-2018.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/KIRUNA-DECLARATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/PLENARY-HIGHLIGHTS-JAN-2018.ASPX

I Kirunadeklarationen efterlyses mer stöd till avlägsna områden ‎ för att garantera en rättvis omställning
I Kirunadeklarationen efterlyses mer stöd till avlägsna områden ‎ för att garantera en rättvis omställning
28.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/BUDGET-MUST-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/PLENARY-HIGHLIGHTS-JAN-2018.ASPX

European Union’s policies and budget must promote cohesion, not harm it
European Union’s policies and budget must promote cohesion, not harm it
24.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/PLENARY-HIGHLIGHTS-JAN-2018.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023