Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
Lokala ledare till Maroš Šefčovič: pandemin visar på de regionala och lokala myndigheternas viktiga roll när det gäller att utvärdera och revidera EU:s lagar så att de tillgodoser medborgarnas konkreta behov  

Regionerna, städerna och byarna vill också ha en central roll i förvaltningen av EU:s investeringar för återhämtning för att se till att medlen når ut till dem som drabbats hårdast av pandemin.

Covid-krisen visar på behovet av att koppla samman EU:s beslutsfattande med lokalsamhällenas behov via de lokalt folkvalda politikernas avgörande roll. Detta är det budskap som Europeiska regionkommitténs ledamöter i dag framförde till kommissionens vice ordförande Maroš Šefčovič. Under en plenardebatt upprepade de lokala och regionala ledarna sitt åtagande att förbättra EU-lagstiftningen genom att bidra till plattformen Fit for Future (F4F) . I en resolution med förslag inför kommissionens arbetsprogram för 2022 uppmanar ReK-ledamöterna kommissionen att se till att lokala och regionala myndigheter görs delaktiga i genomförandet av de nationella återhämtnings- och resiliensplanerna för att på ett ändamålsenligt sätt hantera pandemins konsekvenser i praktiken. De efterlyser också en förlängning av de mycket viktiga flexibilitetsåtgärder som införts för att mobilisera de europeiska struktur- och investeringsfonderna under covid-19-krisen.

Att förbättra EU:s regler är en topprioritering för de lokala och regionala myndigheterna, som ansvarar för genomförandet av 70 % av EU-lagstiftningen. De regionala och lokala ledarna upprepade att EU:s lagstiftning måste tillföra de lokala samhällena det största mervärdet och respektera de grundläggande subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna. Detta kan endast uppnås om de lokalt folkvalda politikerna deltar fullt ut i EU:s lagstiftningsprocess och om deras bidrag erkänns och respekteras i agendan för bättre lagstiftning i alla faser av beslutsfattandet.

Apostolos Tzitzikostas , Europeiska regionkommitténs ordförande , sade: ” EU-lagstiftningens kvalitet förbättras när lokala och regionala myndigheter delar med sig av sina erfarenheter och kunskaper från fältet till kommissionen . Deras medverkan gör kommissionens arbete mer transparent och effektivt. Ett livligt samarbete med lokala politiker gör det möjligt att förbättra hela policycykeln: från utformning och utarbetande, antagande och genomförande, till utvärdering och översyn av politiken. De lokala ledarnas erfarenheter av att hantera pandemins hälsomässiga och ekonomiska konsekvenser är ett konkret exempel på det mervärde de kan ge EU:s beslutsprocess så att våra lokalsamhällens verkliga behov tillgodoses på ett bättre sätt.”

Kommissionens vice ordförande med ansvar för kontakter mellan institutionerna och framtidsfrågor , Maroš Šefčovič , talade vid plenarsessionen och framhöll att: ” Vad vi behöver är en EU-lagstiftning som är lätt att följa och som är effektiv och anpassad till framtidens förutsättningar. Europeiska regionkommitténs arbete är särskilt viktigt i detta sammanhang, eftersom plattformen Fit for Future har ett starkt mandat i frågor av särskild betydelse för lokala och regionala myndigheter. Till exempel inbegriper dess årliga arbetsprogram för 2021 gränsöverskridande hälso- och sjukvård, offentlig upphandling och luftkvalitet – allt på förslag från kommitténs företrädare. Jag är också glad över att ReK bygger upp sin kapacitet när det gäller framtidsfrågor. Vi behöver ett motståndskraftigt samhälle i Europa, och därför måste alla EU:s institutioner och organ samarbeta för att få ett framåtblickande perspektiv i EU:s beslutsfattande. Som en uppföljning av direkta bidrag från denna kommitté kommer vi att sträva efter att i våra resultattavlor för resiliens – ett nytt verktyg för att göra en helhetsbedömning av motståndskraft – också inkludera indikatorer på regionala skillnader.”

Bakgrund:

Kommissionen beaktar ReK:s bidrag till EU:s agenda för bättre lagstiftning: tydliga distinktioner görs mellan bidragen från olika förvaltningsnivåer och de lokala och regionala myndigheternas roll i evidensbaserat beslutsfattande uppmärksammas. Dessutom har kommissionen åtagit sig att tillämpa aktiv subsidiaritet och efterlyser en systematisk användning av den bedömningsmatris för subsidiaritet som ReK har tagit fram. De lokala och regionala myndigheternas deltagande i EU:s beslutsprocess skulle dock kunna stärkas ytterligare och bli ett strukturerat och interaktivt förfarande, till exempel genom systematiska territoriella konsekvensbedömningar och samråd som är bättre anpassade till lokala och regionala myndigheter.

Fit for Future-plattformen är ett huvudinstrument i kommissionens agenda för bättre lagstiftning , och syftar till att förenkla och modernisera EU:s lagstiftning för att bättre ta itu med framtida utmaningar och samtidigt minska byråkratin. Med tre utskottsordförande i styrorganet för plattformen och nätverket av regionala nav (RegHub) , som en undergrupp till plattformen, deltar ReK i plattformen på båda nivåer när det gäller att se över och utvärdera befintlig EU-lagstiftning. Kommittén företräder således inte bara de lokala och regionala myndigheterna utan även medborgare och företag som dagligen tillämpar EU-lagstiftningen. De tre ReK-utskottsordförandena utsågs till föredragande under F4F:s senaste plenarförsamling i mars: Mark Speich (DE–EPP) , statssekreterare med ansvar för federala frågor, Europafrågor och internationella frågor i delstaten Nordrhein-Westfalen och ordförande för ReK:s utskott för medborgarskap, styresformer, institutionella frågor och yttre förbindelser ( CIVEX ) är föredragande för offentlig upphandling med inriktning på e-upphandling; Anne Karjalainen (FI–PES) , ledamot av stadsfullmäktige i Kervo och ordförande för ReK:s utskott för socialpolitik, utbildning, sysselsättning, forskning och kultur (SEDEC), är föredragande för Inspire-direktivet – en infrastruktur för rumslig information i Europa som fastställer gemensamma standarder för att beskriva och dela med sig av rumsliga data såsom naturliga riskområden, transportnät eller befolkningsfördelning; Ulrika Landergren (SE–RE) , kommunfullmäktigeledamot i Kungsbacka och ordförande för Europeiska regionkommitténs NAT-utskott är föredragande för gränsöverskridande hälso- och sjukvård.

Sist men inte minst bidrar ReK till kommissionens andra framsynsrapport med information som samlats in från kommitténs nätverk och årliga lokala och regionala barometer för att se till att verkligheten på fältet och perspektivet under det nationella inkluderas i de globala utsikterna för EU:s framsyn.

Subsidiaritetsprincipen innebär att EU endast får agera när unionen kan hantera vissa frågor mer effektivt än den nationella, regionala eller lokala nivån. Det handlar om att se till att det finns ett tillräckligt mervärde i EU:s samtliga åtgärder. Begreppet ”aktiv subsidiaritet” är ett nytt sätt att arbeta som tar den traditionella synen på subsidiaritet ett steg längre. Det uppmuntrar alla institutionella, nationella, regionala och lokala aktörer att på ett konstruktivt sätt bidra till att förbättra EU-lagstiftningens mervärde under hela beslutsprocessen. Strategin för aktiv subsidiaritet föreslogs av ReK i samband med Arbetsgruppen för subsidiaritet, proportionalitet och ”göra mindre men göra det effektivare” och togs upp i kommissionens meddelande om subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna i oktober 2018 .

ReK:s bidrag till konferensen om Europas framtid

Kontaktperson:

Marie-Pierre Jouglain

Mobil: +32 473 52 41 15

mariepierre.jouglain@cor.europa.eu

Dela :
 
Relaterade nyheter

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/A-SUBNATIONAL-AGENDA-FOR-THE-U.S.-EU-PARTNERSHIP-TAKES-SHAPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/PANDEMIC-HIGHLIGHTS-KEY-ROLE-OF-REGIONAL-AND-LOCAL-AUTHORITIES-IN-ASSESSING-AND-REVISING-EU.ASPX

A subnational agenda for the U.S.-EU partnership takes shape
A subnational agenda for the U.S.-EU partnership takes shape
14.08.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/PATRICK-MOLINOZ-ELECTED-CHAIR-OF-CIVEX.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/PANDEMIC-HIGHLIGHTS-KEY-ROLE-OF-REGIONAL-AND-LOCAL-AUTHORITIES-IN-ASSESSING-AND-REVISING-EU.ASPX

Patrick Molinoz, vice-president of Bourgogne-Franche-Comté, elected to chair of CIVEX
Patrick Molinoz, vice-president of Bourgogne-Franche-Comté, elected to chair of CIVEX
21.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/ZELENSKYY-PLENARY-MAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/PANDEMIC-HIGHLIGHTS-KEY-ROLE-OF-REGIONAL-AND-LOCAL-AUTHORITIES-IN-ASSESSING-AND-REVISING-EU.ASPX

President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/LARGER-AND-MORE-RESILIENT-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/PANDEMIC-HIGHLIGHTS-KEY-ROLE-OF-REGIONAL-AND-LOCAL-AUTHORITIES-IN-ASSESSING-AND-REVISING-EU.ASPX

A larger and more resilient EU in spotlight at CIVEX meeting
A larger and more resilient EU in spotlight at CIVEX meeting
19.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/8TH-ENLARGEMENT-DAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/PANDEMIC-HIGHLIGHTS-KEY-ROLE-OF-REGIONAL-AND-LOCAL-AUTHORITIES-IN-ASSESSING-AND-REVISING-EU.ASPX

The 8th Enlargement Day, 4-5 May 2023
The 8th Enlargement Day, 4-5 May 2023
18.04.2023